انتظار از سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت

Sanat Newspaper - - خودرو -

در نشست هماندیشی سال گذشته رضا رحمان/ی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ک/ه در آن ایام معاونت ط/رح و برنامهری/زی وزارتخانه را بر عهده داش/ت با رئیس/ان انجمنه/ای تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس/ازی کش/ور، وی تاکیدکرده بود که مشکالت حوزه صنعت خودرو و قطعه را به شکل ساختاری حل میکند. رحمانی همچنین عنوان

فاطمه امیراحمدی-

کرده بود: بر این اساس در نظر داریم نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای سیاس/تها کمرنگ ش/ده و این وزارتخانه تنها مجری و سیاس/تگذار باشد تا با تغییر افراد دچار مشکل نش/ویم. رحمانی صنعت خودرو را نیازمن/د چند تصمیم کالن دانس/ته و تصریحکرده بود: بهطور قط/ع این تصمیمگیریها از عهده بخش خصوصی فعال در صنعت خودرو خارج بوده و الزم است با همکاری دولت نسبت به دریافت و ابالغ هرچه سریعتر این مصوبات اقدام شود. حال باید دید با صدارت وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر این برنامهها محقق میشود.

در ادامه «گس/ترشصنعت» با برخ/ی از فعاالن صنعت قطعه درب/اره انتظار آنه/ا از وزیر جدید گفتوگوهایی داش/ته که در ادامه میخوانید.

رضا رحمانی صنعت خودرو نیازمند چند تصمیم کالن است بهطور قطع این تصمیمگیریها از عهده بخش خصوصی فعال در صنعت خودرو خارج بوده و الزم است با همکاری دولت نسبت به دریافت و ابالغ هرچه سریعتر این مصوبات اقدام شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.