اشتغال دانشآموختگان با اقتصاد دانش

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

«اقتص//اد دان//ش» بس//یار گس//تردهتر از «اقتص//اد دانشبنی//ان» اس//ت، اقتص//اد دانشبنی//ان ش//امل صنای//ع متوس//ط ب//ه ب//اال میش//ود و خدمات مولد همچون طراحی، نرماف//زاری ...و ارائ//ه میدهد. ش//رکتهای دانشبنی//ان در محیط محدودی قرار دارند که بخش کوچکی از اقتصاد دانش را تشکیل میدهد. مجموعه دولت و وزارت کار به حوزه اقتصاد دانش بیتوجه بوده و درحالحاضر بیش//ترین دانشآموختگان بیکار در حوزههای مهندس//ی، رایانه، ریاضی ...و هس//تند. این غفلتها را نمیتوان با یک آمارگیری مقطعی معطوف به منافع یک دستگاه پنهان کرد. با انکار وضعیت موجود، اقتصاد دانش گس//ترش پیدا نمیکند بلکه باید با پذیرفتن شرایط موجود از س//وی تمام نهادها و اقدام مناسب آنها اشتغال مناسب و پایدار ایجاد کرد. دانشآموختگان پس از چندین سال پیگیری برای پیدا کردن کار منصرف میش//وند، در این ش//رایط این افراد را نمیتوان جمعیت غیرفعال دانس//ت. ب//ه طور مثال، افرادی که به دلیل مش//کالت ترک تحصیل میکنند را نمیتوان دلیل بر بیرغبتی برای س//واد دانس//ت. حداکثر ۳ تا ۵ درصد جمعیت دانشآموخته ممکن است در مقطعی تمایلی به اشتغال نداشته باشد که این امر را نمیتوان جمعیت غیرفعال دانست. از سوی دیگر در اش//تغال زنان نیز مش//کالت فرهنگی، یارانه نقدی و توسعه پیدا نکردن اقتصاد دانش عامل اصلی بیرغبتی زنان به اش//تغال اس//ت. زمانی که در برخی از سازمانها همچون دوره قبلی ش//هرداری عقیدهای وجود داش//ت که زنان باید خانهدار باشند طبیعی است تمایل زنان به اشتغال در چنین جامعهای کاه//ش پی//دا میکند اما باز هم تاکید میکن//م این به معنای جمعیت غیرفعال نیست. بنابراین نباید وزارتخانهای که زمینه اش//تغال را فراهم میکند خود به مانعی برای گسترش اشتغال و توجیه وضعیت کنونی تبدیل شود جمعیت غیرفعال به افراد زیر ۵۱ س//ال و باالی ۵۶ سال گفته میش//ود بنابراین از نظر علمی نمیت//وان جمعیت جوان و تحصیلکرده را جزو جمعیت غیرفعال به ش//مار آورد و از اس//اس با ح//ذف بخش بزرگی از جامع//ه نمیتوان آمار بیکاری را کاهش داد. وزارت کار نباید با یک آمارگیری مقطعی درب//اره میزان بیکاری دانشآموختگان عجوالن//ه تصمیمگیری کن//د، آمارهای بی//کاری در فصلها و س//الهای مختلف دارای نوسان است و با توجه به سری زمانی س//ال ۴۹-۳۹ که جزو بدترین سالهای اقتصاد ایران نیز بوده نمیتوان یک تصویر کل//ی از وضعیت بیکاری فارغالتحصیالن ارائه داد. براس//اس آمارهای س//الهای گذش//ته که به صورت سری زمانی منتشر شده بین ۰۳ تا ۰۴ درصد دانشآموختگان بیکار هس//تند، در نتیجه آمار بیکاری در بین فارغالتحصیالن دانش//گاهی چند برابر نرخ بیکاری در سطح جامعه است و این نشان از گسترش نیافتن اقتصاد دانش در کشور دارد.

کمال اطهاری اقتصاددان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.