رسوخ فناوری، چالش تحقق انقالب چهارم صنعت خودرو

«گسترش‹صنعت»‹ضرور‹تهای‹تحقق‹تحول‹خودروسازان‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

انق//اب چه//ارم صنعت//ی که چن//د وقتی اس//ت از مط//رح ش//دن آن در ایران میگ//ذرد در حال//ی مورد تاکید کارشناس//ان قرار گرفت//ه و از آن به عنوان الگوی مناس//ب جذب س//رمایههای جدید به سمت کشور نام برده میش//ود که میتوان//د تولی//د را وارد رقابت با دنیا کرده و س//رمایهگذاریها را به س//مت فناوری و صنایع خوشآتیه سوق دهد. به طور قطع یکی از دستاوردهای این انقاب، تولید کاالی مش//ابه با یکدهم هزینه همان کاال اما با ظرفیت باال و نرخ تمامش//ده پایینتر است و به گفته کارشناس//ان صنعت خودرو، م//وج چهارم انقاب صنعتی ۳ ویژگی خاص کاهش نرخ تمام ش//ده، کاهش مصرف انرژی و تولید محصوالت سازگار با محیطزیست را عیان میس//ازد اما اینکه صنعت خودرو با س//ابقه ۰۵ س//ال فعالیت و رشد ناکافی میتواند در این مرحله گذار خود را سازگار سازد نکته اساسی است که کارشناسان بر آن تاکی//د دارند و معتقدند که فناوری چالش اصلی این حوزه بوده و الزم اس//ت بدنه آماده صنعت خودرو خود را برای دریافت این فناوری مهیا سازد.

‹عق ‹بماندگ/ی‹چند‹س/اله‹از‹فناور ‹یهای‹ ‹ روز‹دنیا‹

فرشید شکرخدایی، نایبرییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفتوگو با «گسترش صنعت» با تاکید بر اینکه درحالحاضر فضای کس//ب و کار و بدنه صنعت خودرو برای انتقال فناوری آماده است و آمادگی ب//رای جذب دانش وجود دارد، فناوری را بزرگترین خأل خودروس//ازان برای پیوس//تن به انقاب چهارم صنعتی دانست.

وی با اش//اره به تجرب//ه انتقال فن//اوری ال ۰۹ اظهار کرد: خودروس//ازی فناوری هایتک اس//ت و کار آسانی نیست اما بدنه صنعت خودرو برای این انتقال آماده بوده و فضای کسب و کار آمادگی جذب فناوری را دارد. باید به این موضوع واقف باشیم که در این صنعت هنوز فناوری تولی//د نداریم و در بحث فناوری تولید خودرو، ۵۱ تا ۰۲ سال از فناوری روز دنیا عقب هستیم.

ش//کرخدایی تصریح ک//رد: یا باید فن//اوری را ایجاد و یا نس//بت به انتقال آن اقدام کرد و به نظر میرس//د اگر بخواهیم کوتاهترین مسیر را برای رسیدن به این فناوری بپیمایی//م باید با همکاری خودروس//ازان دارای فناوری این مس//یر را طی کنیم که در چنین ش//رایطی، بهترین مسیر همکاری با خودروسازان مطرح دنیا در زمینه نسل جدید خودروهاست.

نایبرییس هی//ات مدیره انجم//ن مدیریت کیفیت ای//ران پیشبینیها را حاکی از ش//یب تن//د جایگزینی خودروه//ای برق//ی و هیبریدی ب//ا خودروهای بنزینی اعام و تصریح کرد: از همین رو کار کردن با پلتفرمهای جدید از رئوس کاری خودروس//ازان خواهد بود اما باید با خودروس//ازان دارای فناوری پیش//رفته بیشتر کار کرد. این ش//رایط در حالی اس//ت که همکاری با فرانسویها سالهاس//ت جری//ان دارد اما در عین ح//ال به این نکته واقف هس//تیم که پژو، خودروساز درجه یک دنیا نیست و هرچند ش//اید بت//وان رن//و را در فهرس//ت بهترینها ق//رار داد اما جای خالی همکاری مناس//ب با آلمانیها، ژاپنیها و کرهایها در ایران بس//یار خالی است و هرچند همکاریهای خوبی با این کشورها داشتهایم اما در تولید مش//ترک به کندی عمل میکنیم که به نظر میرس//د نزدیک ش//دن با خودروسازان آلمانی و ژاپنی مسیری را برای انتقال فناوری ب//از میکند. وی تاکید کرد: انتظار برای تولید و ایجاد فناوری از سوی خودروسازان داخلی تنها زمان را از دس//ت خواهد داد و در این مقطع از زمان باید نس//بت به انتقال فناوری در قبال واگذاری قسمتی از س//هم بازار خودرو منافع این انتقال فناوری را بهدست آورد. شکرخدایی یادآور شد: درحالحاضر پلتفرمهایی که به کشور منتقل میشود آخرین دستاورد شرکتهای خودروس//ازی نیس//ت و با تاخیر چند ساله فناوری وارد کش//ور میش//ود و به طور معمول چند س//ال از آخرین پلتفرمهایی که از س//وی همان شرکتها در حال تولید است، عقب هستیم بنابراین انتظار اینکه لبه فناوری رنو و یا شرکای خارجی به ایران منتقل شود، درست نیست هرچند در بحث انتقال فناوری شایس//تگی شرکتهای ایرانی برای دریافت نسبت به قبل بیشتر شده است.

‹ده/ه‹۰۸‹،‹ده/ه‹انتقال‹فن/اوری‹به‹صنعت‹ ‹ خودرو

ابوالفض//ل خلخال//ی، عض//و هیات علمی دانش//کده مهندس//ی خودرو در گفتوگو با «گس//ترش صنعت» نظر دیگری دارد و معتقد اس//ت آنچه خودروسازان الزم است برای پیوس//تن به این انقاب انجام دهند به حوزه مدیریت//ی و تصمیمهای کان ای//ن حوزه بازمیگردد و باید استراتژیهای خود را در این زمینه تعریف کنند.

وی ب//ا تاکید بر اینکه صنعت خودرو در آینده با چالش ج//دی مواجه خواهد ش//د زیرا این صنع//ت که همواره به فکر حل چالشهای گذش//ته بوده نمیتواند نس//بت ب//ه چالشهایی ک//ه در آینده ایجاد میش//ود، واکنش و جهتدهی نش//ان ده//د، اف//زود: هماکنون بیش//تر چالشهای//ی که به آن فکر و پرداخته میش//ود به جای اینکه چالشهای آینده باشد، چالشهای گذشته است و هماکنون فناوریهای خودرویی مورد هدف قرار گرفته که س//الهای گذش//ته در مورد آنها فکر، پیادهسازی و عملیاتی شده و هماکنون در حال اجراست.

وی با اش//اره به پایان عم//ر موتورهای احتراق داخلی در ش//رایط کنونی اظهار کرد: در جادههای بس//یاری از کش//ورها از س//ال ۵۲۰۲ تا ۰۳۰۲ میادی خودروهای ب//ا موتور احتراق داخلی تردد نخواهد داش//ت درنتیجه بای//د به فناوریهایی که در آینده قرار اس//ت در صنعت خودرو مورد استفاده قرار گیرد، فکر کرد و برای آن برنامه داش//ت. وی دهه ۰۸ را دهه انتق//ال دانش و فناوری به صنع//ت خودرو کش//ور اعام و اظهار ک//رد: در این دهه دانش و فناوری صنعت خودرو به کش//ور منتقل ش//د و در چنین ش//رایطی باید در ده//ه ۰۹ تبدیل این دانش فنی به مزیت اقتصادی مورد تاکید قرار میگرفت تا این دهه با مدیریت درس//ت، صنعت خودرو را به یک صنعت اقتصادی تبدیل کند که برای رس//یدن به این هدف باید نظام تعرفه سامان مییافت و برنامهریزیهایی در زمینه تعرفه میش//د تا صنعت خودرو به یک صنعت خصوصی تبدیل شود.

‹خصوص ‹یس/ازی،‹زمین/ه‹دس/تیابی‹ب/ه‹ ‹ فناور ‹یهای‹نو

ایناستاددانشگاهیکیازمواردضروریبرایدستیابی به فناوریهای آینده را خصوصیسازی دانست و افزود: باید به طور جدی به سمت خصوصی شدن برویم زیرا در این صورت بحثهای حفاظت از محیطزیست در دستور کار ق//رار خواهد گرفت، در غی//ر این صورت تا زمانی که صنعت خودرو وابس//ته به پول نفت بوده و با تزریق منابع نفتی سرپا باشد چالشهایی که مدنظر باشد، محور قرار نمیگیرد. خلخالی تبدیل صنعت خودرو به یک صنعت اقتص//ادی را زمینهای برای تحرک این صنعت و فعالیت در بخشه//ای جدید عنوان و اظه//ار کرد: هماکنون در قراردادهای جدید صنعت خودرو چالشهای گذش//ته مطرح ش//ده و فناوری خودروهای قدیمی وارد میشود در حال//ی که الزم اس//ت برای وارد ک//ردن فناوریهای جدید به س//مت قراردادهایی برای تولید فناوری تولید خودروهای برقی برویم. استاد دانشکده مهندسی خودرو برنامهریزی برای شناس//ایی چالشه//ای خودروهای برق//ی و فراهم کردن زمینه پیادهس//ازی این فناوریها را از ضرورتهای پیوس//تن خودروس//ازان به چهارمین انقاب صنعتی دانست و گفت: راهکار این امر پرداختن بیش//تر به شرکتهای دانشبنیان اس//ت بر این اساس باید پرداختن بیش//تر به خودروس//ازها را کاهش داده و به زنجیره تامین//ی بپردازیم که بتواند یک خودرو برقی تامین کند. به گفته وی، خش//ت نخس//ت خودروسازی در ایران بد نها ش//ده و نمیتوان از خودروسازی که بنای نادرستی در اختیار داشته انتظار داشت به ایجاد تحولی اساس//ی اقدام کند. براس//اس این گ//زارش، از آنجا که صنعت خودرو در چند سال گذشته خود را برای شرایط جدید آماده ک//رده و در قراردادهای جدید نیز بر انتقال کامل فناوری به کشور تاکید داشته به نظر میرسد برای فراهم کردن زمینههای تحق//ق انقاب چهارم صنعتی راهی جز حرکت هماهنگ با سایر خودروسازان جهانی نداشته باشد و این امر محقق نمیشود جز در سایه ورود کامل فناوری به کش//ور که باید از س//وی خودروسازان مورد توجه جدی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.