چشم امید به «کارآفرینان نسل فردا»

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

»

ریی//س کمیس//یون جوان//ان، کارآفرین//ی و کس//بوکارهای نوین و دانشبنی//ان اتاق ایران درباره طرح «کارآفرینان نس//ل ف//ردا» به ایرنا گفت: هدف ای//ن طرح، اثرگذاری بر دانشآموزان در س//الهای پایانی دوره آموزشی و دانشجویان است. این طرح برای آشنایی جوانان ۷۱ تا ۵۲ س//اله با مفاهیم کسبوکار و آموزش خالقیت برگزار و موضوعهایی همچون اقتصاد، خالقیت و نوآوری، کار گروهی، مسائل مرتبط با نیروی انسانی و تفکر خالق با زبان ساده به آنان آموزش داده میشود. افشین کالهی افزود: در بس//یاری از کش//ورهای توس//عهیافته، به دانشآموزان ب//ه ش//کل تکبعدی نگاه نمیکنن//د و ضمن رش//د جنبههای مختلف دانشآموزان به آنان میآموزند چطور میتوانند برای جامعه خود مفید باشند.

کالهی گفت: آموزش دانشآموزان ایران بیشتر برپایه مدرکگرایی و تئوری اس//ت و اقدام چندانی برای آماده کردن جوانان برای ورود به جامعه انجام نمیشود در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته به دانشآموزان به شکل تکبعدی نگاه نمیکنند.

وی اضافه کرد: در کش//ورهای توس//عهیافته به شیوههای مختلف به دانشآموزان میآموزند چطور برای جامعه خود مفید باش//ند. با اجرای طرح کارآفرینان نسل فردا سعی میکنیم دانشآموزان را برای ورود به جامع//ه آماده کنیم و خالقیت و ایدهپ//ردازی را بین آنان تقویت کنیم. مرکز آمار ایران میزان بیکاری تابستان امسال را ۷/۱۱ درصد اعالم کرد نسبت به میان بیکاری سال گذش//ته (6/۲۱درصد) ۹/۰ درصد کاهش یافت. میزان بیکاری جوانان ۵۱تا ۴۲ ساله از ۷۲/۸ درصد سال ۵۹۳۱ به ۸۲/۸ درصد در بهار امسال رسید.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

قائم مقام مدیرمسئول: مسعود دهشور

سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.