آمادهباش تامین اجتماعی برای کمک به زلزلهزدگان غرب کشور

Sanat Newspaper - - کارگری -

مدیرعامل س//ازمان تامی//ن اجتماعی با صدور دس//توری به مدیران بیمهای و درمانی استانهای غربی کشور بر لزوم تسریع خدمترس//انی به آسیب دیدگان از زلزله تاکید کرد. به گزارش ایلنا، س//یدتقی نوربخش، مدیرعامل س//ازمان تامین اجتماعی اس//تفاده از ظرفیت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی برای خدمترسانی به مجروحان را نخستین و مهمترین اولویت برای کاستن از آالم و مشکالت مردم مناطق زلزلهزده دانسته است.

وی همچنی//ن برقراری مس//تمری بازماندگان بیمهش//دگان متوف//ی و برقراری کمک هزینه ایام بیماری برای حادثهدیدگان را از وظای//ف مه//م واحدهای بیمهای س//ازمان تامین اجتماعی برش//مرده و دس//تور تس//ریع در انجام این تعهد سازمان تامین اجتماع//ی در قب//ال ذینفع//ان را صادر کرده اس//ت. نوربخش همچنین بر لزوم سرکش//ی از کارگاههای آس//یبدیده از زلزله و برق//راری مقرری بیم//ه بیکاری برای واجدان ش//رایط در این کارگاهه//ا تاکید کرده اس//ت. در این زمینه عل//ی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی وقوع زلزله ش//امگاه ۱۲ آبان با صدور دس//توری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بسیج امکان//ات و ارائه خدمات بهداش//تی و درمان//ی را صادر کرد. در این دس//تور تاکید شده است: همه خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی زیرمجموعه س//ازمان تامین اجتماعی با فوریت نسبت به بس//تری و مداوای حادثهدیدگان اقدام کنند و تالش خود را برای کمکرس//انی به هموطنان آسیبدیده در دو استان ایالم و کرمانشاه و سایر استانهای خسارتدیده به کار گیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.