آغاز مرحله جدید پیشفروش دنا پالس

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گ//روه صنعت//ی ایران خودرو با هدف پاس//خگویی به نی//از بازار و مشتریان، مرحله جدید پیشفروش محصول دناپاس را از ۱۲ آبان آغاز کرد. طرح پیشف//روش دناپاس تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایکوپرس، مش//تریان میتوانند با پرداخت ۴۲ میلیون تومان در طرح پیشفروش دناپاس نامنویس//ی کرده و خودرو را در اسفند ۶۹ یا فروردین و اردیبهشت ۷۹ با پرداخت مابهتفاوت تحویل بگیرن//د. برمبنای این گزارش، در این ط//رح دناپاس در رنگهای س//فید، مشکی، نقرهای، خاکس//تری و آبیکبود به مشتریان عرضه ش//ده اس//ت. س//ود مش//ارکت در این طرح ۷۱ و ۸۱ درصد و سود انصراف نیز ۴۱ و ۵۱ درصد تعیین شده است. متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی فروش محصوالت ایران خودرو به نش//انی ‪esale. ikco. ir‬ در این طرح ش//رکت کرده و از مزایای آن بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.