‹پیام‹تسلیت‹ ‹معاون‹وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹ در‹پی‹حادثه‹زلزله‹در‹غرب‹کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، جان باختن و مصدومی//ت هموطنانمان تعدادی از مردم غیور کشورمان در زمینلرزه غرب کش//ور را به مردم شریف ایران تسلیت گفت.

به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، مت//ن پیام علی یزدانی به این شرح است: «انا هلل و انا الیه راجعون» حادثه غمانگیز و تأس//فبار زلزله در غرب کش//ور که منجر به جانباختن و مصدومیت جمعی از هموطنان عزیز کشورمان شد موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

اینجانب ضمن عرض تس//لیت و تعزیت ای//ن حادثه غمانگیز به ملت ش//ریف ایران به ویژه مردم غیور و ایثارگر کرمانش//اه از خداوند متعال برای درگذش//تگان، غفران و رحمت الهی و شفا و بهبودی عاجل مصدومان و برای خانوادههای آن عزیزان، صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.