ابالغ‹تعرفه‹جدید‹واردات‹خودرو‹در‹میانه‹آذر‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو هنوز اباغ نش//ده اس//ت، گفت: دولت در ۲ ، ۳ هفته آینده مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو را اباغ خواهد کرد.

ب//ه گزارش پردیس خ//ودرو، علی علیآبادیفراهانی ضم//ن تایید تغییرات در تعرف//ه واردات خودرو عنوان کرد: دولت تاش دارد از طریق ابزار تعرفه به کنترل واردات خودرو به کشور بپردازد.

در این ش//رایط به نظر میرس//د وزارت صنعت، معدن و تجارت از چند مس//یر قصد دارد واردات خودرو را به کش//ور محدود کند که نزدیک به چند ماه از بس//ته ش//دن سایت ثبت سفارش واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد.

بر این اس//اس در صورتی که دولت تعرفه واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر طرح وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمنظور مدیریت واردات خودرو به کش//ور نیز تصویب ش//ود ثبت سفارش واردات ممکن است در اواسط آذر بازگشایی شود. در حالی دولت قصد دارد از طریق افزایش تعرفه بخشی از سیاستهای کنترلی خود بر واردات خودرو را اعمال کند که در ۴ س//ال گذش//ته تعرفه واردات خودرو ثابت بود. به این ترتیب در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به افزایش تعرفه کند نخستین اتفاقی که میافتد افزایش نرخ خودروهای وارداتی در بازار است که این افزایش در نهایت از جیب مشتری پرداخت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.