حادثه خبر نمیکند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیریت بحران در سالهای گذش//ته به این دلی//ل مورد توجه قرار گرفت//ه که الزامات آن ب//ا اقدامات//ی که در جهت توس//عه پایدار انجام میشود عجین اس//ت چراک//ه حادثه خبر نمیکن//د؛ همانطور که آتشس//وزی، زلزل//ه، ری//زش آوار و دیگر ح//وادث ناگهانی در هن//گام کار در واحده//ای صنعت//ی نی//ز رخ میدهد. اما نکته مه//م پیشبینی و فراهم ک//ردن امکانات برای مقابله با بحران اس//ت. رعایت آییننامه ساختوس//از در ش//هرکهای صنعت//ی، حف//ظ حریمهای تعریفشده از سوی صاحبان صنعت، مدیریت بحران و تجهیز شهرکهای صنعتی به ایس//تگاهها و خودروهای آتشنشانی ازجمله امکانات زیرساختی برای مقابله با حادثه است؛ امری که ش//اید در مواق//ع بحران برای صنایع خارج از ش//هرکها دغدغه جدی باشد. حدود 2میلیون و 690 هزار نفر در بخش صنعت و معدن شاغل هستند که به طور تقریبی 32/۵ درصد از ش//اغالن کشور را تش//کیل میدهد. براساس آمار سازمان بینالملل//ی کار، س//االنه 317 میلیون حادث//ه در جهان به وقوع میپیوندد. این در حالی اس//ت که شناسایی زودهنگام حوادث موج//ود در کار عالوهبر تضمین س//المت، جامعهای پویا را توس//عه میده//د. همچنین اگر ضوابط ساختوس//از در واحدهای صنعتی رعایت ش//ود، هزینههای ایمنی کاهش پیدا میکند. در این میان واحدهای صنعتی کوچک از لحاظ HSEE بهدلیل ساختار و کمبود دانش آسیبپذیرتر هستند تا جایی که 82 درصد آس//یبها در بنگاههای کوچک است. در ش//هرکها و نواحی صنعتی 47 درص//د از حوادث بر اثر آتشس//وزی به وجود میآید. این در حالی اس//ت که اصالح آییننامه ساختوساز نیز عاملی دیگر در مدیریت بحران برای مواقع اضطراری ازجمله زلزله، توفان، آتشس//وزی ...و است. باید درنظر داش//ت که رعایت ایمن//ی در محیط کار تنها به اس//تفاده از کاله، دستکش، ماس//ک و کفش ایمنی مناسب در واحدهای تولیدی محدود نیس//ت بلک//ه در تماس بودن با م//واد اولیه امکان ب//روز حادثه را فراه//م میکند بنابراین بهتر اس//ت با تش//کیل س//تاد بحران و برگزاری کارگاههای آموزش//ی از بروز حادثه جلوگیری ک//رد. همچنین با تجهیز ش//هرکهای صنعتی به ایستگاههای آتشنشانی برای مواقع بحرانی از قبل آماده ش//د. براساس آخرین آمار سایت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ایستگاههای آتشنشانی در شهرکهای صنعتی 203 مورد و ماشینهای آتشنشانی 242 عدد اس//ت. همچنین به بهداشت، ایمنی، محیطزیست و ان//رژی و الزامات ایمنی از س//وی صنای//ع کوچک و وزارت صنع//ت، معدن و تجارت به همراهی س//ازمانهای مس//ئول توجه ویژهای میشود تا جایی که اگر همین مقدار از امکانات در کنار مانورهای آتشنش//انی تقویت شود، میتوان برخورد مناسب و س//ریع کارکنان آتشنشان را در موقع بروز حادثه انتظار داشت.

واح//د مدیری//ت HSEEدر ش//هرکهای صنعتی وظیفه دارد در س//طح س//تاد و اجرا در ش//هرکها و نواحی صنعتی در زمین//ه برگزاری مانورها، تامی//ن تجهیزات ایمنی الزم در ش//هرکها و نواحی صنعتی، تجهیز ایستگاههای آتشنشانی موجود، امکانس//نجی فنی و اقتصادی، ایجاد ایس//تگاههای آتشنش//انی جدید و همچنین تعیین اینکه در هر شهرک و ناحی//ه صنعتی از نظر خطرپذیری در چه مرحلهای قرار دارد فعالیت کند. برگزاری مانورهای آتشنش//انی در شهرکهای صنعتی عالوهبر یادآوری رعای//ت اصول ایمنی در واحدهای صنعتی باعث افزایش س//رعت و دقت آتشنشانان در هنگام خطر میش//ود. به عالوه اینکه با به نمایش گذاشتن امکانات شهرکهای صنعتی در زمینه ایمنی و حفاظت باعث اعتماد بیش//تر واحدهای صنعتی به مدیریت شهرکها خواهد شد. برگزاری مانور در ش//هرکهای صنعتی نهتنها برای آمادگی واحدهای صنعتی بر رویارویی با خطرات احتمالی موثر است بلکه برای آتشنش//انان نیز موثر است چراکه ممکن است در مدتزمانی هیچ حادث//های رخ ندهد اما برگزاری مانور باعث میش//ود که کارکنان آتشنشانی از حالت رخوت بیرون آیند و میزان بهرهوری آنها نیز افزایش پیدا کند. این مانورها امکان آمادگ//ی و هماهنگی را ب//رای خطرات و ح//وادث احتمالی هماهنگی فراهم میکند. هرچند مانورها شبیهسازی اقدامات در شرایط واقعی است و از حالت واقعی فاصله و از آن تفاوت دارد ام//ا با ایج//اد انگی//زه در بین کارکنان آتشنش//انی در شهرکها و نواحی صنعتی مفید و موثر واقع میشود.

هم//واره بای//د ماش//ینها و تجهی//زات آتشنش//انی در شهرکهای صنعتی آماده باشد به طوری که رسیدن ماشین آتشنشانی در یک شهرک نباید بیش از 3 دقیقه زمان ببرد. ش//هرکهای صنعتی و ایمنی باید ب//ه گونهای فعالیت کنند و آموزش دهند که هیچگاه ماش//ینهای آتشنش//انی روشن نشود و هیچ آتشسوزی و واقعهای رخ ندهد.

یک//ی از مش//کالت ش//هرکهای صنعت//ی این اس//ت که واحدهای صنعتی بدون دریافت پروانه ساخت به ساختوساز اقدام میکنند درحالی که سطح اشتغال، ارتفاع مجاز، حریم س//اختمانها، کاربریهای ساخت، فضای سبز و اجرای سکو ب//ا رعای//ت حریمهای مجاز، الگ//وی دی//وار، ورودی و نمای س//ولههای صنعتی، معابر و بخشهای عمومی، ایمنسازی، ضوابط محیطزیس//تی، گواهی وضعیت ساختوس//از و پایان کار، از موارد لحاظ ش//ده در قانون ساختوس//از شهرکهای صنعتی و الحاقیه ضوابط ساختوساز است.

زینب عبدی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.