حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده

Sanat Newspaper - - خودرو -

حس//ن زارعن//ژاد، رئیس انجم//ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی قزوین درباره انتظار خود از سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گف//ت: با توجه به اینکه وزی//ر جدید جوان، باتجربه و دلس//وز صنعت اس//ت اگر بتواند در مقابل نامایمات ایستادگی و برخی مسائل این صنعت را حل کند، بسیار از مش//کات از بین میرود. وی اف//زود: درحالحاضر مشکل صنعتگران کمبود و گرانی مواد اولیه است که باید چاره اساس//ی برای آن اندیش//ده شود. همچنین درخواس//ت میش//ود با اعطای وامهای کم بهره این صنعت را دوباره احیا کند. او ادامه داد: البته اگر مش//کات واردات و ارز رفع شود، تولید دوباره رونق میگیرد. زارعنژاد با بیان اینکه وزی//ر جدید صنعت، مع//دن و تجارت باید شرایط یکس//انی برای رقابت بین کاالهای داخل//ی با محصوالت خارجی بهوجود آورد، گفت: باید با الگوگیری از کشورهای صنعتی حمایته//ای الزم از تولید و تولیدکننده انجام ش//ود ت//ا بت//وان در صنعت خ//ودرو توس//عه را تجربه کرد. رئیس انجم//ن تخصصی صنایع همگ//ن نیرومحرکه و قطعهس//ازی قزوین با اش//اره به ضرورت اص//اح قوانی//ن، اظهارک//رد: ب//ا توجه به ش//رایط اقتصادی فعلی بای//د معافیتهای مالیاتی ب//رای تولیدکنندگان پیگیری، اجرا و نیز فعالیتها روانس//ازی ش//ود. او افزود: ص//دور بخش//نامههای گوناگ//ون در زمان کوتاه که یکدیگر را نق//ض میکنند، تولید را دچار حیرانی کرده اس//ت. این فعال تولیدکننده با بیان اینکه صنعت قطعه نیاز به نوس//ازی دارد، گفت: وضعیت صنعت قطعه خوب نیس//ت و ضروری اس//ت برای نوسازی این صنعت سرمایهگذاریهای جدیدی انجام شود. وی ادامه داد: همچنین الزم است سیاست مستمر و مشخص برای صنعت خودرو و قطعه تدوین شده که منجر به اش//تغال پایدار در این صنایع شود. اگر قرار اس//ت موفقیتی در بعد اجتماعی و اقتصادی کس//ب کنیم باید با حفظ اش//تغال باشد. زارعنژاد در پای//ان یادآور ش//د: برای حفظ اش//تغال ه//م قوانین حمایتی نیاز اس//ت نه ایجاد انواع موانع و چالشها، از این رو، انتظار ما از وزیر جدید، حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.