همکاری صنعت و دانشگاه ضرورت توسعه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

تولی//د صنعت//ی در کنار مراکز علم//ی یکی از راههای موفقی//ت ب//رای رش//د و پیشرفت است. هرچه ارتباط صنعت و دانش//گاه پررنگتر شود کمک بیشتری به بهبود صنع//ت و کارب//ردی ش//دن آموزشها میکن//د. این نوع مشارکتهای علمی- صنعتی به طور یقین باعث پربارتر ش//دن پروژهها در صنایع بهویژه صنع//ت قطعه خواهد ش//د. باید ش//رکتها در زمینههای مختل//ف همکاری نزدیک با دانش//گاههای مرتبط داش//ته باشند.

البته مش//کالتی در مس//یر این ارتباط وجود دارد؛ مانند نب//ود درک متقابل، تطبیق نداش//تن نیازهای آموزش//ی و نیازهای صنع//ت که در نهایت منجر به این جدایی ش//ده اس//ت. امید است هر دو طرف به یک زبان مشترک برسند و اعتم//اد کافی به وجودآید تا فعالیتها وارد مرحله جدید شوند.

اما در بحث ارتباطگیری نمیتوان گفت کمکاری از سوی واحدهای صنعتی اس//ت یا مراکز علمی چون به نوعی بروز چنین مس//ئلهای از هر دو سو بوده است. برای شکلگیری ی//ک ارتباط س//ازنده و مفی//د باید دو طرف ب//ا مذاکره به نقطه مش//ترک برسند و بتوانند نیازهای یکدیگر را پوشش دهند.

درحالحاض//ر هریک از دو طرف علت ای//ن فاصله را به دیگری نس//بت میدهد و باید در کاری جمعی این موضوع رفع ش//ود و بس//تری برای همکاریهای ن//و بهوجود آید. همکاری صنعت و دانشگاه به نفع اقتصاد کشور خواهد بود زیرا بخش//ی از مشکالت مربوط به فناوری و دانش فنی در واحدهای تولیدی- صنعتی رفع ش//ده و خودکفایی که به دنبال آن هستیم، محقق خواهد شد.

نادر فرخ فعال صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.