سایپا همراه آسیبدیدگان زلزله

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خب//ر بس ناگوار بود، هنوز ش//وق راهپیمای//ی اربعین تمام نشده بود که تلخی صدمه و آسیب زلزله به جان و مال عدهای از هموطنانمان کام همه را تلخ کرد. به گزارش س//ایپا نیوز؛ گروه خودروس//ازی س//ایپا در پی اعالم خبر زلزله استانهای غرب کش//ور ضمن اب//راز همدردی با هموطنان آس//یبدیده اعالم کرد برای کمک و دلجویی از مردم عزیز آن منطقه، خود را در کن//ار آنها دی//ده و با تمام امکانات به یاری مردم منطقه خواهد ش//تافت. بر اساس دس//تور مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروس//ازی س//ایپا تمامی نمایندگیه//ای این گروه خودروسازی در اس//تان کرمانشاه و سایر استانهای همجوار ب//ه کمک م//ردم خواهند ش//تافت و خدمات ارائ//ه خواهند کرد.

ش//بکه خدمات پس از فروش سایپا موظف شد به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات باشد و خودروهای آسیبدیده از زلزل//ه را در اس//رع وقت خدماترس//انی کن//د. همچنین تمام//ی نمایندگیهای گروه س//ایپا در اس//تان کرمانش//اه و اس//تانهای همجوار موظف به ارائه خدمات در زمینه اسکان آسیبدیدگان ناشی از این حادثه شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.