شوک اصالح نظام تعرفه واردات به بازار خودرو

صنعت خودرو در هفتهای که گذشت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنع//ت خ//ودرو در هفت//های که گذش//ت جدا از بحثهای اصالح نظام تعرفهای روزهای آرامی را پشت سر گذاش//ت و گزارشهای هفته گذشته «گسترش صنعت» در حوزه خودرو نیز بیشتر مباحث اقتصادی سیاس//ی این حوزه را پوش//ش داد. نخستین گزارش هفته گذشته این صفحه به بررسی حمایت دولتها از صنعت خودرو پرداخت. صنعتی که در بیشتر کشورها به عنوان صنعت پیش//ران اقتصاد به ش//مار میرود و بررس//ی تجربه آنها نش//ان میدهد ک//ه حمایتهای مادی هیچگاه در رئوس برنامههای آنها جایی نداشته اس//ت. کارشناس//ان معتقدند که حمایت دولتها از صنعت خودرو پس از گذشت سالها نیاز به بازنگری داشته و الزم است با چرخش از حمایتهای اعتباری به سمت حمایتهای غیر اعتباری، توان خودروسازان را س//نجید و آنها را ب//ه توانمندیهای خود مطمئن کرد که شاید دشواریهایی برای آنها داشته باشد اما قطع این حمایتها میتواند ش//رایط ادامه فعالیت را برای آنها آسان کند.

«گسترش صنعت» در هفته گذشته میزگردی را با محوریت ض//رورت تغییر رویکرد در صنعت خودرو با حضور کارشناسان و فعاالن این حوزه برگزار کرد. در این میزگرد کارشناس//ان بر این موضوع تاکید کردند که بعد از فراهم شدن زیرساختها در صنعت خودرو الزم است جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آمادگی داش//ته باش//د و آمادگ//ی در صورتی اتفاق میافتد که الگویی در این زمینه وجود داش//ته باشد. پیشبین//ی ت//راز ارزی نیز میتوان//د راهکار جدیدی باشد. بر این اساس عنوان میشود طرف خارجی ملزم است به همان میزان خودرویی که وارد کشور میکند خودرو از کش//ور صادر کند. به اعتقاد آنها سیس//تم دولتی باعث شد که رقابتی میان خودروسازان داخلی همچون ایران خودرو، س//ایپا و پارس خودرو ش//کل بگی//رد در حال//ی که اگر این رقابت ب//ه طور طبیعی رخ میداد وضعیت ب//ه مراتب بهتر بود. هماکنون در ی//ک مقطع قیمتی حدود ۰5 مدل خ//ودرو داریم تا مصرفکننده ش//اهد تنوع تولید باشد اما هیچکدام از آنها در تیراژ اقتصادی تولید نمیشوند.

از دیگ//ر گزارشهایی که «گس//ترش صنعت» در هفته گذش//ته به آن پرداخت بررسی حضور فولکس واگن در ایران بود. چندی پیش ش//رکت س//ئات، از ش//رکتهای زیرمجموعه فولکس واگن که در اسپانیا مشغول فعالیت است از انصراف حضور خود در ایران خب//ر داد و به دنبال آن، این تصور ش//کل گرفت که فولک//س واگن نیز پس از به تاخی//ر افتادن رونمایی محصوالت خود در ایران قصد سرمایهگذاری در ایران را نداش//ته و احتمال خروج این سرمایهگذار از ایران وجود دارد اما امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خ//ودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب خروج احتمالی فولکس واگن از ایران گفت: رون//د فعالیت فولکس واگن در ایران در حال پیگیری اس//ت و قرارداد تولید محصوالت این شرکت آلمانی در ای//ران تا ماه آینده نهایی خواهد ش//د. وی با بیان اینکه تاخیر به وجود آمده در همکاری گروه صنعتی ماموت و فولکس واگن به دلیل موضوع داخلیسازی و درصد آن بوده، اظهار کرد: با مذاکرات انجام ش//ده این مش//کل برطرف شد و با امضای تفاهمنامهای در ماه آینده تولید این محصوالت در ایران آغاز میشود.

مدیرکل دفتر صنایع خ//ودرو و نیرومحرکه وزارت صنع//ت، معدن و تجارت یادآور ش//د: ق//رارداد گروه صنعتی ماموت با فولکس واگن در 2فاز منعقد ش//ده بود که در تیر امسال قرارداد نمایندگی و خدمات پس از فروش این 2 ش//رکت برای محصوالت سیبییو با یکدیگر به امضا رس//ید. قناتی ادامه داد: فاز دوم این هم//کاری، امضای قرارداد با ه//دف تولید محصوالت فولکس واگن در ایران اس//ت که هماکنون پیگیریها ب//رای تولید این محصوالت ادام//ه دارد و با توجه به الزام این شرکت آلمانی برای داخلیسازی محصوالت و همکاری مشترک با قطعهسازان ایرانی، این قرارداد با کمی تاخیر به امضا خواهد رسید.

از دیگ//ر گزارشه//ای به چاپ رس//یده در صفحه خ//ودرو «گس//ترش صنع//ت» در هفت//ه گذش//ته، گزارش//ی پیرامون س//ازماندهی صنعت خ//ودرو بود ک//ه کارشناس//ان در این گ//زارش، این ام//ر را کلید رقابتپذی//ری عن//وان کردهاند. به گفت//ه آنها یکی از مش//کالت فعلی خودروسازان ناش//ی از قوانین دست و پاگیری اس//ت ک//ه دولت و مجل//س در این زمینه به تصویب رس//اندهاند و قانون کار و مجموعه قوانین نوش//ته و نانوش//ته اجازه نمیدهد نیروهای ناکارآمد بهاندازه کافی تش//ویق یا تنبیه شوند که این روند در س//ازمانهای بزرگ به ناکارآمدی کالنی منجر شده که یکی از اصلیترین دالیل آن، نظام نظارتی و قانون کار فعلی است که باعث ش//ده نیروی انسانی زیادی با بهرهوریهای مختلف در ش//رکتهای خودروساز با اختالف حقوق بسیار کم فعال باشند.

ش//وک هفته صنعت خ//ودرو، اصالح نظ//ام تعرفه واردات بود. بر اس//اس جدیدترین اخبار رسیده نظام تعرفهای جدید ۴۹۳ مورد در جلس//ه مورخ 6آبان با موافقت کمیسیون زیربنایی همراه بوده که بر اساس آن افزای//ش تعرف//ه واردات خودرو مطرح ش//ده اما تصویب این موضوع در جلس//ه هیات وزیران هنوز به تایید نرس//یده است. در صورت تصویب این اصالحیه واردات خودروهای باالی ۰۰52 س//ی س//ی با تعرفه باالتر در راستای حمایت از تولید داخل میسر میشود و همچنین تعرف//ه واردات خودروهای با حجم موتور باالی ۰۰۰۱ س//ی س//ی افزایش قابل توجهی خواهد داش//ت. کمترین میزان افزایش تعرفه به خودروهای هزار تا ۰۰5۱ سیس//ی که بیشترین خودرو مصرفی را ب//ه خود اختصاص داده تعلق گرفته که معادل 5۱ درصد ب//وده به طوری که در ص//ورت تصویب تعرفه ایندس//ته از خودروه//ا از ۰۴ ب//ه 55 درصد افزایش مییاب//د. بیش//ترین میزان تعرفه نیز ب//ه خودروهای باالی ۳ هزار سیس//ی اختص//اص دارد به طوری که برای ایندس//ته از خودروها با هدف حمایت از تولید داخل افزایش تعرفه 5۴۱ درصدی پیشبینی ش//ده که با این احتس//اب از 55 درصد فعلی به ۰5۱ درصد خواهد رس//ید. هرچند کارشناس//ان این روند را قابل قب//ول نمیدانند که منجر به انحصار بیش//تر در این حوزه میش//ود اما به نظر میرس//د ش//رایط اجرای این اصالحیه آماده ش//ده و در صورت تصویب هیات وزیران اجرا خواهد شد.

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.