بسیج اقتصادی، راه خروج از بحران بیکاری در مناطق محروم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با «گسترش صنعت» به جزئیات یکی از طرحهای اشتغالزایی پرداخت

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

اش//تغالزایی در سطح اس//تانها و مناطقی که به اصط//اح کمبرخ//وردار نامیده میش//وند از جمله دلمشغولیهای کنونی دولت دوازدهم است. توسعه نامت//وازن و نبود زیرس//اختها و امکانات مناس//ب برای بخش خصوصی در مناطق کم برخوردار باعث ش//ده ساکنان مناطق کم برخوردار چشم امیدی به توسعه و اشتغال صنعتی و پایدار نداشته باشند. این اتفاق عاوه بر آسیبهای اجتماعی و مهاجرتهای اجباری به مرکز کش//ور و مناط//ق برخوردار باعث میش//ود بخش قابل توجهی از س//رزمین نیز بدون اس//تفاده باشد و به واسطه این اتفاق تراکم جمعیت نیز دچار نوسانهای شدید شود.

ب//ا این ح//ال برخی دس//تگاهها و س//ازمانهای دولت//ی حتی در مناطق کمبرخوردار و روس//تاهای دورافتاده دارای امکانات و ظرفیتهایی هستند که از متوسط داراییهای آن منطقه بسیار بیشتر است. این موضوع در ش//رایطی تبدیل به معضل شده که سازمانها و نهادهای دولتی از این امکانات استفاده چندانی برای اشتغالزایی نمیکنند. به عبارت دیگر بودجهها و درآمدها هزینه تامین تجهیزاتی میشود که بیشتر رنگ مصارف شخصی به خود گرفتهاند تا تجهیزاتی برای رفع مشکات آن منطقه یا روستا.

کاظم دلخ//وش اباتری، س//خنگوی کمیس//یون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «گسترش صنعت» ب//ه ای//ن موض//وع پرداخت//ه و طرحی را ب//ا عنوان بس//یج اقتصادی در اینب//اره تش//ریح میکند. در ادامه گفتوگوی «گس//ترش صنع//ت» با این عضو کمیسیون اقتصادی آمده است. €

یکی از طرحهایی که برای رفع این مش//کل ارائه کردم، موضوع بس//یج اشتغال است. یک روز وظیفه بسیج ۰۲ میلیونی این بود که وارد جبهههای جنگ شود. آن موقع کش//ور ظرفیتی به نام بسیج داشت با وظیفهای مش//خص که بسیج هم آن وظیفه را به خوبی انجام داد. امروز وظیفه بس//یج تغییر کرده و به عنوان س//ازمانی منس//جم باید به رفع معضات دیگر در کش//ور بپردازد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، برنامهریزی برای این س//ازمان توانمند است. بس//یج امروز باید وظیفه اشتغال را بر دوش بکشد. تجربه ثابت کرده نگاه مردم به بس//یج، مثبت است و ای//ن نیروها میتوانند معضات//ی را که در زمینه اشتغال وجود دارد، برطرف کنند. از جمله مشکات کنونی در حوزه اش//تغال نزدیکی میزان اشتغالزایی در س//ال به میزان زاد و ولد اس//ت. به عبارت دیگر با اینکه دولت اشتغالزایی میکند اما تعداد بیکاران ثابت خواه//د ماند. برای خ//روج از این بحران تنها سیاس//تی که میتواند مشکات پیش روی کشور را برطرف کند، استفاده از تمام ظرفیتها در استانها، شهرها، شهرستانها و روستاهای کشور است. تمام دس//تگاهها باید از تمام ظرفیت خود با یک روحیه بسیجی اس//تفاده کنند تا اش//تغال ایجاد شود. در این صورت میزان اش//تغالزایی از زاد و ولد س//بقت میگی//رد و رفتهرفته میت//وان بحران بی//کاری را برطرف کرد. در سطح شهرستانها اکنون دستگاهها و ماشینآالت بسیاری وجود دارد که از آنها استفاده نمیش//ود. نبای//د امکانات//ی که در شهرس//تانها و روستاها وجود دارد بدون استفاده بماند. بروکراسی و در برخی موارد انحصارطلبی برخی از س//ازمان و ارگانها باعث ش//ده که امکانات قابل توجهی بدون اس//تفاده باش//د. این اتفاق در حالی رخ میدهد که همان امکانات میتواند ظرفیتی برای اشتغال ایجاد کند.

بسیج اقتصادی در صورتی میتواند این گره را باز کند که به طور ستادی وارد میدان اشتغالزایی شود. میتوان این س//تاد را در سطح اس//تانها با ریاست استاندار تشکیل داد. متاسفانه حتی در محرومترین مناطق کش//ور و در دوردس//تترین روستاها برخی سازمانها و نهادهای دولتی وجود دارد که امکانات بس//یاری در اختیار آنها قرارداده ش//ده است. با این ح//ال امکانات موج//ود آنها تاثیری در اش//تغالزایی یا رفع مش//کات روستا و شهرس//تان ندارد. بسیج اقتص//ادی میتوان//د از ظرفیتهای موج//ود برای اش//تغالزایی و رشد منطقه استفاده کند. بسیاری از س//ازمانها اکنون زمینهای زیادی در دست دارند که ای//ن زمینها در مناطق مح//روم و کمبرخوردار اس//ت. تملک این زمینها در حال//ی به نام دولت و سازمانهای دولتی است که در برخی مناطق مردم کنار دام و طیور خود زندگی میکنند. سازمانهایی که مالک این زمینها هستند هم کاری روی زمین انجام نمیدهند که نشان از بروز توسعه در سالهای آینده باش//د. بس//یج اقتص//ادی با اس//تفاده از این ظرفیتها میتواند زمینهساز توسعه و اشتغال باشد. €

بیکاری و ناتوانی در جذب سرمایه به بخش اصلی اقتصاد از جمله مشکاتی است که امروزه در کشور وج//ود دارد و باعث بروز اختاالت بس//یاری ش//ده است. در دوران گذشته به دلیل افزایش سود بانکی س//رمایههای قابل توجهی از چرخه تولید خارج شد و ب//ه بانکها رفت. به بیان دیگر در طول دولت نهم و ده//م به دلیل افزایش س//ود بانکی، مردم ترجیح دادند س//رمایههای خود را در بانک گذاشته و سود تضمینی دریافت کنند. این اتفاق در ش//رایطی رخ داد که کش//ور در تحریم بود و نیاز داشتیم سرمایه مردم به بخش تولید وارد شود اما به دلیل باال بودن س//ودهای بانکی این اتفاق رخ نداد و س//رمایه وارد بانک شد.

رفتهرفته چرخه تولید در کشور تضعیف و از تعداد تولیدکنندگان نیز کاس//ته شد. بر این اساس اتفاقی ک//ه در آن دوران رخ داد، بروز مش//کات عدیده در بخش تولید بود و مشکاتی که تا پیش از آن وجود نداشت. بسیاری از زیرساختهای تولید از بین رفت و بر تعداد بیکاران نیز اضافه شد.

اکنون با اینکه دولت یازدهم و دوازدهم توانس//ت س//ود س//پرده را کاهش دهد اما وجود مش//کات ساختاری به دلیل سیاستهای گذشته هنوز موانعی جدی بر س//ر راه تولید کشور قرار داده است. اکنون اگر دولت قصد دارد معضل سرمایهگذاری در بخش تولید را برطرف کند ابتدا باید زیرساختهای تولید و فرهنگ اشتغال را در کشور اصاح کند. معضاتی ک//ه امروز در بخش تولید وج//ود دارد، پیچیدهتر از موضوعی است که تنها با کاهش سود سپرده بتوان آن را تقویت کرد. €

€بیکاری€و€نبود€ش/غل€مناسب€از€اصل €یترین€ معضالت/ی€ اس/ت€ ک/ه€ اکن/ون€ در€ مناط/ق€ ک €مبرخوردار€دیده€م €یشود.€چه€پیشنهادی€برای€ خروج€از€این€وضعیت€دارید؟€

€ورود€س/رمایه€از€بخش€غیر€اصلی€به€بخش€ اصلی€اقتص/اد€یکی€از€مواردی€اس/ت€که€باعث€ م €یش/ود€صنعت€ب/ه€رونقی€مناس/ب€برس/د€و€ اش/تغال€ب/ه€وضعیتی€بهتر€دس/ت€یاب/د.€فکر€ م €یکنی/د€ای/ن€سیاس/ت€بتوان/د€در€مناطق€کم€ برخوردار€اجرایی€ش/ود؟€همچنین€مش/و €قهای€ دولتی€در€این€زمینه€چه€نقشی€م €یتوانند€داشته€ باشند؟

€برخ/ی€کارشناس/ان€معتقدن/د€دانش€فنی€ موج/ود€ در€ کش/ور€ ت/وان€ تولی/د€ رقابت/ی€ را€ از€تولیدکنن/دگان€گرفت/ه€و€باع/ث€م €یش/ود€ تولی €دکنن/دگان€در€زمین/ه€ص/ادرات€متحم/ل€ شکس/ €تهای€اقتصادی€ش/وند.€این€موضوع€را€ چطور€ارزیابی€م €یکنید؟€

یکی از مش//کات جدی امروز دانش فنی ناکافی در بسیاری از زیرشاخههای صنعت است. این معضل باعث میش//ود محصول تولید شده رقابتی نباشد و نتواند در بازار س//هم مناس//بی کس//ب کند. حتی اگ//ر با سیاس//تهای ممنوعی//ت واردات یا افزایش تعرفهه//ا نیز این محصوالت به بازار تحمیل ش//وند باید در نظر داش//ت که س//طح تولید ایران رشدی ندارد و الزم اس//ت این واقعی//ت را بپذیریم. عاوه بر این معضل دیگری که وجود دارد از دس//ت رفتن بازارهای جهانی است. شاید با چنین سیاستهایی بتوانیم محصوالت داخلی را در بازار داخل به فروش برس//انیم اما راه خروج از بحران ب//ا صادرات همراه است و این سیاس//تها باعث میشود صادرات را از دس//ت بدهیم. به عبارت دیگر اگر زیرس//اختهای تولید رقابتی در کشور ایجاد نشود اقتصاد ما با اینکه تحریم نیست اما به طور جزیرهای باقی خواهدماند.

ک روز وظیفه بسیج ۰۲ میلیونی این بود که وارد جبهههای جنگ شود. آن موقع کشور ظرفیتی به نام بسیج داشت با وظیفهای مشخص که بسیج هم آن وظیفه را به خوبی انجام داد. امروز وظیفه بسیج تغییر کرده و به عنوان سازمانی منسجم باید به رفع معضالت دیگر در کشور بپردازد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.