طراحی شبکه نمایندگیهایی با قابلیتهای جهانی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدی//ر فروش و امور نمایندگیهای گروه س//ایپا گفت: برمبنای چش//مانداز درنظ//ر گرفته ش//ده، معم//اری جدیدی در ش//بکه نمایندگیه//ای ف//روش و خدم//ات پس از فروش ب//ا قابلیتهای جهانی طراحی میش//ود که براساس آن سازمان فروش و خدمات پس از فروش با ساختاری چابک، خالق و نوآور ایجاد خواهد شد. به گزارش سایپانیوز، احمد کریمپور در همایش آموزشی مدیریت بازاریابی و مهندس//ی فروش س//ایپا با بیان این مطلب اظهار کرد: بازاریابی امروز با شکل بازاریابی در گذشته تفاوتهای زیادی پیدا ک//رده و بر این اس//اس، طراحی روشهای ف//روش نیز باید تغییر کند. وی افزود: برمبنای برنامههای گروه س//ایپا، تولید خودرو در گروه سایپا در سال ۴۰۴۱ به یک میلیون دستگاه در سال خواهد رس//ید و بر همین اس//اس، باید روشهای ف//روش و بازاریابی نیز متحول شود. کریمپور با اشاره به تغییر رفتار مصرفکننده نهایی ادامه داد: برای تحول در روشهای فروش، باید مس//ئوالن فروش خ//ودرو در نمایندگیها مورد توجه ویژه قرار گیرند و عالوهبر آن، سیاستگذاریها در گروه سایپا با نمایندگیها به اشتراک گذاشته ش//ود. بر این اس//اس، انجمنهای صنفی نقش بارز و موثری ایفا میکنند. مدیر فروش و امور نمایندگیهای گروه س//ایپا با تاکید بر تقویت ش//بکه عملیاتی ف//روش و خدمات پس از فروش گفت: سایپا زیربنای خوبی برای منطقهای شدن ایجاد کرده است که با عملیاتی شدن آن، مشارکت نمایندگیها در فروش و خدمات پس از فروش افزایش مییابد و به نوعی بازسازی و انتقال ساختارهای فروش و خدمات به ابر نمایندگیها انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.