نبود مدیریت برجسته و فساد گسترده در ایران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

چین در ۰۳ سللال گذشللته بللا تغییر و تحوالت اساسی و نوسازی روبهرو بوده که باعث شللده اکنون به قدرت برتر اقتصاد جهان تبدیل شود. ایران یک کشور جهانسومی است و دارای اقتصاد در حال توسللعه است بنابراین با سللاختار چین تفاوت دارد. چین با وجود اینکه ساختاری سوسیالیستی دارد اما تغییرات اساسللی در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسللی، اقتصادی و...انجام داده است و اینکه توانسته در چنین ساختاری در یک نظام جهانی سرمایهداری به این شکل پیشرفت کند از شگفتیهای اقتصاد است. ایران بعد از انقللالب از نظر اقتصادی تا حدودی بهدنبال همان الگو بود تا به وسللیله بنگاههای بزرگ دولتی اقتصاد را اداره کنللد امللا موفق نبود چون ابتدا کشللور چند سللال درگیر جنگ شللد و بعللد از انقالب تللا حدودی رویکرد تغییر کللرد اما با وجود این برنامههای توسللعه اقتصادی بهویژه از برنامه چهارم به بعد به نحوی تنظیم شللد که هیچکدام اجرایی نشللد و تحلیلللی بر چرایی آن نیز نشللد به همین دلیل اقتصاد ایران دچار عقبماندگیهایی اسللت که دلیل اصلی آن به نبود مدیریت برجسللته در کشللور برمیگردد. ایران الگوی ارائه تسللهیالت به تولید را بهطور ناقص از چین بهره گرفته اما به دلیل فساد گسترده در ایران هیچگاه نتوانسته موفق عمل کند.

محمدباقر صدری-عض/و انجمن اقتصاددانان ایران:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.