مجموعهسازی ضرورتی برای صنعت قطعه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

چن//د س//الی اس//ت بحث ادغ//ام قطعهس//ازان مط//رح اس//ت و آن را طرح//ی برای رفع برخی مش//کات موجود میدانند. در این باره میتوان دو نگاه مثبت و منفی داشت. زمانیک//ه قرار باش//د در این مجموعهسازی یک قطعهساز واحد تولی//دی دیگر را حذف کن//د بهطور قطع ای//ن امر به س//ود ای//ن صنعت ک//ه برای آن س//الها زحمت کشیده شده و سرمایهگذاری انجام داده، نخواهد بود، زیرا اشتغال و کارآفرینی در کشور نابود میشود و بهدنبال آن تنش بهوجود خواهد آمد.

ام//ا اگر زمانی قطعهس//ازان ب//رای پیش//رفت و کم کردن هزینهها، همکاری مش//ترکی را با مجموع شدن آغاز کنند و منافع تمام صنعتگران در این بس//تر حفظ شود بهطور حتم امری پرسود برای صنعت قطعه داخل خواهد بود.

این نگاه ضرورت صنعت است، زیرا هزینهها کاهش یافته، نی//روی کار و فن//اوری ارتق//ا و دانش فنی منتقل میش//ود. همچنین س//رمایههایی که در چنین مجموعههایی تشکیل میش//ود، رشد کرده و توسعه را محقق میکنند امری که در کشورهای صنعتی مرسوم است.

ضم//ن آنک//ه الزم ب//ه ی//ادآوری اس//ت ادغامس//ازی امر اجتنابناپذیر بوده و برای تش//کیل مجموع//های بزرگ باید عدهای از قطعهس//ازان کوچک قربانی ش//وند، زیرا واحدهای تولیدی در کش//ور وجود دارند که پیش از این نیز در مقابل قطعهسازان بزرگ محلی برای رقابت نداشتهاند. متاسفانه در دنیای صنعتی و سرمایهداری راهحلی برای کسانی که سرمایه کوچکی دارن//د وجود ندارد مگر آنکه در مجموعههای بزرگ ادغام شوند. در تمام دنیا همینگونه است و به ناچار در ایران نیز این اتفاق خواهد افتاد.

در این شکل تحول باید توجه داشته باشیم قطعات عرضه ش//ده به بازار داخل از سوی قطعهسازان، ساخت داخل باشد نه آنکه قطعهسازی که سرمایه قابلتوجهی دارد، کار تجاری کرده و قطعات را از خارج وارد کند. نباید اینگونه باش//د که قطعهای به کش//وری وارد شود و واردکننده آن را به نام خود معرفی کند و در این روند قطعهساز داخلی را اگرچه کوچک، حذف کند.

ابوالقاسم آروند فعال صنعت قطعه خراسانرضوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.