پروژه تولید تور پرورش ماهی در قفس، تجاریسازی شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر از تجاریسازی تور پرورش ماهللی در قفللس خبللر داد و گفت: تاکنللون ۰۱ مجموعه تور پرورش ماهی در قفس تحویل کارفرما شللده اسللت. به گزارش ایسنا با تالش پژوهشگران معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تورهای طرح پرورش ماهی در قفس شللرکت آبزیپروری به ظرفیت ۰۰۵ تن در هر دوره پرورش و به ارزش ۴ میلیارد ریال تولید و تحویل کارفرما شد تا در سواحل دریای خزر در استان گیالن نصب شللود. دکتر مهدی ورسللهای، رییس جهاد دانشللگاهی واحد دانشگاه صنعتللی امیرکبیر پللرورش ماهی در قفس را یکللی از بندهای برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی حوزه کشاورزی و شیالت کشللور دانست و افزود: بیشتر تجهیزات این فناوری وارداتی است، اما محققان جهاد دانشللگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در راسللتای تولید ثروت از دانش، با کسللب دانش فنی و تجاریسللازی تورهای موردنیاز قفسهای پرورش ماهی را تولید و این تجهیزات را بومیسازی کردند. وی افزود: تاکنون افزون بر ۰۷ قفس تجهیز شللده اسللت که ظرفیتی معادل ۵۳ میلیون کیلوگرم ماهی در هر دوره پرورش با ارزش افزوده و کیفیت باال به صنعت شیالت و آبزیپروری کشور را دارد. رییس جهاد دانشللگاهی واحد دانشللگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در سال جاری در همکاری جهاد دانشللگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با شرکت آبزیپروری، تورهای موردنیاز این شللرکت برای ظرفیت پرورش ۰۰۵ تن ماهی در هر دوره طراحی و تولید شللد و در فصل پرورش ماهیان سردآبی برای نصب در قفسها، تحویل این شرکت در سواحل دریای خزر در محدوده استان گیالن شد.

ورسللهای با بیان اینکه این تورها براسللاس اسللتاندارد SN۵۱۴۹ نروژ (بهعنوان یک اسللتاندارد پذیرفته شللده جهانی) طراحی و تولید شللده اسللت، ادامه داد: ایللن تورها دارای ویژگی آنتللی فولینگ برای افزایش طول عمر تورها و جلوگیری از انسللداد مشها هسللتند و در صللورت نگهداری اصولی و تعمیرات منظم، قابلیت بهرهبرداری ۳ تا ۷ دوره پللرورش ماهللی در دریای خزر را دارد. رییس جهاد دانشللگاهی واحللد دانشللگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکلله راهی جز تبدیل علم به ثروت و درآمدزایی از یافتههای پژوهشللی نیسللت، افزود: با نگارش پایاننامه، تحقیق و پژوهش و خروجی یک یا دو مقاله از آن، کشور به سمت توسعه و پیشرفت حرکت نخواهد کرد، بلکه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باید به جای کمیت به دنبال حل مسللئله و رفع مشللکالت کوچک و بزرگ در کشور باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.