قیمت‹ارز،‹واردات‹را‹به‹صرفه‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه خودرو باید از ش//مول قیمتگذاری خارج شود، گفت: قیمتگذاری باعث میشود خودروسازان با ضرر و زیان محصوالت خود را به فروش برس//انند و دود کمبود نقدینگی به چشم قطعهس//ازان برود. این در حالیاس//ت که به دلیل پایین بودن نرخ ارز، واردات به صرفه اس//ت اما در صورت واقعی شدن نرخ ارز واردات دیگر به صرفه نخواهد بود.

محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با خودروکار با اش//اره به طلب قطعهسازان از خودروسازان اظهار کرد: خودروسازان بخشی از فروش خ//ود را ب//ه صورت مدتدار انج//ام میدهند که ای//ن موضوع باعث میشود در پرداخت مطالبات با مشکل مواجه شوند.

وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا، بانکها و موسسههای مالی در این راستا پیشقدم میشوند و با دادن اعتبار به خریدار او را در خرید یاری میکنند در حالی که در کشور ما حدود ۰۱ درصد به این روش خرید خودرو انجام میشود و این رویه باید تغییر کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران درباره خارج شدن برخی خودروها از خط تولید تا پایان س//ال و تاثیر آن روی قطعهسازان اظهار کرد: پیشنهاد این است ابتدا خودرو جایگزین را معرفی کنند تا قطعهسازان بتوانند قطعات را تولید کنند و سپس به توقف خط تولید خودروهای مدنظر بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.