۶واردکننده‹رسمی‹خودرو‹معرفی‹شدند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدی//ر کل صنایع خودرو و نی//رو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرس//ت ش//رکتهای نمایندگی رسمی واردکننده خودرو دارای مجوز پیشفروش را اعالم کرد.

به گزارش ش//اتا، امیر حس//ین قناتی اف//زود: این اقدام در جه//ت رعای//ت آییننام//ه اجرای//ی قان//ون حمای//ت مصرفکنن//دگان خودرو مصوب هیات وزیران و جلوگیری از پیشفروش خودروهای وارداتی از س//وی ش//رکتهای بدون مجوز است.

وی گف//ت: بر این اس//اس ن//ام ۵۱ مدل خ//ودرو با ذکر شرکتهای واردکننده رس//می به عنوان خودروهای مجاز برای پیشفروش اعالم ش//د که شرکت جهان نوین آریا با دو مدل خودرو نیسان جوک و نیسان ایکستریل، شرکت نگین خودرو با دو مدل رنو کولئوس و تلیس//مان و شرکت ای//ر تویا با ۵ مدل تویوتا س//یاچآر، پریوس، لکس//وس ان ایکس ۰۰۲ تی، راو۴ و آر ایکس ۰۰۲ تی ازجمله آنهاست.

مدی//ر کل صنایع خودرو و نی//رو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ش//رکت آری//ن موتور پویا برای واردات و پیشف//روش دو م//دل خ//ودرو میتسوبیش//ی ا اسایکس، استیش//ن واگن )CVT( و نیز اوتلندر استیشن واگن )CVT( و شرکت آرین موتور تابان برای خودروهای دی اس ‪۵ ۳،‬ و ۶ و دی اس ۵ ال اس و دی اس ۴ مج//از اعالم شدهاند.

قنات//ی گف//ت: ش//رکت کرمان موت//ور ب//رای واردات و پیشف//روش هیوندای س//انتافه وای ایکس ۵۳ و ش//رکت آسان موتور برای خودرو النترا و رامک خودرو برای واردات و پیشفروش خودرو تیوولی نیز مجاز هس//تند. در همین ح//ال قناتی در گفتوگو با ایس//نا درب//اره طرح نصب کد رهگیری به قطعات وارداتی خودرو اظهار کرد: ش//یوهنامه طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق کد رهگیری نهایی شده و درحالحاضر آماده اجراست.

وی ادامه داد: الصاق کد رهگیری قطعات وارداتی خودرو تمام قطعات را شامل نمیشود و تنها قطعاتی که بیشترین میزان قاچاق را در چند س//ال اخیر داشتهاند در این طرح قرار گرفتهاند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۶۱ مجموعه از قطعات خ//ودرو در این طرح ق//رار دارند، خاطرنش//ان کرد: علت اجرایی نش//دن این طرح تاکنون آن اس//ت که طرح برای بررسیهای نهایی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.

ب//ا روی کار آمدن دولت یازده//م محمدرضا نعمتزاده، وزی//ر وقت صنع//ت، معدن و تج//ارت با الص//اق کدهای رهگی//ری کاال به عن//وان ایران کد و ش//بنم مخالفت کرد و این دو س//امانه بهدس//ت فراموشی س//پرده شد اما سال گذش//ته بار دیگر الصاق کدهای رهگی//ری برای کاالهای قاچاقپذی//ر صنعت خودرو مطرح ش//د. همچنین قاس//م خورش//یدی، س//خنگوی س//تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سامانه کد رهگیری کاالهای قاچاق به ویژه قطعات خودرو که بار دیگر مورد استفاده قرار میگیرد را ایران کد معرفی کرد و طرح مبارزه با قاچاق کاال را تنها معطوف به قطعات خودرو ندانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.