‌سرخط‌داخلی‌سازی‌ خودروهای‌جدید‌

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنعت قطعهس//ازی ایران این روزها ع//الوه بر قراردادهای منعقد ش//ده، چش//م انتظ//ار قراردادهای خودروی//ی دیگر با ش//ریکان خارجی اس//ت تا ش//اید فرص//ت افزای//ش تولید و کیفیت نصیبش ش//ود اما آیا کیفیت تولید قطعات در صنعت خودروس//ازی فرصت خودنمایی را ب//رای صنعت قطعه فراهم میکند؟

به گزارش خودروکار، از زمانی که شرکتهای خودروسازی پ//ژو و رنو ق//رارداد همکاری با ایران منعقد کردند، مقرر ش//د قطعهس//ازان نیز سهم حدود ۰۴درصدی در تولید قطعات این خودروها داش//ته باش//ند. با این حال در جریان این قراردادها، حضور قطعهسازان داخلی در جای جای بندهای قرارداد ایران با پژو و رنو در نظر گرفته شد. البته در ابتدای سال واکنشهایی از س//وی انجمن قطعهس//ازان رخداد و پس از آن مقرر شد تا قطعهس//ازان نیز نقش تعیینکنن//دهای در تولید خودروهای مش//ترک داش//ته باش//ند. در اینباره محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کشور به خودروکار گفت: مقرر شده است سهم قطعهسازان داخلی در تولید خودروهای مشترک و قراردادهای رنو و پژو ۰۴درصد باش//د. به گفته او، هر یک از خودروسازانی که وارد کش//ور میش//وند و قرارداد همکاری منعقد میکنند بای//د تنه//ا ۰۶درصد از تولی//د قطعات را خ//ود انجام دهند و مابقی بهدست قطعهسازان داخلی باشد. نجفیمنش در پاسخ به اینکه چرا در آخرین گزارشهای س//ازمان ملی اس//تاندارد، خودروسازان و قطعهسازان ایرانی با انتقادهایی روبهرو شدهاند و برخی مسئوالن این س//ازمان از بیکیفیتی در خودروسازی گالی//ه دارند، اظهار کرد: درحالحاض//ر قطعاتی که مورد نیاز خودروسازان است با کیفیت مطلوب آنها تامین میشود چون اگر اینگونه نباش//د، خودروساز قطعه را تحویل نمیگیرد. این فعال صنعت قطعه افزود: از طرفی هر قطعه ساخته شده، موارد اس//تاندارد و خ//اص کارخانه خود را دارد ک//ه تولید باکیفیت آن سرس//ختانه پیگیری میش//ود. تولید قطعه مشابه قطعات خارجی الزامی اس//ت و اگر اینگونه نباشد قطعه قابل تحویل نخواهد بود.

او با بیان اینکه موارد رعایت شده استاندارد برای هر قطعه با استاندارد موردی خودرو که باید ۵۸ مورد رعایت شود متفاوت است، اظهار کرد: ممکن است برای یک قطعه رعایت ۵۲ مورد و ب//رای قطعهای دیگر موارد بیش از این در نظر گرفته ش//ود که تمام این موارد در نظارت س//ازمان اس//تاندارد اس//ت. او با اشاره به حضور شرکتهای خارجی و مشارکت قطعهسازان در این قراردادها تاکید کرد: در جریان قراردادهای خودروس//ازی خارجی مقرر شد قطعهس//ازان نیز حضور حداقل ۰۴درصدی تولید قطعات را بهعهده داشته باشند.

این در حالی است که پیش از این فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعهسازان کش//ور به خودروکار گفته بود: درحالحاضر تنها قرارداد موجود با خودروسازان خارجی، قرارداد رنو و پژو است. همچنین باید محاس//به کرد آیا قطعهسازان از پس هزینهها و مطالب//ات پرداختی به خودروس//ازان بر میآیند یا خیر و پس از آن نس//بت به توان تولید قطعه از سوی قطعهسازان داخلی تصمیمگیری و سرمایهگذاری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.