کیفیت، اولویت نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون‹وزیر‹در‹آیین‹گشایش‹دوازدهمین‹نمایشگاه‹بین‹المللی‹قطعات،‹لوازم‹و‹مجموع‹ههای‹خودرو‹تهران‹عنوان‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دوازدهمی//ن نمایش//گاه بینالمللی قطع//ات، لوازم و مجموعهه//ای خودرو تهران با حض//ور منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز گذشته در محل دائمی نمایش//گاههای بینالمللی تهران گش//ایش یافت. براس//اس گزارش روابط عمومی این نمایش//گاه، نمایندگان ۳۲ کشور جهان ازجمله ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، آلمان، هلند، ایتالیا ...و آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.

‹رونق‹تولید‹با‹افزایش‹تیراژ ‹

منص//ور معظم//ی، مدیرعامل س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران در جمع خبرنگاران درباره س//هم قطعهسازان داخلی در تولید محصوالت جدید خودرویی گفت: صنعت خودرو بدون قطعهسازی معنا پیدا نخواهد ک//رد. درواقع این تولیدکنندگان قطعات مختلف خودرو هس//تند که با تامین اجزای خودرو محصول نهایی را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند. او افزود: با نگاهی به پیشینه صنعت قطعه شاهد رشد و توسعه این صنعت در کش//ور هس//تیم و نمایشگاه امس//ال نیز حاکی از این اس//ت که استقبال تولیدکننده نس//بت به سال گذشته در بخ//ش داخل//ی و بینالمللی افزای//ش پیدا کرده و در مساحتی بیش از ۵۳ هزار مترمربع و با حضور نزدیک به یکهزار و ۰۰۲ ش//رکت برگزار ش//ده است. وی در ادامه به صنعت خودرو کش//ور اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر صنعت خودرو رش//د قابل قبولی داشته و همواره با افزایش تولید این رونق به واحدهای صنعتی زیرمجموعه آن نیز منتقل شده است بهطور نمونه سال گذشته افزون بر یکمیلیون و ۰۵۳هزار دس//تگاه خودرو تولید ش//د و امسال برنامه تولید یکمیلیون و ۰۰۶هزار دستگاه است.

او گفت: قرار است براساس سند چشمانداز افق ۴۰۴۱ این آمار به ۳میلیون دس//تگاه در س//ال برس//د بنابراین ظرفی//ت بالقوه کش//ور در این صنایع (خ//ودرو و قطعه) باالست.

‹ارتقای‹کیفی‹محصوالت ‹

مدیرعامل س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران همچنین به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر کیفیت اشاره کرد و گفت: وزارتخانه تاکید دارد عالوه بر افزای//ش تولید، کیفیت محصوالت نیز ارتقا پیدا کند و با پیگیری روند تولید و کیفیت شاهد رشد و توسعه در این دو ش//اخص در صنعت خودرو کش//ور هستیم. او تصریح کرد: البته این به معنی رضایتمندی کامل و مورد انتظار نیست و معتقدیم هنوز کیفیت با سطح رضایتمندی مردم فاصله دارد ازاینرو وزیر صنعت، معدن و تجارت روی این امر بس//یار تاکید دارد به طوری که در نخس//تین جلسه ش//ورای سیاستگذاری خودرو اعالم شد اولویت نخست افزایش کیفیت محصوالت اس//ت. وی ادامه داد: بنابراین امسال وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد فشار بیشتری برای تحقق این امر به خودروس//ازان آورده در نتیجه به زودی مردم شاهد افزایش کیفیت در خودروهای داخلی خواهن//د بود. معظمی درب//اره قراردادهای خودرویی نیز گفت: براساس یکی از بندهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمام قراردادهای منعقد شده ارتقای دانش فنی قطعهس//ازان مورد تاکید قرار گرفته و ارتقای فناوری صنعت قطعه کش//ور از س//وی همکاران بینالملل//ی باید در راس//تای پیون//د تولیدکنندگان ما با زنجیره تامین جهانی باشد. او افزود: فعالیت در این زمینه آغاز ش//ده و در صحبتهایی که با چند قطعهساز حاضر در نمایش//گاه شد شاهد بودیم خوشبختانه صنعتگران با وجود مش//کالت فضای کسبوکار، تعدیل نیرو نداشتند و حتی برخی افزایش نیروی انس//انی داشتند. مدیرعامل س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران دلیل این امر را افزایش تیراژ خودروها دانس//ت و گفت: افزایش تولید باعث فعال شدن بخش قطعهسازی کشور شد. البته امروز گالیه قطعهس//ازان درباره پرداختهایشان است که این ش//کایت نیز به حق اس//ت. در این زمینه از خودروسازان خواس//ته شده تا پرداختهای بههنگام داشته باشند. در این راستا نمیتوان مشکالت صنعت خودرو را نیز نادیده گرفت اما با تمام این مشکالت تاکید شده تا خودروسازان در پرداخت هزینهها بر اساس زمانبندی اعالم شده اقدام کنند.

‹گالی ‹ههایی‹ناشی‹از‹ناآگاهی ‹

معظمی در پاس//خ به این پرس//ش که بنا بر اظهارات قطعهس//ازان فاصله داخلیسازی قطعات زیاد است و این امر صادرات را با چالش روبهرو خواهد کرد، گفت: من در جری//ان قراردادها بوده و آنها را مطالعه کردهام؛ اینگونه نیست و هیچ جای نگرانی برای قطعهسازان کشور وجود ندارد. تاکید و خواس//ت وزارتخانه داخلیس//ازی قطعات اس//ت و از خودروس//ازان و سازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران خواس//ته ش//ده ت//ا به این ام//ر توجه ویژه داش//ته باش//ند بهطور نمونه در فهرست ایدرو حدود ۵۱ قطعهس//از با توانمندی صادرات وجود دارد اما هدف این اس//ت که این عدد به ۰۶ قطعهس//از برسد به این معنا که رنو موظف اس//ت در این راس//تا با انتقال دانش فنی این آمار را ارتقا دهد. او اظهار کرد: برخی ش//ناخت و آگاهی کامل نسبت به قراردادها ندارند درحالیکه خودروسازان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمادگی دارند به پرس//شهای قطعهسازان پاس//خ دهند. او تاکید کرد: قرارداده//ای جدی//د خودروی//ی فرصت مناس//بی برای صنعت خودرو و قطعه و نیز مصرفکنندگان است و باید از آن به نفع اقتصاد و صنعت کشور استفاده کرد. معظمی درباره بازار و صادرات محصوالت نیز به مولفههای خاص فروش اش//اره کرد و گفت: نمایش//گاه فرصتی را بهوجود آورده تا کسانی که شناخت بیشتری نسبت به بازار دارند و بازاریابی بیشتر در این زمینه داشتهاند ورود کنند و از ای//ن فرصت به نفع بازار خود بهرهبرداری کنند. او افزود: توجه به این نکته الزم اس//ت که وزارتخانه سیاستهایی در زمینه صادرات دارد که بر اس//اس آن، اهداف را دنبال میکند و اینگونه نیست که همه صنعت خودرو یا بخش عمده در اختیار یک یا دو شرکت خاص قرار داشته باشد. مدیرعامل س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران درباره ابهامات ۰۴درصد داخلیس//ازی که به ۰۲درصد و کمتر رس//ید نیز توضیح داد: آنچ//ه در قراردادها امضا ش//ده این است که خودروس//ازان و شریک خارجی آنها (س//یتروئن، رن//و )...و موظف هس//تند تولید خ//ود را با ۰۴درص//د آغاز کنند اما باید توجه داش//ت هنگامی که قراردادی بس//ته میش//ود تا اجرایی شدن آن زمان نیاز اس//ت بنابراین برای از دس//ت ندادن فرصتها وزارتخانه ای//ن مجوز را صادر کرد تا با درصد پایینتری تولید آغاز شود. او تصریح کرد: شاهد هستیم که خودروهای جدید هنگام پیشفروش در زمان بس//یار کوتاهی با اس//تقبال بس//یار زیاد از س//وی مردم روبهرو شد و خودروسازان در این زمینه برای پوش//ش بازار در فشار هستند تا رضایت مش//تریان خود را جلب کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تج//ارت تاکید کرد: قاطعانه اعالم میش//ود براس//اس سیاست وزارتخانه، خودروسازان موظف هستند حداقل ۰۴درصد داخلیس//ازی را اجرا کنند زیرا اگر خالف این عمل شود مجوز فروش صادر نخواهد شد.

‹ادغ/ام‹قطع ‹هس/ازان‹ب/رای‹ورود‹ب/ه‹ب/ازار‹ ‹ جهانی

معظمی در پاس//خ به پرسش//ی دیگر درباره توانمندی صنع//ت قطع//ه داخل گفت: اگ//ر قطعهس//ازان داخلی بخواهند وارد عرصههای جهانی ش//وند هیچ راهی ندارند جز اینکه تجمیع ش//وند. تولید قطعهسازان کشور در حد صادرات نیست بنابراین باید با تجمیع قدرت رقابت خود را افزای//ش دهند ازاینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را در این زمینه برای تیرینگ قطعهس//ازان آغاز کرده که در مرحله ابتدایی قرار دارد.

در گفتوگوهای «گس//ترش صنعت» با ش//ریکهای بینالملل//ی و نیز تولیدکنندگان داخلی عنوان میش//ود ت//ا زمانی ک//ه محصوالت در ۳ مقول//ه قیمت، کیفیت و زم//ان تحویل ق//درت رقاب//ت در بازار جهانی نداش//ته باش//د صادرات ممک//ن نخواهد بود. معظمی در پاس//خ به این پرس//ش «گسترش صنعت» که مشکالت داخلی ب//رای کاهش قیمته//ا و افزایش کیفی//ت چگونه رفع میش//ود، گفت: در بازار جهانی نرخ و کیفیت مقولههای تعیینکنن//ده و کلیدی هس//تند. قطعهس//از ایرانی اگر بخواهد وارد بازار جهانی ش//ود چارهای جز این ندارد که این ش//اخصها را در محصوالت خود لحاظ کند بنابراین س//خن ما با قطعهس//ازان این است که برای آنکه بتوانند وارد صحنههای جهانی ش//وند باید نرخ تمام ش//ده خود را کاه//ش و در کنار آن کیفیت محصوالت را در س//طح جهان//ی افزایش دهند. وی ادامه داد: آمار قطعهس//ازان توانمند داخلی که بتوانند در بازار جهانی وارد شوند بسیار کم اس//ت و این امر مورد قب//ول وزارت صنعت، معدن و تجارت نیس//ت اما با سیاستها و برنامههای تدوینشده وزارتخانه امیدوار هستیم این آمار افزایش یابد.

معظم//ی در پای//ان گفت: تاثیر فش//ارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت روی خودروسازان در امر کیفیت دارد بهط//ور قط//ع در آینده در صنع//ت قطعه نیز دیده خواهد شد و برخالف قطعهسازان با حمایتهای در حال انجام نسبت به آینده خوشبین هستیم زیرا انتظار مردم خود باعث ارتقای کیفی محصوالت خواهد شد.

منصور معظمی: هنوز کیفیت با سطح رضایتمندی مردم فاصله دارد ازاینرو وزیر صنعت، معدن و تجارت روی این امر بسیار تاکید دارد به طوری که در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو اعالم شد اولویت نخست افزایش کیفیت محصوالت است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.