پاسخی به ادعای بهبود محیط کسبوکار

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

برمبن//ای گ//زارش بان//ک بینالمللی بازسازی و توسعه وابس//ته به بانک جهانی، رتبه ایران در محیط کسبوکار در بررس//ی بین ۰۹۱ کشور در س//ال ۸۱۰۲ میالدی در رده ۴۲۱ قرار گرفته که نس//بت به س//ال قبل ۴ رتبه نزول و نس//بت به دو س//ال قبل نیز ۷ رتبه ن//زول را تجربه کرده است. در همین گزارش امتیاز کسب شده از سوی کشورمان در س//ال ۸۱۰۲ میالدی با ۶۲/۰ درصد رشد نسبت به سال ۷۱۰۲ میالدی به عدد ۸۴/۶۵ رس//یده اس//ت. این در حالی است که در ردهبندی جهانی ۴ رتبه نزول داشته و به معنای این است که سایر کشورها در ارتقای محیط کسبوکار خود نس//بت به ایران از رشد و شتاب بیش//تری برخوردار بودهاند. همین رش//د ۶۲/۰ درصدی در امتیاز کس//ب ش//ده از سوی ایران دس//تمایهای ش//د تا یک//ی از فع//االن اقتصادی بخش خصوصی و نه یکی از مدیران دولتی به دنبال توجیه کاهش رتبه ایران برآمده و در اظهار نظری عنوان کند که:

هاگ//ن...« اجمالی به اعداد نش//ان میدهد ک//ه اوضاع ایران خرابتر ش//ده اس//ت اما این یک دریافت سطحی از گزارش بان//ک جهان//ی و اع//داد و ارقام اس//ت که وضعی//ت محیط کسبوکار کش//ورها را بررس//ی می کند، افت رتبه ایران به این معنا نیس//ت که وضع ما خرابتر شده است .»... در واقع به اس//تدالل ایشان و با توجه به رشد ۶۲/۰درصدی در امتیاز کش//ورمان در س//ال ۸۱۰۲ میالدی نس//بت به سال ۷۱۰۲ میالدی، محیط کس//بوکار کش//ور تا حدودی هم نسبت به سال قبل بهبود یافته است.

۱-همانگون//ه که در گزارش محیط کس//بوکار جهانی از وضعیت ایران آمده، امتیاز کش//ورمان در محیط کس//بوکار از عدد ۶۶/۸۵ در س//ال ۳۱۰۲ میالدی به امتیاز ۸۴/۶۵ در س//ال ۸۱۰۲ میالدی کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در طول ۶ سال گذشته ۸۱/۲ درصد در این حوزه کاهش امتیاز داشتهایم که این نش//اندهنده کاهش کیفیت کسبوکار در این سالها اس//ت. به عبارت دیگر، وضع ما نسبت به ۶ سال پیش خرابتر شده است.

۲- امتی//از فعلی کش//ورمان در محیط کس//بوکار معادل امتیاز سال ۵۱۰۲ میالدی اس//ت، یعنی بازگشت به ۳ سال قبل یا اینکه ۳ سال است که در این حوزه درجا میزنیم. این نیز به معنای این است که وضع محیط کسبوکار ما نسبت به ۳ سال پیش بهتر نشده است.

۳- در س//الهای ۴۱۰۲ و ۵۱۰۲ و ۶۱۰۲ ک//ه رتب//ه کش//ورمان در محیط کسبوکار در ۳ س//ال متوالی از ۲۵۱ به ۰۳۱ و س//پس ب//ه ۷۱۱ کاهش یافت و در عمل، رش//د صعودی در این حوزه داشتیم ولی همزمان امتیاز کشور هم در این حوزه کاهش می یافت، کسی از فعاالن اقتصادی و یا مدیران دولتی درباره امتیاز رو به نزول کشور که نشاندهنده نزول کیفیت محیط کس//بوکار در کش//ور بود، مطلبی بیان نمیکرد و همه کاهش رتبه را برجسته کرده و آن را نشانی از بهبود محیط کسبوکار در کشور قلمداد میکردند. بنابراین تا زمانی که دنبال توجیه کاستیها و شکستهایمان هستیم و هم//واره راه فراری برای آن دس//ت و پ//ا میکنیم، بهویژه اینکه اینبار از س//وی یکی از فع//االن بخش خصوصی انجام شده اس//ت، توفیقی در ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد و مادامی که علت تحقق نیافتن برنامهها و اهداف اقتصادی کشور موشکافی نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

البته ما نیز بس//یار امیدواریم که با ایجاد اصالحات و اتخاذ تدابیر موثر، همانطور که این فعال اقتصادی بیان کرده است بتوانیم به س//رعت رتبه کشورمان را در محیط کسبوکار به رتبه کمتر از ۰۵ در جهان برسانیم.

علیرضا‹حائری‹ کارشناس‹صنعتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.