ضرورت تغییر مسیر صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

پیشبین//ی اج//رای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی در صنع//ت خودرو که در برنامه ششم توس//عه به صورت جدی به آن پرداخته ش//ده، امید این صنع//ت را به آیندهای روش//ن افزای//ش داده اس//ت. هرچن//د در س//الهای گذش//ته توسعه خصوصیس//ازی در صنع//ت خ//ودرو بارها م//ورد تاکید قرار گرفت//ه ام//ا ب//ه نظر میرس//د تصمیمگیریه//ا بهوی//ژه پس از گذش//ت یک س//ال و نیم از برجام چندان نس//بت به جذب س//رمایهگذار در این حوزه تمایلی ندارد و ش//اید بتوان دلیل آن را وج//ود افرادی در این صنعت دانس//ت ک//ه تمایل چندانی به موفقیت صنعت خ//ودرو ندارند. درحالحاضر در موارد متعددی دیده میش//ود که تصمیمات گرفته شده چندان شرایط را برای جذب سرمایهگذار در ایران فراهم نمیکند. برای نمونه تاخیر در امضای قرارداد رن//و با ایدرو بود که به بهانههای مختلف امضای این قرارداد به تاخیر افتاد و غرضورزیهایی در این مسیر ایجاد ش//د که در نهایت با وارد شدن رییسجمهوری به این موضوع، این قرارداد نهایی ش//د. بر این اساس ش//اید یکی از اصلیترین دالیل عقبماندگی صنعت خودرو را بتوان عملکرد فعلی مدیران در مخالفت با جذب سرمایهگذار دانست که ادامه این روند وجهه ای//ران در مجامع بینالمللی را از بین میرود زیرا مدیر خصولتی با تصمیماتی خاص و عمل به آنها کار را پیش میبرد که با این روند نمیتوان صاحب صنعت خودرویی برابر با استانداردها شد.

در سالهای گذشته مصرفکننده همواره تاوان سوءمدیریتها را در صنع//ت خودرو پرداخته و این در حالیاس//ت که ش//رایط ب//رای تولید فراهم بوده و در هیچ کش//وری ب//رق، کیلواتی یک س//نت و گاز رایگان نبوده و در کنار آن حقوق و دستمزد کارگر پایین با وجود نرخ تمام شده باال وجود نداشته است. این شرایط زمینه اس//تفاده از س//رمایهگذار خارجی را در کنار مهندسان و تکنیس//ینهای داخل//ی از دانش نوین فراهم ک//رده و ایران نیز مانند کره میتواند خودروس//از خوبی شود اما تا زمانی که ریشه فساد کنده نشده و در اداره امور از سوی خصولتیها و دولتیها چارهاندیش//ی نش//ود مردم باید ت//اوان این س//وءمدیریتها را بپردازند. هماکنون در برخی موارد دیده میشود که قراردادهای خودرویی یکطرفه منعقد شده و بخش خصوصی در ضرر و زیان آن ذینفع نیس//ت که این قراردادها جای اش//کال دارد اما اگر یک طرف این قراردادها بخش خصوصی باشد به طور قطع سود و زی//ان به طور کامل در نظر گرفته میش//ود. در نهایت به نظر میرس//د صنعت خودرو مسیر نادرس//تی را در پیش گرفته و تا زمان//ی که ای//ن روند در این صنعت ادامه یاب//د آینده خوبی در انتظار صنعت خودرو نخواهد بود.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.