موفقیت پژوهشگران ایرانی در روشی نوین در درمان سرطان

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

گروه//ی از پژوهش//گران متش//کل از دانش//جویان و اعضای هیاتعلمی دانش//کده فناوریهای نوین پزش//کی دانشگاه علوم پزش//کی تهران توانستند در پژوهش//ی با حمایت دانشگاه علوم پزش//کی تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به روش//ی نوین برای درمان س//رطان نوروبالستوما دست یابند که نخستین از نوع خود در جهان است.

ب//ه گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از مرک//ز ارتباطات و اطالعرس//انی معاونت علم//ی و فناوری ریاس//ت جمهوری، در طرحی با حمایت ستاد توس//عه فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگران دانشگاه علوم پزش//کی تهران توانس//تند با فعال کردن سلولهای ایمنی علیه س//لولهای س//رطانی، مدل حیوانی مبتال به این عارضه را درمان کنند و س//لولهای س//رطانی را به میزان قابل توجهی از بین ببرند.

علیرضا شعاعحس//نی، پژوهش//گر اول این پژوهش درباره این روش اینگونه گفت: سلولهای کشنده ذاتی نوعی از سلولهای ش//بکه ایمنی هس//تند، که خط اول دفاعی بدن در برابر عوامل مهاجم و س//لولهای س//رطانی را تش//کیل میدهن//د. اما گاه س//لولهای س//رطانی با مکانیزمهای پیچیدهای قادرند از دست س//لولهای کشنده ذاتی فرار و حتی آنها را غیرفعال کنند و در نتیجه به طور پنهانی به رشد موذیانه خود ادامه دهند.

وی توضیح داد: در داخل بدن، س//لولهای مختلف با استفاده از ترش//حات بستهبندیش//دهای ب//ه نام «اگ//زوزوم» با یکدیگر ارتب//اط برقرار ک//رده و تبادل اطالعات میکنند. اس//اس روش نوین ایجاد ش//ده در این پژوهش نیز بر این اس//توار اس//ت که اگزوزومهای س//لولهای کشنده ذاتی که در تماس با سلولهای تومورال نوروبالس//توما بودهاند، در آزمایشگاه استخراج میشوند س//پس ای//ن اگزوزومه//ا در مج//اورت و تماس با س//لولهای کش//نده ذاتی دیگری که بکر هس//تند، ق//رار میگیرند و از این طریق این س//لولها فعال میشوند. در پژوهش ما ثابت شد که این س//لولهای ایمنی فعالش//ده با قدرتی چندین برابر قادرند سلولهای نوروبالستومایی را از بین ببرند.

وی افزود: اگزوزومهای ترشح شده از سلولهای کشنده ذاتی برای نخس//تینبار در جهان در مقاله منتشر شده از این پژوهش با عنوان نگزوزوم )Nexosome( نامگذاری شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.