مقایسه پارکهای علم و فناوری ایران با جهان

Sanat Newspaper - - خبر -

امروزه هدف از تاس//یس پارکهای علمی و شهرهای پژوهش//ی در هر کشوری از سیاس//تهای توسعهای آن کش//ور نش//أت میگیرد که ه//دف اصلی آنها، توس//عه فناوری و ایجاد ش//رایط مس//تعد برای ان//واع نوآوری و بکارگی//ری توان خالق علمی و پژوهش//ی دانش//گاهها و موسس//ههای خصوص//ی و صاحب//ان صنایع اس//ت. ش//هرکها و پارکهای علمی نمونهای از س//اختارهای جدی//د علمی و پژوهش//ی هس//تند ک//ه از دهه ۰۶۹۱ می//الدی )۱33۹( ابت//دا در امریکا ظه//ور یافته و از آن به بعد در دیگر کش//ورهای جهان تسری یافته است. به گزارش خبرگزاری علموفناوری، در دهه یادش//ده برخی از کش//ورهای صنعتی ایجاد پارک علم//ی – فناوری را عامل مهمی در توس//عه فن//اوری و اقتص//ادی خویش میدیدند. از سوی دیگر در دهه ۰۸۹۱ میالدی(۹53۱) در جهان گون//های از رکورد اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش بیکاری روی داد. سیاس//تگذاران اقتصادی دنیا امیدش//ان به توسعه هدایت ش//ده فناوری بود تا از این طریق روح تازهای در کالبد اقتصاد منطقهای و ملی آنها دمیده شود. این نوآوری مناسب به ویژه برای کشورهای جهان س//وم از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا که با مشکالت بس//یاری روبهرو بودند بسیار موثر و کارا بوده است. به همین سبب مطرح شدن این قبیل کشورها در مسائل علمی و فناوریهای علوم مختلف و تعلق گرفتن بخش//ی از بازارهای جهانی به آنها، به طور عمده ریش//ه در فعالیتهای پارکها و شهرکهای علمی و پژوهشی آنها داشته است بنابراین شهرکهای علمی و پارکهای پژوهشی با اتکا بر یک نظام همکاری کارآمد و موثر قادر ب//ه خلق و ابداع نوآوری و تفاهم علمی بوده تا در نهایت تالش آنها به فرهنگ تحقیقات فراگیر تبدیل ش//ود. در همین راس//تا، به سراغ دو تن از اس//تادان دانشگاههای هرمزگان و پیام نور رفتیم تا نظرشان را درباره امکاناتی که ش//هرکهای علمی دراختیار نخبگان و پژوهشگران قرار میدهند، جویا شویم. با ما همراه باشید.

احسان کامرانی، عضو هیاتعلمی دانشگاه هرمزگان با اش//اره به وجود ش//هرکهای علمی قوی و بیش//مار در تمامی کش//ورها گف//ت: در تمامی کش//ورهای دنیا ش//هرکهای علم//ی ق//وی در تمام//ی زمینههای علم و فن//اوری وج//ود دارد و امکانات و تجهی//زات الزم را دراختی//ار نخب//گان علمی و صاحبان ای//ده برای انجام طرحه//ا و مطالعات علم//ی قرار میدهن//د. وی افزود: درواقع کار این مراکز علمی ابتدا از استارتآپها شروع میش//ود و به مرور زمان مراکز کوچک براساس رشدی ک//ه میکنند در مراکز رش//د ی//ا Inkovitors مراکز رش//د فناوری، مراحل تکاملی خودرا طی کرده و بزرگ میشوند.

‹ش/هر ‹کها،‹محص/ول‹پار ‹که/ای‹علم‹و‹ ‹ فناوری

درواقع ش//هرکهای علمی محصول پارکهای علم و فناوری تخصصی و بزرگی هستند که میتوانند فضاهای الزم را دراختیار پژوهش//گران و مخترعان قرار دهند تا آنها بنا بر نیاز آموزش//ی و علمی خود در سطوح مختلف به پژوهش کنند، بی آنکه دغدغهای داش//ته باشند. این استاد دانشگاه هرمزگان گفت: در تمامی کشورهای دنیا این ش//هرکها وجود دارد اما درکش//ور ما فقط شهرک تحقیقاتی اصفهان و پردیس تهران هس//ت به طوری که ۰۷۴ شرکت در شهرک علمی اصفهان مشغول فعالیتند و در س//ایر اس//تانها چنین ش//هرکهایی ب//رای انجام پژوهش وجود ندارد و الزم اس//ت که نسبت به تاسیس و گسترش ش//هرکهای علمی از هماکنون برنامهریزی کنیم. پروفس//ور کامرانی تاکید کرد: در این ش//هرکها ایدههای علمی و پژوهش//ی را عملیات//ی کرده و تمامی تجهیزات علمی و فنی و آزمایشگاهی دراختیار صاحبان ای//ده و خالقیت ق//رار میدهند، از طرفی مش//اورههای علمی رایگان، مشاوره مالی و حقوقی و علمی و فناوری و پژوهش//ی دراختی//ار پژوهش//گران ق//رار میدهند تا مخترع//ان بتوانند ب//ه راحتی روی طرحه//ای خود کار کنند و خروجی مناسب داشته باشند. عضو هیاتعلمی دانش//گاه هرمزگان گفت: پارکهای عل//م و فناوری در کش//ورهای توسعهیافته بسیار تخصصی و بزرگ بوده به ط//وری که فقط در یک زمینه خاص کار میکنند. برای مثال، نانو، بیوفناوری و فناوریهای زیس//تی ...و که این پارکهای تخصصی بعداز مدتی تبدیل به ش//هرکهای علمی پژوهشی میشود.

‹اختص/اص‹ بودج‹هه/ای‹ دولت/ی‹ ب/ه‹ ‹ شهر ‹کهای‹علمی

کامرانی با اشاره به اختصاص بودجههای پژوهشی به این مراکز در س//ایر کشور افزود: در این کشورها بودجه و ردیفهای معلوم مش//خصی از سوی دولت برای این مراکز تخصیص داده میش//ود و دیگر هیچ ش//هرک و مرکز رش//د و علمی درگیر مسائل مالی وکمبود بودجه نخواهد ش//د و پژوهش//گران میتوانند با تمام امکاناتی که دولت دراختیارش//ان میگذارد به کارهای پژوهشی و آزمایشه//ای مختل//ف بپردازن//د.وی گف//ت: در این کش//ورها افرادی که ایدههای ناب و دس//ت اول دارند و در فناوریهای روز و فناوری نوآوری میکنند میتوانند تولی//د محصول کرده و بالفاصل//ه پس از ثبت اختراع و مالکی//ت حقوقی آن محصول را به نام خود یا ش//رکت مربوط تجاریسازی کرده و به سایرکشورها میفروشند و از فواید آن بهرهمند میشوند.

‹ثبت‹اختراع‹و‹تجار ‹یسازی ‹

کامرانی گفت: پس از ثبت اختراع در این کش//ورها، دیگر کس//ی حق کپیبرداری ن//دارد چراکه محصول و اختراع ثبت جهانی شده و به نام صاحب طرح ثبت شده اس//ت. یکی از کارهایی که در این ش//هرکهای علمی انجام میشود، مشاورههای مالی و حقوقی و آموزش آن به مخترعان است و متاسفانه در کشور ما این آموزشها ی//ا وجود ندارد و اگر هم هس//ت بس//یار اندک وضعیف است. در زمینه حسابداری و مالی و علمی مشاورههای الزم داده میش//ود و حتی از س//وی دولت تسهیالت و وامهای مناسب دراختیار پژوهشگران قرارداده میشود تا بتوانند عالوهبر امور پژوهشی، نیازهای شخصی خود را برطرف کنند.

‹‹امکانات‹علمی‹در‹تمام‹کشورها‹برابر‹نیست ‹

منصور فرهادی پژوهشگر دوره فوق دکترا نیز با اشاره به امکاناتی که در خارج از کشور دراختیار پژوهشگران ق//رار میگیرد، گفت: باید عرض کنم که میزان خدمات و امکانات فراهم ش//ده برای پژوهشگران در کشورهای مختلف متفاوت اس//ت. برای مث//ال، امکاناتی که برای پژوهش//گران در کش//ورهای امریکا و کانادا فراهم است حدود ۰۱ برابر امکانات پژوهش//گران در اروپا اس//ت و امکانات و مزایای پژوهشگران در اروپا حدود چند برابر امکانات در کشورهای آس//یایی است، با توجه به اینکه در کش//ورهای صنعتی پیش//رفته کارخانجات بزرگ و غوله//ای صنعتی و اقتصادی حض//ور دارند همواره در این صنایع بزرگ به روی پژوهشگران از سراسر دنیا باز است تا بتوانند با پژوهش در مرزهای علم حرکت کنند و بتوانند برای چند سال آینده محصوالت بهروزی تولید کنند. وی گفت: به عنوان نمونه، در شرکت هیتاشی به عنوان یک نش//ان تجاری لوازم خانگی حدود ۰۰۴ نفر با مدرک دکترا و فوق دکترا در قس//مت تحقیقوتوسعه پژوهش میکنند تا محصوالت نسل نو تولید کنند.

‹انس/جام‹مراکز‹علمی‹دنیا‹برای‹حمایت‹از‹ ‹ افراد‹

فرهادی افزود: مراکز حمایتی مختلفی در دنیا برای حمایت از پژوهشگران تاس//یس و راهاندازی شدهاند. مثال: پژوهش//کدهها، پارکهای علم و فناوری، مراکز رش//د، مراکز نوآوری و خالقیت، باشگاههای حمایت از پژوهش//گران و مراکز R&D کارخانجات بزرگ و کوچک این مراکز با یک انسجام خاصی پژوهشگران را شناسایی میکنند و اغلب حتی براساس ادعای فرد مخت//رع یا محقق امکانات الزم را برای گذران زندگی متوس//ط و انجام پروژه پژوهش//ی برعهده میگیرند به نحوی که با به س//رانجام رس//یدن پروژه در نمونه آزمایش//گاهی محقق سهمی از سود حاصل از فروش محصول اولیه را ببرد. این پژوهشگر جوان هرمزگانی اظهارک//رد: در ادامه به بخش//ی از خدماتی که مراکز پژوهش//ی به صورت رایج به پژوهش//گران خود ارائه میکنند، میپردازم:

یک: تش//ویق مادی قابل توج//ه افرادی که حاصل پژوهشه//ای آنها در مجلههای معتب//ر دنیا با if باال به چاپ میرسد.

دو: پرداخت هزینههای سفر و اعزام به کنفرانسهای بینالمللی برای تبادل اطالعات پژوهشگران

س//ه: برگ//زاری برنامهه//ای علم//ی و بازدیدهای متناس//ب با رشته به صورت مدتدار در مراکز معتبر علمی جهان و اشنایی با آزمایشگاههای بزرگ دنیا

چهار: عقد قرارداد برای انجام پروژههای پژوهش//ی برای تبدی//ل علم به فناوری و محصول صنعتی برای تولید ثروت

فره//ادی در پایان گفت: امیدوارم روزی فرابرس//د که درکش//ورمان هم تمامی امکانات و تجهیزات الزم دراختیار پژوهشگران قرار بگیرد و دیگر هیچ مخترع و پژوهش//گری به امید امکانات بیشتر و فراهم کردن فرصتهای ش//غلی و تحصیلی بهتر سودای خارج از کش//ور برسرش نزند و تمام استعداد و ظرفیت و علم خود را برای پیشرفت و توسعه کشورمان صرف کنند.

در این شهرکها ایدههای علمی و پژوهشی را عملیاتی

کرده و تمامی تجهیزات علمی و فنی و آزمایشگاهی دراختیار صاحبان ایده و خالقیت

قرار میدهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.