برگزاری همایش « در سیستان و بلوچستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان سیستان و بلوچس//تان گف//ت: همایش « رد»B2B ش//رکت ش//هرکهای صنعتی زاهدان با حضور مدیر بازاریابی و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد که در این همایش واحدهای تولیدی فعال ش//هرک صنعتی زاهدان حضور داش//تند. به گزارش خبرنگار «گس//ترش صنعت» از سیستان و بلوچستان، حسینعلی سارانی اظهار کرد: همچنین سایت جامعه مج//ازی صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی معرفی ش//د. وی افزود: با ورود اطالعات کامل واحدهای تولیدی در این سایت و ثبت نیازها و عرضههای هر واحد تولیدی به ایجاد یک ش//بکه وس//یع « رد»B2B بین ۱۳ اس//تان کشور کم//ک میکند. به گفته س//ارانی، « کی»B2B م//دل بازاریابی هس//ت که در می//ان تجارتهای بزرگ مطرح اس//ت. وی تاکید کرد: « B2B»زمانی به کار میرود که یک شرکت بزرگ تجاری با چندین ش//رکت بزرگ تجاری دیگر که ممکن اس//ت خریدار خدمات یا تولیدات وی باشد قرارداد تجاری تنظیم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.