رفع چالشهای داخل ضرورت پیوستن به بازار جهانی

در‹حاشیه‹گشایش‹دوازدهمین‹نمایشگاه‹بین‹المللی‹قطعات،‹لوازم‹و‹مجموع‹ههای‹خودرو‹تهران‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعهه//ای خودرو تهران فرصتی بود تا «گسترشصنعت» گفتوگویی با برخی مدیران و مش//اوران ارش//د انجمنهای قطعه فرانسه و آلمان درباره همکاریهای مشارکتی داشته باشد. برنامه این انجمنها برای انتقال دانش فنی به قطعهسازان ایرانی چیست و ارتباط صنعتگران ایرانی با همتایان خارجی در چه وضعیتی ق//رار دارد؟ همچنین گفتوگویی با یکی از قطعهس//ازان داخلی حاضر در نمایشگاه انجام ش//د که تاکید داش//ت زمانی میتوان بخشی از بازار جهانی را در اختیار گرفت که بتوان در 3 مولفه مهم به رقابت با سایر قطعهسازان جهانی پرداخت.

‹بازدید‹برای‹شناخت‹ظرفی ‹تهای ‹

آنج//ا مانس، مدیر بخ//ش بازرگان//ی و بینالملل انجم//ن خودرو و قطعه )VDA(نا//ملآ درباره دلیل حضور این انجمن در ایران گفت: برای نخس//تین بار است که دولت آلمان در این نمایشگاه پاویون تشکیل میدهد، زیرا ایران ب//ازار خوبی در اختیار دارد و این امر برای آلمان مهم است.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که آی//ا هدف از این حضور در راس//تای همکاری مش//ارکتی است یا تنها بهعنوان بازاری برای ف//روش محصوالت خواهد بود، گفت: در همه زمینهها عاقهمند به همکاری هستیم و در واقع ب//ا حضور در کش//ورهای مختلف بهدنبال ش//ریک تجاری بوده تا همکاریهای خود را توس//عه دهیم.

او ادامه داد: البته در این زمینه نیاز اس//ت تا با بازار ایران آشنا شویم و این در مراحل مختلف و گامبهگام انجام خواهد ش//د، زیرا با آش//نایی بیش//تر میتوان ارزیابی کرد همکاریها در چه سطحی باشد.

مدیر بخش بازرگان//ی و بینالملل انجمن خودرو و قطعه آلمان در پاسخ به این پرسش که صنعت قطعه ایران را چگونه ارزیابی میکند، گفت: راههای زیادی وج//ود دارد که میتوان همکاریها را توس//عه داد و درواقع این حضور زمینهای برای ش//ناخت تواناییها و ظرفیته//ای قطعهس//ازان ایرانی اس//ت اطاعاتی که بهدس//ت آمده نش//ان میدهد صنعت قطعه ایران ظرفیت باالیی در تولید دارد.

او در ادام//ه ب//ه دوازدهیمن نمایش//گاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو تهران اشاره کرد و افزود: نمایشگاه به شکل مناسبی در حال برگزاری اس//ت و بهطور تقریبی میتوان ب//رآورد کرد که تمام زنجیره تامین خودروس//ازان در این نمایشگاه حضور دارند و این امر نشاندهنده اهمیت آن است.

مانس در نهایت اظهار کرد: آنچه درباره ایران برای من جال//ب و مهم بود جمعیت جوان، با اس//تعداد و باهوش//ی بود که در این فاصله مش//اهده کردم و این کمک زیادی به توس//عه و رش//د صنعت این کش//ور خواهد داشت.

‹فرانسه‹پشتیبان‹بازار‹ایران ‹

در ادام//ه «گس//ترش صنعت» س//راغ دیدیههدن، مش//اور ارشد انجمن قطعه فرانس//ه )FIEV( رفت و وی درباره می//زان همکاری این انجم//ن با همتایان ایران//ی خود گفت: با توجه به پیش//ینه همکاریهای این دو کشور و اتفاقهای خوبی که پس از برجام رخ داده به توسعه همکاریها امیدوار هستیم.

او اف//زود: پیشتر ش//رکتهای فرانس//وی خدمات بسیاری داشتند و ارتباطات تنگاتنگی با قطعهسازان ایرانی وجود داش//ت. این همکاری ادامه دارد ازاینرو از س//ال ۲۹3۱ (3۱۰۲می//ادی) تا ام//روز ۲ هیات تجاری فرانس//وی از ایران و قطعهسازان ایرانی بازدید داشتهاند.

مش//اور ارشد انجمن قطعه فرانس//ه در ادامه اعام کرد: با ۰۶درصد از ش//رکتهایی که هیات فرانسوی از آنها بازدید داش//ته ارتباط برقرار ش//ده است. ایران بازار مهمی است؛ بنابراین به آن امید بستهایم ازاینرو از س//ال 3۱۰۲ میادی(۲۹3۱) همیشه در کنار این صنعت بودهایم.

وی درباره این همکاری نیز ادامه داد: ما به ایرانیان عادت کردهایم و از این همکاری راضی هس//تیم. فضا به گونهای اس//ت که جای امید بسیاری برای توسعه همکاریها وجود دارد.

ه//دن در ادامه درباره تولید و تامین قطعات از بازار ایران گفت: براساس اطاعاتی که بهدست آمده ایران توان ساخت یک سلسله از قطعات را ندارد که ناگزیر برای پش//تیبانی تولید خودروها باید وارد شود. ضمن اینکه نمیتوان تمام قطعات را در یک کشور ساخت، زیرا تولید بخش//ی از این قطعات برای کل دنیاس//ت ب//ا توجه ب//ه این موض//وع نمیتوان در هر کش//وری کارخانهای راهاندازی و تمام قطعات را آنجا تولید کرد در نتیجه الزم است از خود کشور مادر تامین شوند.

وی درباره فاکتورهای پیوس//تن ب//ه زنجیره تامین جهان//ی به مواردی اش//اره ک//رد که بارها از س//وی صنعتگران بیان شده و بهعنوان گایه عنوان میشود با وجود بهرههای بانکی، تورم و نوس//انهای نرخ ارز نمیت//وان به قیمت رقابتی رس//ید. ه//دن نیز گفت: اولوی//ت برای تامین جهانی قطعات قیمت مناس//ب، کیفیت و تحویل زمان آنهاس//ت و هر ش//رکتی قادر باش//د در این زمینه در بهتری//ن کیفیت، پایینترین قیمت و در زمان مناس//ب نیازه//ا را تامین کند برای همکاریهای تجاری در اولویت خواهند بود.

مش//اور ارشد انجمن قطعه فرانسه در ادامه به یکی از شرکتهای داخلی اشاره و بیان کرد: این قطعهساز ایرانی هم//کاری یک دههای با یکی از ش//رکتهای قطعهس//از بهن//ام فرانس//وی دارد و ما از این دس//ت ش//رکتها اس//تقبال میکنیم. این قطعهس//از ایرانی اگر صادرات ندارد بازار ایران را بهطور کامل پوش//ش میده//د و این نیز خود امر مهمی برای صنعت قطعه ایران است.

ه//دن در پایان س//خنان خ//ود نیز گف//ت: ایران و فرانس//ه دو کشور دوست هس//تند که صنعت قطعه فرانسه میتواند بازار ایران را پشتیبانی کند.

‹تکرار‹مولف ‹ههای‹بازار‹فروش ‹

در کن//ار دی//دگاه خارجی//ان حاضر در نمایش//گاه قطعه باید دید قطعهس//ازان داخل//ی برای صادرات و رسیدن به بازارهای جهانی چه ارزیابی دارند؟ عباس بختیار یکی از تولیدکنندگان سیبک درباره برگزاری نمایشگاه و توسعه بازارها گفت: بهطور قطع برگزاری نمایشگاه برای هر صنعتی بازخوردهای مثبت دارد اما با شرایط و وضعیتی که صنعت کشور دارد، نمیتوان انتظار توسعه بازارهای تجاری را داشت.

وی درباره دلیل این مس//ئله نیز توضیح داد: هزینه تولید در کش//ور باالس//ت ازاینرو نمیتوان برنامهای ب//رای ص//ادرات بهطور مدون تنظیم ک//رد. بارها این مشکل از س//وی صنعتگران مطرح شده که تا زمانی هزینه تولید در کش//ور باال باش//د نمیت//وان به فکر بازارهای فرامرزی بود.

این فعال صنعت قطعه به تورم و افزایش هزینههای س//االنه کش//ور اش//اره کرد و گفت: در ارزیابی ساده میتوان برآورد کرد با افزایش تورم، نوس//انهای نرخ ارز و نیز مواد اولیه توس//عه بازار بسیار سخت خواهد بود. بختیار گفت: با وضعیتی که صنعت قطعه کشور دارد ام//روز واحدهای صنعتی در حال کوچک و خرد ش//دن هس//تند، زیرا توان تولید با شرایط موجود در حال کاهش اس//ت. او گفت: رقیب اصلی قطعهسازان ایرانی، چین اس//ت که توانس//ته با تیراژ، قیمت تمام ش//ده خود را کاهش دهد و بازارهای خود را توس//عه دهد. این تولیدکننده س//یبک کشور افزود: زمانی که صنعتگر بهطور نمونه فوالد را در ابتدای س//ال با یک قیمت تهیه میکند و ۶ ماه بعد باید هزینه بیش//تری ب//رای آن بپ//ردازد جای برنامهریزی و توس//عه خالی خواهد ماند.

بختی//ار در نهایت گفت: برای پیوس//تن به زنجیره جهانی قطعهس//ازان نخس//ت باید دولت چالشهای موج//ود داخلی را در امر تولید رف//ع کند و در ادامه این مدیریت صنعتگر اس//ت ک//ه او را وارد بازارهای جهانی خواهد کرد.

آنجال مانس : آنچه درباره ایران برای من جالب و مهم بود جمعیت جوان، با استعداد و باهوش بود

دیدیههدن : با ۰۶درصد از شرکتهایی که هیات فرانسوی از آنها بازدید داشته ارتباط برقرار شده

است

فاطمه امیراحمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.