کیفیت، اولویت نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت

معظمی در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو تهران عنوان کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دوازدهمین نمایش//گاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو تهران با حضور منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت. براساس گزارش روابط عمومی این نمایش//گاه، نمایندگان ۳۲ کش//ور جهان ازجمله ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، آلمان، هلند، ایتالیا ...و آخرین دس//تاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند. منصور معظمی، مدیرعامل س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران در جمع خبرنگاران درباره سهم قطعهسازان داخلی در تولید محصوالت جدید خودرویی گفت: صنعت خودرو بدون قطعهسازی معنا پیدا

نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.