امضای دو تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی، بانک ملی و دانشگاه شریف

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

ب//ا حمایت س//تاد فن//اوری اطالع//ات و ارتباطات و فض//ای مج//ازی معاون//ت علم//ی، تفاهمنامههای همکاری، تاسیس و توسعه مرکز شتابدهی و نوآوری و همچنی//ن اس//تفاده از فناوری ذخی//ره و پردازش داده، میان ستاد توس//عه اطالعات ارتباطات و فضای مجازی، بانک ملی و دانش//گاه صنعتی ش//ریف امضا شد. به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از پایگاه اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگان، در جلسهای با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهوری و محمدرضا حس//ینزاده عضو هیاتمدیره بانک ملی ایران تفاهمنامههای همکاری، تاسیس و توسعه مرکز ش//تابدهی و نوآوری و همچنین استفاده از فناوری ذخیره و پردازش داده، میان س//تاد توس//عه فناوری اطالع//ات و ارتباطات و فضای مج//ازی، بانک ملی و دانش//گاه صنعتی ش//ریف امضا شد. س//ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییسجمهوری در این جلسه همکاری شکلگرفته میان بانک ملی و معاونت علمی را مس//یری به سوی توسعه کسبوکارهای نوپا خواند و گفت: حمایت از اس//تارتآپها باید از ش//کل وام و تسهیالت به سوی سرمایهگذاریهای خطرپذیر سوق پیدا کند، که خوش//بختانه بانک مل//ی با ورود به این مسیر میتواند بسترساز توسعه فناوری در حوزه پولی و بانکی باشد. معاون علمی و فناوری رییسجمهوری در این جلس//ه، از ورود بانک ملی به فضای حمایت از نوآوری و فناوری در حوزه استارتآپی ابراز خوشحالی ک//رد و گفت: بان//ک ملی ایران به عن//وان بزرگترین بانک دولتی، میتواند بستر بسیار مناسبی برای توسعه فناوریه//ای مختلف بهویژه در حوزه پولی باش//د. در ادامه، محمدرضا حسینزاده آمادگی بانک ملی ایران را ب//رای ورود به عرصههای جدید نوآورانه و کمک به شکلگیری و توسعه کسبوکارهای نوپا را اعالم کرد. س//تاری در ادامه بانک ملی ایران را پش//توانهای قوی برای حوزه علم و فناوری کش//ور دانست و تاکید کرد: دانش در کش//ور به حمایته//ای همهجانبه نیاز دارد که خوشبختانه بانک ملی ایران در این زمینه پیشتاز بوده اس//ت. در ادامه جلس//ه، مس//عود خاتونی عضو هیاتمدیره و معاون فناوری اطالعات بانک با اش//اره به نیاز ش//بکههای بانکی به تجهیزات ذخیرهس//ازی اطالعات بیان کرد: با توجه به نیاز اساس//ی نظام بانک ملی به تجهیزات ذخیرهس//ازی اطالعات در کش//ور، راهاندازی مرکز ن//وآوری در عرصه خدمات مالی الزم بود، که امیدواریم با همکاریهای شکلگرفته در این زمینه شاهد پیشرفتهای بیشتر باشیم.

وی گفت: بان//ک ملی ایران قصد دارد در اقدامی نو همزم//ان با حمایت از نخبگان دارای ایده از آنها برای خدماتدهی نوین برای مردم کمک بگیرد.

خاتونی گفت: گاهی بهعنوان یک موسسه و سازمان اگرچ//ه وظیفه اس//تقرار و پایداری س//رویسها را در کش//ور برعهده داریم ولی در کنار آن وظیفه دیگر ما این اس//ت که از کسانی که با ش//جاعت سامانههایی اینچنین کارس//از در کش//ور را راهان//دازی میکنند، حمای//ت کنیم به همین منظور با اعتقاد بر حمایت از جوانان و نخبگان کشور و فراهمسازی بستری مناسب، بهگون//های قدم برمیدارد تا صاحب//ان ایده و نخبگان کش//ور با فراغ بال و بدون اس//ترس کار خود را پیش گیرند.

در ادامه جلس//ه، مهدی فقیهی، دبیر ستاد فناوری اطالعات و ارتباط//ات و فضای مجازی معاونت علمی و فن//اوری ریاس//ت جمه//وری این تفاهمنام//ه را در راستای انجام وظایف بازارسازی ستاد برشمرد و افزود: براس//اس این تفاهمنام//ه بانک ملی ای//ران به عنوان نخس//تین بازار بانکی اس//تفادهکننده از ذخیرهس//از تولیدش//ده بهعنوان محصول دانشبنیان تولید داخل اس//ت که میتواند نمونهای موفق برای توس//عه بازار محص//والت دانشبنی//ان داخل//ی در ح//وزه فناوری اطالعات و ارتباطات باشد.

محمدرضا حس//ینزاده آمادگ//ی بانک ملی ایران را ب//رای ورود به عرصههای جدی//د نوآورانه و کمک به شکلگیری و توسعه کسبوکارهای نوپا را اعالم کرد.

تفاهمنام/ه هم/کاری درب/اره تاس/یس و ‹ توسعه مرکز شتابدهی و نوآوری

در جری//ان تفاهمنامه همکاری با عنوان تاس//یس و توس//عه مرکز ش//تابدهی و نوآوری، س//تاد توسعه فن//اوری اطالع//ات ارتباطات و فضای مجازی س//تاد توس//عه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی به عنوان طرف نخست این تفاهمنامه، وظیفه حمایت فنی از تاسیس و راهاندازی این مرکز و انجام اقدامات الزم در جهت شتاب در دریافت مجوزهای الزم را دارد و در این راستا با فراهمسازی و تامین منابع اطالعاتی و همچنین کمکهای مالی به حمایت از تجاریسازی و بازاریابی برای فعالیت استارتآپهای زیر پوشش در این مرکز میپردازد.

بانک ملی ای//ران بهعنوان طرف دوم این تفاهمنامه مکلف ش//د ضمن حمایتهای فنی و مالی از تاسیس و راهاندازی مرکز ش//تابدهی، فضا را برای اس//تقرار این مرکز فراهم کند و با س//نجش توان ش//رکتها و دانش محصوالت تولیدش//ده در مرکز شتابدهی آنها را در بان//ک مل//ی به کار گی//رد و در نهایت با تحویل گزارشه//ای منظ//م توس//عه و پیش//رفت در ح//وزه استارتآپی را ایجاد کند. و درنهایت دانشگاه صنعتی ش//ریف به عنوان طرف سوم این قرارداد مکلف شد به تامین و بسترس//ازی در تاسیس این مرکز شتابدهی ب//ه گونهای اس//ت که با ارائ//ه گزارشه//ای کامل از پیش//رفت در این جریان علمی و نظارت بر طرحهای ارائهش//ده در مرکز شتابدهی به برگزاری رویدادهای کارآفرینی مرتبط با همکاری س//تاد فناوری اطالعات ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی بپردازد.

تفاهمنام/ه همکاری در زمینه بکارگیری ‹ فن/اوری «ذخیره و پردازش داده با عملکرد باال»

در ای//ن جلس//ه دومی//ن تفاهمنام//ه در راس//تای بکارگی//ری فناوری بوم//ی «ذخیره و پ//ردازش داده ب//ا عملک//رد باال» می//ان ۳ نه//اد دولت//ی بانک ملی ای//ران، دانش//گاه صنعتی ش//ریف و همچنین س//تاد توس//عه فناوری اطالعات ارتباط//ات و فضای مجازی معاون//ت علمی به امضا رس//ید و بانک مل//ی ایران به عن//وان بزرگترین بان//ک دولتی در کش//ور به جای ذخیرهس//ازهای خارجی میتواند با بکارگیری فناوری بومی بستر مناسبی برای توسعه بازار و نمونه مناسبی برای بازار فراهم کند. براساس این تفاهمنامه استفاده از ای//ن از ذخیرهس//از داده در بانک ملی آغاز ش//د و نخستین خرید مربوط نیز انجام شد. این فناوری بومی با هدف بازارسازی از سوی پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات دانش//گاه صنعتی ش//ریف با حمایت ستاد توس//عه فناوری اطالعات ارتباط//ات و فضای مجازی معاونت علمی توسعه یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.