نقشآفرینی بخش خصوصی، شرط اثربخشی فاینانس

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اگللر منابع فاینانللس برای پروژههللای کالن اقتصادی بهکار گرفته شللوند اقدامی پسللندیده است چون بحث تامین مالی خارجی با نرخهای بسیار پایین انجام میشود و این موضوع متوسط نرخ تامین مالی در اقتصاد را پایین میآورد در این شللرایط واگذاری اجرای پروژهها به بخش خصوصی میتواند بسللیار کمککننده باشد چون بخش خصوصللی براسللاس منافع خود عمل میکنللد و در این شللرایط پروژهها به سرعت پیشرفت دولت نیز در این میان متناسب با تضامینی که برای فاینانسها ارائه کرده باید از طرف بخش خصوصی تضامینی را دریافت کند تا در این زمینه دولت دچار مشکل نشللود. اگر پروژهها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود نگرانللی در زمینه فاینانسها وجود ندارد اما اگر در بخش دولتی اجرایی شوند این نگرانی وجود دارد که با توجه به عملکرد ضعیف دولت در پیشرفت پروژهها فاینانسها جز افزایش بدهی دولت نتیجه دیگری نداشته باشد.

محمدرض/ا پورابراهیم/ی- رییس کمیس/یون اقتص/ادی مجلس ش/ورای اس/امی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.