برآورد خسارت مالی صنایع کرمانشاه تا جمعه بازسازی‹صنایع‹آسی‹بدیده‹در‹گرو‹تصمیم‹مدیریت‹بحران

پس‹لرز‹ههای‹صنعتی‹ادامه‹دارد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

با گذشت دو روز از وقوع زلزله در استان کرمانشاه هن//وز پسلرزهها ادامه دارد. س//ازههای صنعتی نیز از ای//ن حادثه در امان نبوده اس//ت هرچند به گفته مس//ئوالن، فق//ط ش//هرک صنعتی س//رپلذهاب از زلزله آس//یب جدی دیده اس//ت اما استان کرمانشاه 31 ش//هرک و ناحیه صنعتی دارد که مراکز صنعتی واقع در غرب اس//تان تا 20 درص//د و در حد ریزش دیوارهای محوطه از زلزله آسیب دیدهاند. با این حال بازدیدها و بازرسیهای مسئوالن برای تعیین میزان دقیق خس//ارتها در ش//هرک صنعتی سرپلذهاب ادامه دارد و در نهایت تا جمعه این آمار دس//تهبندی و تجمیع خواهد ش//د تا در کمیته بحران اس//تان از س//وی استاندار کرمانش//اه و در کمیته بحران کشور از س//وی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیمگیری ش//ود. با وجود این، گش//ت نیرویه//ای امنیتی در محلهای آس//یبدیده برای حفاظت از س//رقتها و آتشسوزیهای احتمالی ادامه دارد. اکنون آب، برق و گاز در ش//هرکهای صنعتی استان کرمانشاه دایر است و در شهرک صنعتی سرپلذهاب که بیشترین آس//یب را از زلزله دید آب در جریان اس//ت، برق در حال اتصال است.

بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی خسارتدیده و جبران خسارت مالی آنها هنوز مشخص نیست اما دولت برای بازس//ازی خانههای مردم درکرمانشاه وام بدون بهره اختصاص داده است.

علیرض//ا محم//دی، معاون ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانشاه نیز در گفتوگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد: ش//هرک صنعتی س//رپلذهاب تنها شهرک صنعتی آس//یبدیده از زلزله در استان کرمانش//اه اس//ت. باقی ش//هرکها و نواحی صنعتی از حیث تاسیس//ات زیربنایی و امکانات زیرس//اختی خسارت جدی ندیده است.

محمدی افزود: در ش//هرک صنعتی س//رپلذهاب ب//دون اس//تثنا تم//ام واحده//ای صنعت//ی از زلزله آسیبدیده است که ش//دت و میزان خسارت در هر واحد و ط//رح صنعتی از 30 ت//ا 90 درصد متفاوت است.

وی ب//ا بیان اینک//ه 26 واحد صنعتی در ش//هرک سرپلذهاب مستقر است، گفت: 28 طرح صنعتی نیز در شهرک صنعتی سرپلذهاب در حال ساخت است ک//ه تمام آنها در زلزله آس//یب دیدهاند به طوری که ساختمانها، کارگاهها و ماشینآالت داخل کارخانهها دچار خسارت شده است.

معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه اظه//ار کرد: امکان//ات زیربنایی در ش//هرک صنعتی س//رپلذهاب نیز آسیب دیده اس//ت اما تصفیهخانه شهرک آس//یب ندیده است. مخزن آب بتنی زمینی و منبع آب هوایی این ش//هرک آس//یب ندیده است. اما چاه آب ش//هرک حدود 20 درصد خسارت دیده است، ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک آسیب دیده و دیوارهای آن ریزش کرده است.

محمدی تاکی//د کرد: برآورد این میزان خس//ارت از نظر مالی کاری آس//ان نیس//ت. باید واحد به واحد صنعتی کارشناسی شده و میزان دقیق خسارتهای مالی مشخص ش//ود. این کار در حال انجام است اما وسعت آن بسیار است و انتظار هست برآورد اولیه آن تا دو روز آینده انجام شود.

‹تصمی ‹مگیری‹برای‹جبران‹خسارت ‹

معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر وظیفه داریم تا گزارش صحیح و دقیقی از میزان خسارتها منعکس کنیم. در کمیته بحران استان با حضور استاندار کرمانشاه و در کمیته بحران کش//ور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی برای جبران این خسارتها گرفته خواهد شد.

محمدی ادامه داد: در این بازه زمانی هنوز تصمیم خاصی برای جبران خس//ارت صنایع اطالعرس//انی نش//ده اس//ت. با این ح//ال، رییس س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به تمام واحدهای صنعتی این اطمینان را دادند که همراه آنها خواهند بود ت//ا این واحدهای صنعتی بازس//ازی ش//ده و به چرخ//ه تولید بازگ//ردد. وی اضافه ک//رد: تعدادی از واحدهای صنعتی س//رپلذهاب در گذش//ته ساخته ش//ده و قبل از وقوع حادثه نیز به علت مشکل بازار و فرس//ودگی ماشینآالت تعطیل بود. اما در تالشیم تا برای واحدهای تولیدی فعال گذش//ته و غیرفعال نیز اقدامات نوسازی و بازسازی انجام شود.

‹چتر‹بیمه ‹

معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه تاکید کرد: زیرس//اخت و تاسیسات زیربنایی شهرک صنعتی س//رپلذهاب زیر پوشش بیمه بوده است اما اط//الع دقیقی از وضعیت بیمه 26 واحد صنعتی این ش//هرک وجود ن//دارد و در مراحل بعدی مش//خص خواهد ش//د ضمن آنک//ه صاحبان صنای//ع با وجود پیگی//ری ها و اطالعرس//انی رغبتی ب//رای پرداخت هزینههای بیمهای ندارند.

محمدی با بیان اینکه 31 شهرک و ناحیه صنعتی در اس//تان کرمانش//اه وجود دارد، ادامه داد: شهرک های صنعتی اس//المآباد غ//رب، داالهو، گیالن غرب، قصر ش//یرین ...و در غرب استان کرمانشاه واقع شده و از زلزله آس//یب جدی در زیرساختها ندیده است و واحده//ای صنعتی در این مراکز نیز در حد ریزش دیوارهای محوطه و سازهها بوده است.

معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه اضاف//ه کرد: ری//زش دیوارهای محوطه در ش//هرک صنعتی اس//المآباد زی//اد ب//وده و 13 واحد صنعتی در ای//ن ش//هرک از ریزش دیواره//ای محوطه دچار خسارت ش//ده است زیرا تعداد واحدهای صنعتی در این ش//هرک بسیار اس//ت و فاصله اصولی در ساخت دیوارهای محوطه رعایت نش//ده است. اما در مجموع آسیب جدی به واحدهای صنعتی وارد نشده است.

‹توصیه‹به‹سایر‹صنعتگران ‹

مع//اون ش//رکت ش//هرک ه//ای صنعتی اس//تان کرمانش//اه با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای صنعتی که در ش//عاع زمینلرزه بودهاند با تخریب دیوارههای محوط//های روبهرو ش//دهاند، تصریح ک//رد: صاحبان صنای//ع باید در تعمیر و س//اخت س//ازهها بر رعایت اص//ول ایمنی نهایت توجه و حساس//یت را داش//ته باشند.

محم//دی ادامه داد: واحده//ای صنعتی که منابع ذخیره س//وخت دارند باید این محل را مس//تحکم و ایمنس//ازی کنند. صاحبان صنایع بای//د در رعایت موارد بهداش//ت، ایمنی، محیطزیست و انرژی نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند. هرچند خودروهای امدادرسانی و گش//تهای ویژه برای حفاظت مالی و جانی صنعتگران در شهرکها حضور دارند اما باید در جلوگیری از وقوع آتشسوزی تالش شود.

وی تاکید کرد: ب//ا توجه به ادامه پسلرزهها، برای کاهش آس//یب به س//ایر واحدهای صنعتی نیز باید اصول ایمنی از سوی صاحبان صنایع رعایت شود.

‹کمیته‹بحران‹مسئول‹آواربرداری‹ ‹

مع//اون ش//رکت ش//هرک ه//ای صنعتی اس//تان کرمانش//اه گفت: آواربرداری شهری در شرایط فعلی دارای اولویت است.

محمدی افزود: این ش//رکت نم//ی تواند در زمینه آوارب//رداری به واحدهای صنعت//ی خدمات دهد زیرا آواربرداری کاری حس//اس و کارشناس//انه اس//ت و ممکن اس//ت اف//رادی در زیر آوار باش//ند اما کمیته بحران در حال آواربرداری از شهر سرپلذهاب است و در اولویتبندی درنظر گرفته شده به سراغ واحدهای صنعتی نیز خواهد آمد. با این حال، اولویت با اماکن مسکونی اس//ت که تجمع افراد در آنها بیشتر بوده و احتمال زیر آوارماندگان در واحدهای صنعتی بسیار کمتر است.

وی افزود: احتم//ال میدادیم که یکی از نگهبانان زیر آوار مانده باشد و به مسئوالن منطقه اطالعرسانی شده اما هنوز اقدامی نشده است.

‹اعالم‹برآورد‹خسار ‹تها‹تا‹جمعه ‹

به گزارش لیال شهری، خبرنگار «گسترش صنعت» در استان کرمانشاه، بازرسی کارشناسان و مسئوالن اس//تانی در مراکز صنعتی زلزلهزده این استان ادامه دارد. محسن رستمی، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان کرمانشاه در گفتوگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد: براساس فرم تهیه شده تا جمعه میزان خسارت برآورده شده اعالم میشود.

‹کم ‹کرسانی‹از‹استا ‹نهای‹همسایه ‹

به گ//زارش فاطمه س//عادت ،خبرنگار گس//ترش صنعت از استان لرستان، سپاه، بزرگترین بیمارستان صحرایی کش//ور را به کرمانش//اه منتقل ک//رد. این بیمارس//تان صحرایی، پورتابل و قابل انتقال اس//ت و ش//امل چادر و کانکس بوده و از اتاق عمل، امکانات بستری سرپایی و جراحی، زنان و زایمان، داروخانه و آزمایشگاه رادیولوژی، حتی دندانپزشکی و آشپزخانه برخوردار اس//ت. همچنین شرکت توزیع برق استان لرستان حادثه حزنانگیز و دلخراش زلزله غرب کشور را که باعث کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در آن منطقه ش//د، به تمامی داغدیدگان و ملت شریف ایران تس//لیت گفته و در نخس//تین س//اعت پس از اعزام 23 نف//ر از گروههای اجرایی و توانمند در امور برقرسانی را به عنوان استان معین به منطقه بهویژه سرپلذهاب گسیل داشت، خطوط توزیع برق داخل اس//تان را که 47 خط از خطوط توزیع آس//یب دیده بودند و باعث خاموشی در مناطقی از استان شده بود در کمتر از دو س//اعت وارد مدار کرده و برق مناطق قطع شده در سریعترین زمان ممکن وصل شد.

همچنین 00۵ هزار لیتر نفت س//فید از لرستان به کرمانشاه از سوی ش//رکت پخش فرآوردههای نفتی لرستان ارسال شد.

اعضای شورای عالی مدیریت بحران استان لرستان نی//ز کمکهای خ//ود را به مناطق زلزلهزده اس//تان کرمانش//اه فرستاند. اعزام 6 دستگاه تانکر حمل آب آش//امیدنی 12 هزار لیت//ری،0067 بطری آب ۵/1 لیتری و ۵800 آب آش//امیدنی 2 لیتری، ارس//ال یک کامیون مواد غذایی س//رد شامل کنسرو، خرما، روغن نبات//ی، چای و برنج از مهمترین کمکها بوده است.

واحدهای صنعتی که منابع ذخیره سوخت دارند باید این محل را مستحکم و ایمنسازی کنند. صاحبان صنایع باید در رعایت موارد بهداشت، ایمنی، محیطزیست

و انرژی نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند. هرچند خودروهای

امدادرسانی و گشتهای ویژه برای حفاظت مالی و جانی صنعتگران در شهرکها حضور دارند اما باید در جلوگیری از وقوع آتشسوزی تالش شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.