ادامه مذاکره با هند برای مشارکت در راهآهن چابهار

Sanat Newspaper - - کارگری -

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز سرمایهگذاری شرکتهای هندی در توسعه زیرساختهای چابهار از تداوم مذاکره با این کش//ور برای حض//ور در راهآهن این بندر خبر داد.

محمد راس//تاد با بیان اینکه یکی از اصلیترین پروژههایی که برای توسعه دریایی ایران در دستور کار قرار داشته، بهبود زیرساختهای چابهار برای قرار گرفتن این بندر در فهرست مهمترین بنادر ترانزیت و ترانشیپ در منطقه است به ایسنا گفت: یک//ی از اصلیترین بخشهایی که چابهار میتواند در آن مطرح شود قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی هند به آسیای میانه و افغانس//تان اس//ت از این رو هندیها در قراردادهای رسمی طرح سرمایهگذاری در این بندر را نهایی کردند.

مدیرعامل س//ازمان بن//ادر و دریانوردی ادام//ه داد: ایران نیز در کن//ار برنامهریزی برای جذب س//رمایهگذار خارجی طرحهای//ی را ب//رای وارد کردن تجهیزات جدی//د به چابهار اجرای//ی کرده که تاکنون دو محمول//ه از این تجهیزات وارد چابهار ش//ده و محمولههای بعد نیز طبق برنامه زمانبندی وارد این بندر خواهد شد.

راستاد در پاس//خ به این پرسش که آیا احتمال ورود هند ب//ه طرح ریلی چابهار وج//ود دارد، گفت: طرف هندی پیش از این عالقه خود برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف این بندر را اعالم کرده و در زمینه راهآهن نیز مذاکراتی میان دو طرف انجام شده است.

ب//ه گفته معاون وزی//ر راه درحالحاضر ای//ن مذاکرات به توافق قطعی نرس//یده ام//ا احتمال آنک//ه در آینده نزدیک خبره//ای جدید درباره آن اعالم ش//ود، وج//ود دارد. اکنون کار اجرای//ی در خ//ط ریلی چابهار ادام//ه دارد و این طرح با سرمایهگذاری داخلی انجام شده، پیگیری میشود.

خ//ط ریلی چابهار که درحالحاض//ر در ۴ فاز متفاوت در دس//ت س//اخت اس//ت، این بندر را به زاهدان و شبکه ریلی مرکزی کشور متصل خواهد کرد. طرح جامع در نظر گرفته ش//ده به بندر ریل چابهار به مرزهای ش//مال شرقی ایران و اتصال مستقیم آن به آسیای میانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.