نشست بینالمللی «صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه»

Sanat Newspaper - - خبر -

نشس//ت بینالمللی «صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه» برگ//زار میش//ود با هم//ت دبیرخانه ش//بکه تب//ادل و انتقال فن//اوری دی-هش//ت ‪D)، TTEN (۸-‬ نشس//ت بینالمللی صندوقهای س//رمایهگذاری جس//ورانه با محوریت کشورهای دی-هش//ت ‪۲۱ )D VC’s Meeting (۸-‬ ت//ا ۴۱ آذر۶۹ ب//ه میزبانی کش//ورمان در تهران برگزار میش//ود. به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا، اکبر قنبرپور با بیان اینکه نشس//ت بینالمللی صندوقهای س//رمایهگذاری جس//ورانه با محوریت کش//ورهای ‪D ۸-‬ در تهران برگزار میش//ود، اظهار کرد: این نشس//ت با هدف اشتراک تجربهها و افزایش شناخت صندوقه//ای VC با یکدیگر و همکاری و همافزایی میان آنها همزم//ان با برگ//زاری دومین دور آیین اعط//ای جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) برگزار میش//ود. معاون دبیر شبکه تبادل و انتقال فناوری دی-هش//ت افزود: بخشهای مختلفی در ای//ن رویداد درنظر گرفته ش//ده که از جمل//ه آنها میتوان به پنله//ای همفکری درباره موضوع//ات روز این صندوقها، ارائ//ه مدلهای کاری صندوقها، ارائه چند داس//تان همکاری استارتآپها با صندوقهای جس//ورانه، ارائه چند استارتآپ از کشورهای عضو به سرمایهگذاران، همفکری برای ایجاد یک تش//کل میان صندوقهای جس//ورانه، کارگاههای آموزشی ...و اش//اره کرد. وی اعالم کرد: نباید فکر کنیم که افزایش کنونی تعداد صندوقهای جس//ورانه در کشورمان به این معنی است که وضعیت ما در منطقه و دنیا مناسب است و ما در آمارهای جهان//ی در ای//ن زمینه جایگاه خوبی نداری//م؛ نیاز به تالش و مش//ارکت بیش//تر و بهرهگیری از تجربهه//ای روز دنیا داریم. او خاطرنش//ان کرد: برای مثال در بین هش//ت کشور اسالمی در ح//ال توس//عه که گروه ۸-D را تش//کیل دادهاند، ایران در دسترسی به سرمایهگذاری جسورانه دارای رتبه ششم است.

مع//اون دبیر ش//بکه تب//ادل و انتقال فناوری دی-هش//ت اب//راز امیدواری ک//رد: با مش//ارکت قابل توج//ه صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه خارجی در این رویداد، فرصت مناسبی برای اکوسیس//تم نوآوری کشور برای رش//د و عمقبخشی به دانش موجود فراهم و زمینه برای همکاریهای بینالمللی در این حوزه آماده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.