اتوبوسهای مدرسه هم برقی شدند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت دایملر موفق به طراحی نوع خاصی از اتوبوسهای مدرسه شده که برقی هستند و قرار است جایگزین اتوبوسهای دیزلی سنتی مدرس//ه ش//وند. به گزارش مهر، اتوبوسهای جدی//د میتوانند تا ۱۸ کودک مدرس//های را در خود جای دهند و مجهز به یک باتری ۰6۱ کیلووات س//اعتی هستند. این اتوبوسها پس از هر بار شارژ میتوانند ت//ا ۰6۱ کیلومت//ر را بپیمایند و امکان نصب بات//ری اضافی روی آنها برای افزایش مس//افت قابل طی کردن وجود دارد. تولید اتوبوسهای زرد مدرس//ه از س//ال 6۱۹۱ میالدی(5۹2۱ شمس//ی) آغاز شده و از این اتوبوسها به طور گس//ترده در مدارس امریکای ش//مالی استفاده میش//ود. از آن زم//ان تاکنون تغییرات//ی در موتوره//ای دیزلی این اتوبوسها رخ داده بود اما این نخس//تین تغییر جدی بر موتور محرک اتوبوسهای یادشده است که نشاندهنده عزم جدی برای خداحافظی با موتورهای دیزلی و مهاجرت به دنیای موتورهای الکتریکی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.