بی دقتی در صدور مجوز پیمانکاران، عامل افزایش حوادث کار

رییس کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت و کار کشور گفت

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

رییس کانون مس//ئوالن ایمنی و بهداش//ت و کار کشور معتقد است نب//ود نظارت بر صدور مجوز فعالیت پیمانکاران به اندازه جدی نگرفتن اصول ایمنی و استفاده نادرست از بیمههای مسئولیت در باالبردن آمار حوادث کار موثر است.

آخرین آمارهای منتش//ر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است که در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته ۲۱ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۷۱۳ کارگر در معرض خطر حوادث ناشی از کار بودند که از این تعداد ۳۱ هزار و ۳۶ نفر قربانی حوادث ناشی از کار میشوند.

ب//اال بودن آمار حوادث ناش//ی از کار و اف//راد در معرض حوادث کار در ش//رایطی اس//ت که با به اجرا درآمدن سیاستهای خصوصیسازی مسئولیت اداره بیشتر محیطهای کار صنعتی و خدماتی به پیمانکاران واگذار ش//ده و طبیعی اس//ت که بیدقتی یا ک//مکاری پیمانکاران در ایمنس//ازی محیط کار ب//ا آمار مربوط به حوادث کار رابطه مس//تقیم پیدا میکند.

ابوالفضل اش//رفمنصوری، رییس کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت و کار ب//ه ایلنا گفت: باید پرس//ید چرا نهادهای ذیبط مس//ئول صدور مجوز فعالیت ب//رای پیمانکاران هنگام صدور مجوز چند نوع از فعالیت را ب//رای آنها ص//ادر میکنند برای نمونه برای ی//ک پیمانکار مجوز کار در تاسیسات صادر میش//ود اما در مجوز صادر شده قید نمیشود نوع تاسیس//اتی که پیمانکار صاحیت کار در آن را دارد چیست. تاسیسات حوزه بسیار گستردهای است و باید مشخص شود که تخصص پیمانکار در زمینه تاسیسات ساختمانی است یا پیمانکار تاسیسات نفتی به شمار میرود. همین مشخص نبودن امر موجب میشود حوادث ناشی از کار در بخش تاسیسات چه ساختمانی و چه در صنعت نفت و سایر صنایع مشابه باال برود.

رییس کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت و کار با بیان اینکه از طرفی باید توجه داشت حادثه در صنعت نفت تلفات بیشتری نسبت به صنعت س//اختمان بر جای میگذارد، توضیحداد: اگر حادثهای در تاسیس//ات نفتی رخ دهد به انفجارهای هولناک میانجامد که دهها کشته و زخمی بر جای میگذارد اما در صنعت س//اختمان این تعداد کارگر جان خود را از دست نمیدهند.

البته باید در نظر داش//ته باشیم که بخش بزرگی از حوادث ناشی از کار به س//قوط از ارتفاع بازمیگردد ام//ا به هر روی ابعاد یک حادثه در صنعت نفت با صنعت ساختمان قابل مقایسه نیست.

اش//رفمنصوری اضافه کرد: از طرفی کارفرمایانی که این دس//ت از پیمان//کاران را به کار میگیرند به رفتاره//ای ناایمن آنها در پروژههای گذش//ته توجه//ی ندارند و به راحتی یک پروژه مه//م را برای نمونه در صنعت نفت در قالب مناقصه یا حتی ترک تشریفات به این پیمانکاران واگذار میکنند و با دست خود زمینه ایجاد حادثه را فراهم میکنند.

وی اضافه ک//رد: اینکه چرا کارفرمایان دق//ت کافی در واگذاریهای خ//ود به خرج نمیدهن//د دالیل مختلفی دارد ام//ا همانطور که بارها گفته شدد باید سختگیریهای بیش//تری کرد تا کارفرمایان مجبور به شفافسازی شوند و ضائبهای از این ناحیه پیش نیاید.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از دالیل افزایش حوادث کار در صنایع بزرگ و کوچک این اس//ت ک//ه پیمانکاران و کارفرمایان با بیمه بودن کارگاه و کارگران در قالب بیمههای بینام و بیمههای مس//ئولیت توجه کافی به ایمنس//ازی محیط کار نمیکنند، گفت: در اینجا فرقی ندارد درباره کدام صنعت صحبت میکنیم چراکه در همه صنایع کشور کارفرمایان و پیمانکاران ایمنی محیط کار را به دلیل بهرهمندی کارگاه از پوشش بیمههای مختلف آتشسوزی، مسئولیت مدنی کارفرمایان و بیمههای بینام جدی نمیگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.