کنترل خسارت پیش از وقوع بحران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

زلزله در غرب کشور بار دیگر م//ا را به س//وگ هموطنانمان نش//اند. اگر ای//ن حادثه فقط ۲ روز قبلت//ر رخ داده ب//ود بدون ش//ک تع//داد کشتهش//دگان و مصدوم//ان چندین براب//ر بود؛ زی//را تعداد زیادی از مس//افران کرب//ال ب//ه مناس//بت اربعی//ن از ای//ن منطق//ه عب//ور کردند. همانطور ک//ه مدیریت بحران آن نیز چندین برابر سنگینتر بود. هرچند زلزله قابل پیشبینی نیس//ت اما میزان خس//ارت آن قابل پیش//گیری اس//ت. ریزش س//اختمانهای مس//کونی آن هم مجتمعهایی در قالب مسکن مهر که در س//الهای گذش//ته بنا ش//ده اس//ت و با وجود آنچه گفته ش//ده بود در آزمون خود س//ربلند نبود و ب//ر اثر زلزله که امری قابل کنترل در کاهش خس//ارت مالی و جانی اس//ت، فرو ریخت. در چنین مواقعی نخس//تین رویک//رد کاهش تهدیدها و آسیبها، تدوین اقدامات پیشگیرانه است؛ اقداماتی که بتواند با آیندهاندیش//ی خطرهای بیرونی و درونی را پیشبینی کند. این خطره//ا و تهدیدها چه از حادثههای طبیعی باش//د یا از جانب دش//من خارجی و چ//ه ناهماهنگی بین دس//تگاههای اجرایی، باید برای تمامی آنها برنامهریزی دقیق ش//ود. حساس//یت برای تامی//ن امنیت س//رمایهگذاران و حفاظت مال//ی و جانی آنها در ش//هرکهای صنعتی دارای اهمیت اس//ت بهوی//ژه برای صنایع حس//اس و پرخطر در ش//هرکهای صنعتی باید پیشبینیهای الزم امنیت//ی ش//ود تا ضری//ب ایمنی در ش//هرکها ب//اال رود. دفاع از س//رمایههای ملی مانند کارخانجات، تاسیس//ات مستقر در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی و زیرس//اختها از یک طرف و نی//ز نیروی انس//انی به عنوان مغز متفکر این س//رمایههای ملی از س//وی دیگر، به عن//وان مهمترین هدف پدافن//د غیرعامل به ش//مار میرود. مدیریت تهدیدها و آس//یبها در ش//هرکهای صنعتی س//ادهتر از مناطق دیگر است چراکه چیدمان واحدهای صنعتی در ش//هرکها براس//اس اصول اولیه مطالعاتی و نظم به وجود آمده است. زمانی که امکانسنجیها و جانماییها اصولی باش//د کمترین تغییرات رخ میدهد. ب//ه عبارتی، از آنجا که در ش//هرکهای صنعتی نوع تمرکز واحدهای صنعتی و یکپارچگی وجود دارد پدافند غیرعامل را بیش//تر شاهد هستیم. نقطه قوت ش//هرکهای صنعتی تمرکز واحدهای صنعت//ی، وجود قوانین، مطالعات زیس//تمحیطی و هماهنگی و پیشبینی مسائل است. در این میان باید مدیران صنایع مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی نیز با الگوهای امنیتی آش//نایی داشته باشند و به نوعی برای همپوش//انی دقیق موضوع پدافن//د غیرعامل و عمل به آن باید فرهنگسازی شود تا جایی که پدافند غیرعامل جزو اصلی و جداییناپذیر در شهرکهای صنعتی باشد. مجموعه طرح پدافند غیرعامل در کشور طبقهبندی شده است. از این رو، شهرکهای صنعتی نیز از این قاعده مس//تثنا نیس//تند و باید به آن اهمیت دهند. بهعنوان نمونه، مجموعه تاسیس//اتی که در ش//هرکهای صنعتی به بهرهبرداری میرسند باید از نظر ایمنی مورد ارزیابی ق//رار گیرند تا از وقوع مش//کالت حفاظت//ی در آینده جلوگیری شود. همچنین این تاسیسات باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که افراد متفرقه و بیرونی بهسادگی نتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند. بهعالوه اینکه در طراحی، اجرا و بهرهبرداری ش//هرکهای صنعتی در مناطق مرزی باید بیشترین دقت و امنیت لحاظ شود حتی رنگ شیروانی واحدهای صنعتی باید از نوع مرغوب باشد. اگر مسیر ورودی یک شهرک صنعتی به هر دلیلی مسدود شود باید مس//یر ورودی دومی از قبل برای آن پیشبینی شده باشد. متاسفانه هنوز موضوع پدافند غیرعامل در بین واحدهای صنعتی مستقر در ش//هرکها جا نیفتاده است. از اینرو، نیاز است برای مدیران واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع کالسهای آموزشی و اطالعرس//انی گذاش//ته ش//ود. همانگونه که در شهرکهای صنعت//ی به پدافن//د غیرعامل توجه میش//ود در س//ازمانهای دیگ//ر نیز مدنظر ق//رار میگیرد. به عنوان نمونه، اس//تانداریها نیز در نمودار س//ازمانی خود مدیری//ت پدافند غیرعامل را دارند که ش//رکت ش//هرکهای صنعتی با آنها در برنامهها و تبلیغات هم//کاری میکند. به م//وازات آن در فرمانداریها نیز به پدافند غیرعامل توجه میشود؛ بنابراین حوزه گستردهای دارد.

زینب عبدی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.