«حاشیه امن» ناامن است

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹اختالفات‹نمایندگان‹در‹قبال‹عملکرد‹وزیر‹کار‹

Sanat Newspaper - - کارگری -

روزهای پایانی هفته گذش/ته با طرح لزوم اس/تیضاح وزیر کار س/پری شد. با این حال بر اس/اس آنچ/ه در مجلس رخ داد، نماین/دگان به طرح پرس/ش از عل/ی ربیعی، وزیر تع/اون، کار و رف/اه اجتماعی اکتفا کردند. پرسش/ی که حاشیههاو شائبههای بسیاری را با خود همراه داشت.

یک/ی از موضوعات/ی که در گذش/ته ب/رای اس/تیضاح وزیر کار ب/ه عن/وان جدیترین موضوع از ط/رف نمایندگان منتقد مطرح ش/ده بود، به امنیت شغلی اختصاص داشت. با این حال محمدرض/ا پورابراهیمی، رییس کمیس/یون اقتصادی مجلس ش/ورای اسالمی پرسشی را درباره ش/یوه مدیریت و عملکرد س/ازمان تامی/ن اجتماع/ی مطرح کرد. پاس/خ ربیع/ی به این پرسش که در صحن علنی مجلس مطرح شد، برای بیش از 50 درصد نمایندگان حاضر در جلس/ه قانعکننده بود و باعث شد تا ربیعی بدون کارت زرد بهارستان را ترک کند.

موضوعی ک/ه در ادامه این بحث از ط/رف برخی نمایندگان و فعاالن کارگری مطرح ش/د، این بود که پرسشی که از طرف پورابراهیم/ی، ریی/س کمیس/یون اقتص/ادی در صحن علنی مجلس از ربیعی ش/د، او را به حاش/یه امن برد تا بحث امنیت ش/غلی مطرح نش/ود. به گفته آنها مجلس بهزودی پرسش/ی درباره امنیت شغلی را مطرح نخواهد کرد.

«گس/ترشصنعت» ای/ن موضوع را ب/ا برخ/ی از نمایندگان مجل/س ش/ورای اس/المی و فع/االن کارگری مطرح ک/رد. در ط/رح این موضوع با نمایندگان، آنچه مطرح ش/د، این بود که نماین/دگان حق دارن/د این موضوع را مط/رح کنند و بهزودی موضوع امنیت ش/غلی را در کمیسیونهای تخصصی بررسی و در صورت لزوم در صحن علی به عنوان پرس/ش از وزیر مطرح کنن/د. برخی نمایندگان حت/ی بر این موضوع اص/رار دارند و معتقدند که امنیت ش/غلی موضوع مهمی اس/ت که وزیر باید درباره آن توضیح دهد.

در طرح موضوع پرس//ش از ربیع//ی درباره امنیت ش//غلی با اولیا علیبیگی پای چالشی بزرگتر به میان آمد؛ او معتقد است یکی از اشتباهاتی که باعث شده شاهد 94 درصد قرارداد موقت و از بین رفتن امنیت ش//غلی در کش//ور باش//یم، تصمیمات مجلس است. «گس//ترشصنعت» در ادامه این گ//زارش به نظرات متفاوتی در این زمینه پرداخته است.

‹مانعی‹برای‹پرس/ ‹شهای‹بع/دی‹وجود‹ ‹ ندارد از جمل//ه موضوعاتی که در زمینه طرح پرس//شاز طرف رییس کمیس//یون اقتصادی از علی ربیعی مطرح شد، به حاش//یه ران//دن موض//وع قراردادهای موقت بود. یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ش//ورای اس//امی این موض//وع را رد کرده و معتقد اس//ت ک//ه نمایندگان ب//دون در نظر گرفتن برخی ماحظات میتوانند پرسشهای بعدی خود را با فاصل//ه زمانی کوتاه مطرح کنن//د و در این زمینه قانون مانعی پیش روی آنها نگذاشته است.

ش//هرام کوس//ه غراوی، عضو کمیس//یون عمران مجلس شورای اسامی درباره موضوع پرسش از علی ربیعی به «گس//ترشصنعت» گفت: باید این موضوع را در نظر داش//ته باشیم که رسالت مجلس این است که واقعیتها را ببیند. در روزهای گذشته پرسشی از طرف رییس کمیس//یون اقتصادی از وزیر کار مطرح شد. پاسخ وزیر برای عمده نمایندگان قانعکننده بود و این موضوع به پایان رسید.

کوس//ه غراوی ب//ا بیان اینکه اگ//ر نمایندگان قانع نش//وند، کارت زرد میدهند، گفت: در این زمینه از وزیر کش//ور هم چندی پیش پرسش//ی پرسیده شد و مش//کلی در می//ان نب//ود. اگر موضوعی باش//د که نماین//دگان را قانع کند، از آن عبور خواهیم کرد، اما اگر نمایندگان قانع نش//وند، به طور قطع کارت زرد داده خواهد شد و پس از آن نیز پرسشهای دیگری مط//رح خواهیم کرد. مجل//س کار جمعی و گروهی انجام میدهد و انفرادی رفتار نخواهد کرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی این ش//ائبه که پرسش//ی رییس کمیسیون اقتصادی موضوع قراردادهای موقت را به حاشیه براند، رد کرد و توضیح داد: من این احس//اس را ندارم. نمایندگان میتوانند س//وال کنند و محدودیت//ی در قانون برای این کار وجود ندارد. بعید میدانم این موضوع وجود داشته باشد. مسئلهای مطرح شد و مجلس تشخیص داد ربیع//ی نماین//دگان را قان//ع ک//رده و کارت زرد نگرفت. حال اگر موضوع دیگری مطرح باش//د، ابتدا باید در کمیس//یون تخصصصی بررس//ی و در صورت نیاز به صحن علی وارد شود.

‹امنیت‹شغلی،‹دغدغه‹اصلی‹ ‹ با اینکه پرسش مطرحشده از وزی//ر کارب//ه موض//وع س//ازمان تامی//ن اجتماعی مربوط میشد، اما برخی از نمایندگان معتقدند موضوع اصل//ی ام//روز قراردادهای موق//ت اس//ت. بر اس//اس آمارهای موجود 94 درصد قراردادهای کشور اکنون موقت و ناپایدار هس//تند؛ این موضوع باعش ش//ده امنیت شغلی تا حد قابل توجهی نادیده گرفته شود و در معرض خطرات جدیتری قرار گیرد.

رضا علیزاده، عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس شورای اس//امی درباره موضوع قراردادهای موق//ت و لزوم پرس//ش در این زمین//ه از ربیعی، به «گس//ترشصنعت» گف//ت: موضوع امنیت ش//غلی مطالبه اصلی کارگران اس//ت و آنه//ا در این زمینه حق دارند. هم دولت و هم مجلس و کل مس//ئوالن در قبال کسانی که کار میکنند و امنیت میخواهند باید پاسخگو باشند.

علیزاده افزود: نهتنها این مشکل برای کسانی که کار میکنند، نباید وجود داش//ته باش//د، بلکه برای جوان//ان بای//د برنامهریزیهای جدیتری داش//ته باش//یم، تا معضل بیکاری آنها نیز برطرف شود. در زمینه پرسش//ی که از ربیعی ش//د هم باید در نظر داش//ت که طرح پرس//ش ح//ق نمایندگان اس//ت. نمایندگان در صورت نیاز حتی میتوانند هر روز از وزرا پرسش داشته باشند و وزرا نیز بر اساس قانون موظف هستند به مجلس بیایند و پاسخ دهند.

وی درباره پرسشی که از ربیعی شد، توضیح داد: رییس کمیس//یون اقتصادی هم پرسش//ی را که از وزیر کار داشت، مطرح کرد و ربیعی توانست پاسخی بدهد که عمده نمایندگان قانع ش//وند و مشلکی که مطرح شده بود، اکنون برطرف شده است.

این عض//و کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در ادامه پرس//شهای دیگ//ری از ربیعی مطرح ش//ود، گفت: قانون هیچ مانعی بر ای//ن کار ندارد و نمایندگان حق دارند این پرسش را تکرار کنند. این پرسش جنبه سازنده خواهد داشت.

در صورتی ک//ه نمایندگان قانع ش//وند، موضوع برطرف میشود و اگر نمایندگان قانع نشوند، دولت باید مشکل را برطرف کند. به هر حال موضوعی که مطرح میش//ود، کمک میکند تا مشکات کشور با سرعت بیشتری رفع شوند.

علی//زاده با تاکید بر موضوع امنیت ش//غلی گفت: در ای//ن رابط//ه ه//م امیدواریم مجل//س راهکاری برای امنیت شغلی داش//ته باشد و دولت نیز بتواند این مش//کل را در کش//ور برطرف کند. اگر ایدهآل را بخواهی//م از نظر ما یک درص//د هم نباید قرارداد موقت در مش//اغلی که ماهیت دائمی دارند، داشته باش//یم. با این حال با ایدهآلها فاصله زیادی داریم و ت//ا زمانی که از طرف دولت مش//کات این حوزه مطرح نش//ود، نمیت//وان ب//رای آنه//ا برنامهریزی مش//خصی داشت. باید پاس//خهای دولت را بشنویم و مسئولیت آنها را بر مبنای ظرفیتهای موجود در کش//ور بررسی کنیم. موضوع امنیت شغلی میتواند محور یکی از کلیدیترین معضات امروز کش//ور از ربیعی باشد و در صورت این اتفاق وزیر موظف است پاسخ دهد.

‹رد‹پای‹مجلس‹در‹ناامنی‹اشتغال‹ ‹ با اینکه برخ//ی نمایندگان معتقدند امنیت شغلی امروز در ش//رایطی اس//ت ک//ه ظرفی//ت پرس//ش از وزیربه وج//ود آمده اس//ت، اما یک فع//ال و مس//ئول کارگری عق//ده دیگ//ری دارد. اولیا علیبیگی، رییس کانون ش//وراي اسامي کار کشور معتقد است: طرح «ساماندهی قراردادهای موقت» به مجلس شورای اسامی رفت و نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردند. این اتفاق در حالی رخ داده که اکنون آنها معتقدند وزیر کار باید در این زمینه پاسخگوی مجلس باشد. این موض//وع در حالی مطرح میش//ود که مجلس چندی پیش با این طرح مخالفت کرد و این موضوع از طرف نمایندگان به حاشیه رانده شد.

علیبیگی درباره پرسشی که از ربیعی شد و لزوم بررس//ی قراردادهای موقت به «گس//ترشصنعت» گف//ت: در پرسش//ی ک//ه روزهای گذش//ته مطرح شد، ش//ائبه انحراف وجود ندارد. رییس کمیسیون اقتص//ادی مجلس ش//ورای اس//امی در این زمینه پرسشی داشت و آن را مطرح کرد.

پس از توضیح//ات وزیر، عم//ده نمایندگان قانع ش//دند و وزی//ر کارت زرد نگرفت. ب//ا احترامی که ب//رای تمام نمایندگان مجلس و رییس کمیس//یون اقتصادی قائل هس//تیم، اما به نظر میرس//د برخی پرسشها سیاسی است.

علیبیگ//ی درباره پرس//ش مطرحش//ده از طرف رییس کمیس//یون اقتص//ادی توضی//ح داد: در این زمین//ه باید در نظر داش//ت که ربیعی س//اختار را اینگونه طراحی نکرده که مدیریت س//ازمان تامین اجتماعی بر عهده وزارت کار باشد.

این تصمیمی است که نمایندگان مجلس شورای اسامی در تصویب قانون گرفتهاند و اگر مشکلی از ط//رف مجلس در این ارتباط وجود دارد، باید قانون اصاح شود.

در زمینه س//ازمان تامین اجتماعی قانون وجود دارد و تا کنون بر اس//اس گزارشها موضوع خاف قانون مطرح نش//ده است. هر چند که در این زمینه انتقادهای//ی وجود دارد، اما ای//ن انتقادها به معنای رفت//ار خاف قانون نیس//ت. انتقاده//ای موجود به س//اختار اس//ت و برای اصاح آن قانون باید اصاح شود.

رییس کانون شوراي اسامي کار کشور با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون نظام جامع رفاه اداره میش//ود، گفت: ای//ن قانون را هم مجلس شورای اس//امی تصویب کرده است. قانون نظام جامع رفاه توس//ط مجلس به تصویب رس//یده که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چگونه باشد.

در این قانون موضوعی با این محور که نمایندگان کارگران در اداره این س//ازمان حضور داشته باشند، وجود ندارد. بر این اس//اس نباید مدیریت س//ازمان تامین اجتماعی را به انتقاد گرفت و اگر انتقادی در این زمینه وجود دارد، در مرحله نخس//ت به مجلس ش//ورای اس//امی مربوط میش//ود و اگر این انتقاد پذیرفته شود، لزوم اصاح قانون به وجود میآید.

وی با بی//ان اینکه ای//ن موضوع ع//اوه بر اینکه کارگ//ران را متحم//ل برخ//ی تصمیم//ات یکطرفه میکند، به بازنشس//تگان نیز آسیب میزند، گفت: اگر اعتقاد بر این اس//ت که سازمان تامین اجتماعی بای//د در اختیار کارگران و بازنشس//تگان قرار گیرد، مجلس باید وارد کار شود.

علیبیگ//ی درباره اس//تیضاح ربیعی ک//ه اکنون بحثهای//ی درب//اره آن وج//ود دارد، توضی//ح داد: استیضاح حق قانونی نمایندگان است و حق دارند از اختیارات قانونی اس//تفاده کنند و هیچکس را نباید مواخذه ک//رد که چرا از حق قانونی خود اس//تفاده میکن//د. در بح//ث حوزههای کارگ//ری مهمترین دغدغه فعاالن اکنون امنیت ش//غلی کارگران است. ش//رایط کنونی و ناامنیهای موج//ود در حوزه کار؛ عزت و کرامت نیروی کار را زیر سوال برده و آزادی تشکلها را نیز مخدوش کرده است.

رییس کانون ش//وراي اس//امي کار کشور با بیان اینکه اساس//یترین دغدغه فع//االن کارگری امنیت ش//غلی اس//ت، گفت: در این زمین//ه مجلس نقش مهمی داش//ت. آسیبشناس//ی این موضوع نش//ان میدهد که در گذشته طرح «ساماندهی قراردادهای موقت» به مجلس ارس//ال ش//د، اما مجلس در این زمینه کمکی نکرد.

مجلس ش//ورای اس//امی با آنچه بای//د به قانون اضافه میش//د موافقت نکرد و این موضوع س//رآغاز چالشهای جدی در عرصه امنیت شغلی بود.

مجلس بای//د دولت و وزارت کار را مکلف میکرد ک//ه این طرح را تصویب کند، اما این اتفاق رخ نداد و یکی از اصلیترین عوامل ناپایداری کار در کش//ور شکل گرفت.

برخی از منتقدان علی ربیعی معتقدند طرح پرسش رییس کمیسیون اقتصادی او را به مدت چند ماه وارد حاشیه امن کرده و برخی نمایندگان نیز معتقدند ربیعی درباره ناامنی شغلی باید پاسخگو باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.