خسارت‌بیش‌از‌0۵‌درصدی‌به‌شهرک‌صنعتی‌سرپ‌لذهاب

گزار‹شهای‹میدانی‹خبرنگار‹«گسترش‹صنعت»‹زلزله‹در‹غرب‹کشور‹‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

زلزله ۳/۷ ریش//تری شب دوشنبه استان کرمانشاه را لرزاند. تعداد کشتهش//دگان و مصدومان این حادثه همچنان در حال تغییر است.

همزمان زلزلهای به بزرگی ۶/۳ ریشتر شهر ایالم را لرزاند. ای//ن زلزله در عمق ۰۱ کیلومتری زمین ثبت شده اس//ت. پیگیریها برای دریافت آخرین وضعیت از میزان خسارت زلزله در استان ایالم بی پاسخ ماند و تماسهای تلفنی با مس//ئوالن این استان نیز برقرار نشد.

به گفته اسماعیل نجار، رییس ستاد مدیریت بحران کشور، بیشترین تخریبهای ناشی از زلزله در استان کرمانشاه به ترتیب مربوط به سرپلذهاب، قصرشیرین و بخش ازگله از توابع شهرستان ثالث باباجانی است. پیگیری خبرنگاران «گسترش صنعت» در استانهای خوزستان، لرس//تان، کردس//تان و آذربایجان شرقی حاکی از حال مس//اعد صنعت اس//ت. همچنین آب، برق و گاز در مراکز صنعتی این اس//تانها در جریان اس//ت و صنعتگران در این اس//تانها به فعالیت خود میپردازند. اما گزارشها و مش//اهدههای لیال شهری خبرنگار «گسترش صنعت» از شهرستان سرپلذهاب نیز نش//ان میدهد ک//ه مراکز صنعت//ی و واحدهای تولی//دی از زلزل//ه در امان نبوده و ش//هرک صنعتی سرپلذهاب بیش از ۰۵ درصد آسیب دیده است.

شهرستان س//رپلذهاب مرزی و از مناطق محروم اس//ت. این شهرس//تان دارای ش//هرک صنعتی است ک//ه در ۰۴۱ کیلومتری شهرس//تان کرمانش//اه و ۵ کلیومتری از شهرستان سرپلذهاب واقع شده است. این ش//هرک صنعتی یکی از زیباترین ش//هرکهای صنعتی در کش//ور است. مس//احت اراضی دراختیار این ش//هرک صنعت//ی ۳۴ هکتار اس//ت و ۸۲ هکتار زمین صنعت//ی با امکاناتی از قبی//ل آب، برق، تلفن، مخزن بتونی ۰۰۰۱ مترمکعبی و مخزن هوایی ۰۵۲ مترمکعبی دارد.

‹فوت‹۸‹نفر‹در‹شهرک‹صنعتی ‹

محسن رس//تمی، معاون س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان کرمانش//اه که در محل حادثهدیده شهرک صنعتی سرپلذهاب مستقر بود در گفتوگو با خبرنگار «گس//ترش صنعت» اظهار کرد: ۸ نفر در ش//هرک صنعتی س//رپلذهاب بر اثر وقوع زلزله جان باختن//د. ۲ نفر آنها مدیر کارخان//ه تولیدی بودهاند و بقیه نگهبان یا کارگران مستقر در واحدهای صنعتی بودهاند. رستمی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۰۵ درصد ش//هرک صنعتی س//رپلذهاب از زلزله آسیب دیده اس//ت، ادامه داد: وضعیت واحدهای صنعتی به گونهای دیگر است برخی واحدها ۰۲ درصد و برخی واحدها تا ۰۳ درصد و برخی واحدهای صنعتی تا ۰۸ درصد از زلزله آس//یب دیدهان//د. در مجموع ۸۲واحد صنعتی در این شهرک وجود دارد.

معاون س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت اس//تان کرمانش//اه تاکید ک//رد: هنوز برآورد دقی//ق از میزان خس//ارتهای مالی به ش//هرک صنعتی سرپلذهاب و واحدهای صنعتی مس//تقر در آن نش//ده اس//ت اما ب//ه محض تعیین رقم مش//خص، گ//زارش مربوط به نهادهای اجرایی ارسال خواهد شد.

رس//تمی گفت: سعی بر آن است تا رقمی از بودجه مشخص ش//ده دولت برای جبران خس//ارت از زلزله پیش آمده به واحدهای صنعتی اختصاص یابد.

وی با اشاره به آس//یب ۵۱ تا ۰۲ درصدی شهرک صنعت//ی قصر ش//یرین از زلزله تاکید ک//رد: بازدید و سرکشی به سایر واحدهای صنعتی در شهرستانهای قصر شیرین و سرپلذهاب ادامه دارد.

‹کم ‹کرسانی‹صنعتگران‹و‹اصناف ‹

نعمتال//ه حقیقی، رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان کرمانش//اه گفت: ب//ا پیگیریهای س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان کرمانش//اه و ایج//اد هماهنگیه//ای الزم، آبمعدن//ی از س//وی تولیدکنندگان آبمعدنی استان کرمانشاه، به مناطق زلزلهزده اس//تان ارس//ال ش//د. واحد تولیدی ش//یر بیستون نیز ۳ کامیون شیر به مناطق زلزلهزده ارسال کرده اس//ت. حقیق//ی درهمین زمینه گف//ت: با ابراز تمای//ل این واحد تولیدی برای کمک به زلزلهزدگان، ۳ کامیون ش//یر تولیدی این کارخانه، بارگیری شد و به سوی س//رپلذهاب حرکت کرد. به گفته حقیقی، از نخس//تین ساعات وقوع زلزله در مناطقی از استان، ضمن هماهنگی با نانواییهای شهرس//تانهایی که از زلزله آس//یب کمتری دیدهاند، همچنین استانهای همجوار، تعداد قاب//ل توجهی از این نانواییها، ضمن پخت ش//بانهروزی نان، به صورت پیوسته، به مناطق س//رپلذهاب، قصرش//یرین، جوانرود، ازگله و س//ایر مناطق آسیبدیده از زلزله، نان ارسال میشود.

معدنکاران استان کرمانش//اه، آمادگی خود را برای کمک به مناطق زلزلهزده اعالم کردند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، با اعالم این مطلب، افزود: تمامی معدنکاران و صاحبان معدن در استان، آمادگی کامل خود را برای اعزام سریع وسایل الزم و ماشینآالت سنگین خود، به مناطق زلزلهزده، ب//رای کمک ب//ه آوارب//رداری در این مناط//ق، اعالم کردهان//د و معدنکارانی که به محله//ای وقوع زلزله نزدیک هستند، هم اکنون با همه تجهیزات، مشغول کمک به هموطنان خود در این مناطق هستند.

‹توزیع‹آب‹آشامیدنی ‹

منبع تامین آب در سرپلذهاب و قصر شیرین بر اثر زلزله گلآلود شده و آب در مناطق زلزلهزده غیرقابل آش//امیدن است. شرکت آب منطقهای در حال توزیع آب در بین مردم است. علیرضا تختشاهی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه از قطع آب در ۶ ش//هر اس//تان به دلیل کدر شدن آب ناشی از ش//دت زلزله خبر داد. هماکنون آب س//رپلذهاب، قصرش//یرین، تازهآباد، هرس//ین، داالهو و گیالنغرب قطع اس//ت. در تمامی شهرها به جز تازهآباد قطع آب به دلیل کدر شدن آب ناشی از زلزله رخ داده و ما آب کدر را از مدار خارج کردیم تا وضعیت آن بهتر شود. دلیل قطع آب ش//هر تازهآباد نیز قطع برق اس//ت. به محض رفع کدر بودن، آب دوباره وارد ش//بکه خواهد ش//د و مش//کلی برای تامین آب مردم نداریم. در این مدت با تانکر برای مردم آبرسانی سیار میشود و از اس//تانهای همجوار نیز برای تامین تانکرهای بیشتر درخواس//ت کمک کردیم. عالوهبر آبرس//انی سیار، آبمعدنی بس//تهبندی نیز بین آسیبدیدگان توزیع میشود. هنوز برآوردی از خسارت احتمالی تاسیسات آب و فاضالب استان نداریم.

‹تامین‹گاز‹و‹بنزین ‹

ابراهی//م باق//ری، مدیرعامل ش//رکت پاالیش نفت کرمانشاه نیز درباره تامین بنزین و دیگر سوختهای مورد نیاز مصرفی مردم اس//تان کرمانشاه گفت: هیچ آس//یبی به تاسیسات پاالیش//گاه نفت این شهر وارد نشده است. ما هیچ مشکلی برای تامین بنزین و دیگر سوختهای مورد نیاز مردم استان کرمانشاه نداریم و همچون گذشته این تولیدات انجام میشود.

ب//ه گفت//ه باقری، ب//ه محض وق//وع زلزل//ه، تمام گروههای ام//دادی و عملیاتی ش//رکت پاالیش نفت کرمانش//اه ب//ه حالت آمادهب//اش درآمدن//د و تمامی ش//بکهها و تاسیس//ات پاالیش//گاه را چک کردند که خوش//بختانه هیچگونه گزارش//ی دال بر وارد ش//دن خسارت نداشتیم. عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز از تعطیلی پاالیشگاه ایالم به دلیل مسائل امنیتی گفت و افزود: شرایط گاز منطقه غرب کشور به زودی به حالت ع//ادی برمیگردد. وی تاکی//د کرد: پس از انجام نش//تیابی گاز همه مردم وصل میشود اما اگر خانوادهای متوجه قطعی گاز خود ش//د اطالعرسانی کند تا مشکل را برطرف کنیم.

ب//ه گزارش «گس//ترش صنعت» اکن//ون مردم در مناطق غیرمس//قف حض//ور دارن//د و در خودروهای شخصی یا بوستانها ساکن شدهاند و با توجه به وقوع پسلرزههای متعدد، به احتمال مدتی در این وضعیت حاضر باشند.

هنوز برآورد دقیق از میزان خسارتهای

مالی به شهرک صنعتی سرپلذهاب و واحدهای صنعتی مستقر در آن نشده است اما به محض تعیین رقم مشخص،

گزارش مربوط به نهادهای اجرایی ارسال

خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.