رونمایی «ریزر» از ابرخودرو برقی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت مهندس//ی و تحقیقاتی ریزر امریکا از یک ابرخودرو برقی به نام تاکیون با قدرت ۰52۱ اس//ب بخ//ار رونمایی کرد. به گزارش پرش//ین خودرو، بسیاری از شرکتهای خودروس//ازی در جهان عزم خ//ود را برای تولید انبوه خودروه//ای برقی جزم کرده و از برنامههای خود بدین منظور رونمایی کردهاند. هماکنون نیز ش//رکت مهندس//ی و تحقیقات//ی ریزر در ایاالت متحده امری//کا از ابرخودرو برقی تاکیون با قدرت۰52۱اس//ب بخار رونمایی کرده است. تاکیون به معنای ذره اتمی با س//رعت نور است که به نظر میرسد ش//رکت سازنده آن نام متناس//بی با این خودرو تمام الکتریکی انتخاب کرده و برگزیده است. طراحی خودرو تاکیون از س//ال 2۱۰2 میالدی یعنی حدود 5 س//ال پیش کلید خورد و توس//ط شرکت تحقیقاتی و مهندسی سیستمهای پیش//رفته ریزر )RAESR( طراحی و تولید ش//ده است. این شرکت امریکای//ی که در جنوب ایالت کالیفرنیای این کش//ور واقع ش//ده در تالش اس//ت به رقابت تنگاتنگ و بازی با غولهای خودروس//ازی در جهان وارد شود. براس//اس اعالم شرکت سازنده، خودرو تاکیون به 6 پیش//رانه برقی و الکتریکی مجهز اس//ت که قدرت خروجی آن۰52۱ اس//ب بخار وگش//تاور آن ۰5۹۴ نیوتون متر است. این بدان معناست که ابر خودرو تاکیون قادر است مسافت۰۰۴ متری را تنها در۰۱ ثانیه بپیماید و حداکثر س//رعت 6۸۳ کیلومتر بر ساعت داشته باشد. برای توقف بهینه این ابر خودرو در س//رعت باال از سیس//تم ترمز دیس//ک سرامیکی کربنی استفاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.