احتمال کاهش مالیات ارزشافزوده واحدهای تولیدی

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

گروه صنعت: مالی//ات ارزشافزوده یکی از موضوعاتی است که بارها از طرف تولیدکنندگان م//ورد انتقاد قرارگرفته اس//ت. عاوهبر اینکه ش//یوه محاس//به مالیات ارزشافزوده مورد انتقاد بسیاری از کارشناس//ان اقتص//اد و فعاالن بخش خصوصی قرار گرفته میزان آن نیز بیش از سطح اقتصادی تولید در کشور است.

به گزارش «گس//ترش صنعت» تجمیع ای//ن دو موضوع در حوزه مالیات ارزشافزوده باعث ش//ده تا در س//الهای گذشته بسیاری از تولیدکنندگان بر آن انتقادهایی داشته باشند. این موضوع در حالی مطرح میش//ود که کاهش س//رمایه در گردش و خ//روج میلیاردها تومان س//رمایه از بخش تولید باعث شده مشکات این بخش بیشتر ش//ود. در این زمینه محمد ش//ریعتمداری که پیش از این به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت ش//ناخته میش//د و اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، با توجه به سمت قبلی خود در هیات دولت مش//کات حوزه صنعت را میشناس//د و این مش//کات را اکنون از دریچه دیگری میبیند.

وزی//ر تع//اون، کار و رفاه اجتماع//ی گفت: مالی//ات ارزشافزوده واحده//ای تولیدی یک//ی از مهمترین گرفتاریها بوده و در دس//ت رسیدگی است.

محمد شریعتمداری در حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، افزود: در همین راس//تا پیش//نهادی را به دبیرخانه ش//ورای هماهنگی س//ران ۳ قوه تقدی//م کردیم تا به صورت میانبر در برخی ش//اخهها و رش//تهها از نظر بخش خصوصی پیروی و خواس//ته آن را فراهم کنیم. ۰۷ درصد مشکات واحدهای تولیدی، س//رمایه در گردش است که باید آن را تسهیل کنیم و نظام بانکی باید پای این کار بیاید. صیانت از اش//تغال موجود در گرو انجام این هدف است.

وی با بیان اینکه مکلف به صیانت از اش//تغال موجود هس//تیم و با روشهایی با عنوان اش//تغال فراگیر در نقاط روستایی و بخشهای کمتر از ۰۱ هزار نفر در حال انجام این کار هستیم، خاطرنشان کرد: این کار غیرمتمرکز اس//ت و در س//طوح استانی با نظارت استانداران انجام میش//ود. تاکنون ۰۰۵۴ میلیارد تومان از منابع مربوط به این بخ//ش پرداخ//ت و ۰۰۵۶ میلیارد تومان از این مناب//ع با افرادی که طرحهای مصوب در سطوح استان دارند، قرارداد تنظیم شده است.

ش//ریعتمداری افزود: یکی از مهمترین مشکات بر سر راه سرعت این کار، وثایقی است که بانکها مطالبه میکنند اما صندوق ضمانت حمایت روس//تاییان و س//ایر صندوقها میتواند به عنوان واس//ط با شرایط س//هلتر این امر را فراهم کنند. استانداران برای تسهیل این امر با ۴ بانک جلسههای جداگانهای را برگزار خواهند کرد تا وامها با سرعت بیشتری پرداخت و منجر به اشتغال واقعی شود؛ عاوهبر این طرح اشتغال فراگیر در سطح کشور در حال اجراست.

وی ادامه داد: برخی از مقررات زائد بر س//ر راه ایجاد شغل در حوزه استاد-شاگردی وضع شد. با وجود ۵.۳ میلیون واحد صنفی در سطح کشور، ۰۹۴ هزار واحد تولیدی کوچک ۲ تا ۰۵ نفره در قالب صنوف تولید در س//طح ایران و بین ۰۷ تا ۰۸ هزار واحدهای صنعتی دارای توان بهرهبرداری، از این طرح استفاده کردند.

ش//ریعتمداری خاطرنش//ان کرد: این طرح میتواند کمک کند تا در س//ال نخست بکارگیری فردی که وارد محیط کار میشود، بدون پرداخ//ت حقوق تامین اجتماعی و با تعه//د دولت مبنیبر پرداخت بیمه حوادث کار، ش//غل یک س//الهای را به وج//ود آورد. بیش از ۵۵ درصد این مش//اغل جذب واحدهای تولیدی میش//وند و همکاری خواهن//د کرد. عملکرد این طرح از آغاز امس//ال ۴۴ هزار نفر بوده که میتواند بیشتر رشد کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سایر طرحهای اشتغال فراگی//ر که ش//امل ۶ طرح اس//ت و هر کدام در ج//ای خود عملکرد بهنسبت مناس//ب و خوبی داش//ته، با قوت دنبال خواهد شد. ایجاد اشتغال از طریق میانبرها برای حل مشکات با همکاری تمام نهادها ایجاد میش//ود و در صیانت از اشتغال موجود باید یکسری اقدامات پایهای انجام شود.

وی گفت: قانونگذار ۲۳ میلیارد تومان را برای نرخ سود تسهیات اعطایی در زمینه منابع پیشبینی و از طریق بودجه عمومی تصویب ک//رده تا در اختیار اس//تانها قرار بگیرد. باید نرخ س//ود را برای این واحده//ای تولیدی کاهش دهیم زیرا امروز نرخ بازده در کش//ور باال نیس//ت. بنابراین، باید نرخ س//ود کاهش یابد. اگر این نرخ به صورت اس//تانی تخصیص پیدا کند و به واحدهای تولیدی پرداخت ش//ود، منابع اولیه با نرخ تمامشده پایینتری در اختیار مردم قرار میگیرد. کاهش نرخ مالیات به طور عام از واحدهای حقوقی هم مورد توافق ما بوده و باید بتوانیم آن را عملیاتی کنیم. این موارد مهمترین روشها برای صیانت از اشتغال است.

وزی//ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش//اره ب//ه اینکه اتکای دولت به ش//ریکان اجتماعی در مس//ائل اجتماعی از مهمترین برنامههای ماس//ت، تصریح کرد: باید شرایط تسهیلگری ایجاد شود که بتواند ش//ریکان اجتماعی را بیش//تر مداخله دهد. مردم عاقهمند هستند که ما تسهیات ایجاد کنیم و آنها موضوعات مربوط به کودکان کار، زنان سرپرس//ت خانوار و معتادان را خودش//ان پوش//ش دهند. ارائه خدمات اجتماعی به مردم از س//وی شریکان اجتماعی از مهمترین عنوانهای در دستور کار ما است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.