‌افزایش‌انگیزه‌سرمایه‌گذاری ‌با‌خصوصی‌شدن‌صنعت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دولت//ی و نیمهدولتی بودن صنع//ت خودرو کش//ور باعث ش//ده تا از تمام ظرفیتهای داخلی در بحث مشارکتهای بینالملل//ی اس//تفاده نش//ود ام//ا در کنار صنع//ت خودرو، صنعت قطعه خصوصی است و برای این همکاریها آمادگی کام//ل دارد و تب//ادل فناوری و دان//ش فنی نقش بس//یاری در پویایی و روزآمد ش//دن این صنعت داشته اما مشکل این اس//ت که تا وقتی متقاضی، دولتی است بخش خصوصی نیز نمیتواند کاری از پیش ببرد.

پیچیدگ//ی قوانین اقتصادی کش//ور مانند بیم//ه، مالیات، گمرک ...و همکاریهای مش//ارکتی را برای دو طرف قرارداد س//خت میکند زیرا هنوز تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی در بین کارشناس//ان وجود ندارد و درک درستی از این بحث دیده نمیشود.

تصمیمهای بخشی و جداگانه س//ازمانهای دستاندرکار یکی دیگر از موانع مش//ارکتهای بینالمللی اس//ت. ضروری اس//ت وزارت صنعت، معدن و تج//ارت، وزارت امور اقتصادی و دارای//ی و بان//ک مرک//زی ب//ا یکدیگر هم//کاری نزدیک و تصمیمگیری جمعی داشته باشند.

وابس//تگی صنعت قطعه کش//ور به خودروس//ازان داخلی از دیگر عواملی اس//ت که مش//ارکتهای بینالمللی را برای قطعهسازان به تعویق انداخته است.

درنتیج//ه ضرورت دارد صنعت ب//ه بخش خصوصی واگذار شود زیرا مدیران خصوصی به دلیل هزینه و سرمایهای که در کار وارد میکنند انگیزه بیش//تری برای فعالیت دارند. در این بخش افراد برای حفظ سرمایه خود و سودآوری رقابتیتر در بازار حضور خواهند داشت. اگر امروز بخش خصوصی فعالیت واقعی داش//ت ایران میتوانس//ت از کره جنوبی جلو باش//د؛ همانطور که در گذشته اینگونه بود.

محمود عبدالخالقی فعال صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.