راهحل مشکالت، نگاه تخصصی و کارشناسی

Sanat Newspaper - - خودرو -

حمی//د قاس//منژاد، مدیرعام//ل فومن ش//یمی نیز درباره انتظ//ارات فعاالن این صنعت از س//کاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واقعیت این اس//ت که هر قدر به مس//ائل و مشکات صنعت با دید کارشناس//ی و تخصصی نگاه شود، احتمال پیدا کردن راهحل افزایش مییابد.

وی ادام//ه داد: درحالحاض//ر ش//رایط صنع//ت م//ا بهگون//های اس//ت ک//ه ه//م مش//کات داخلی دارد و ه//م در س//طح بینالمللی دچار مش//کات پیچیدهای از جمله اعمال تحریمهای جدید ش//ده است.

بنابرای//ن هر ق//در از عملکرد کارشناس//ی فاصله بگیریم راهحلها دشوارتر در دسترس قرار میگیرند. هر قدر فرافکنی کنیم، برای برونرفت از مش//کات راهحلها سختتر خواهند شد.

مدیرعام//ل فومن ش//یمی افزود: ای//ن امر نیز به معنی طوالنی شدن مش//کل و رشد هزینهها سربار و از بین رفتن س//رمایه مالی و زمانی اس//ت. به این ترتیب فرصتها از دس//ت رفت//ه و ادامه فعالیتها دشوارتر خواهد شد.

این فع//ال صنعت یادآور ش//د: از وزیر جدی//د صنعت، مع//دن و تج//ارت انتظار میرود با توجه به تجربهها و شناختی که از صنعت و مشکات آن دارد، نگاهش به مس//ائل صنعت، جدا از مسائل سیاسی و تنها تخصصی باشد. وی ب//ا بی//ان اینکه نیاز اس//ت تا ات//اق فکرهایی تشکیل و از افراد صنعتگر و باتجربه در تمام زمینهها نظرخواه//ی و مش//ورت ش//ود، گف//ت: این کمک میکند معضات با ش//فافیت بیشتری دنبال و حل شود.

قاس//منژاد با اشاره به نکته سوم عنوانکرد: بهطور قطع اصرار نداریم هر آنچه عنوان میش//ود درست و کارآم//د اس//ت اما انتظار این اس//ت که س//خنان صنعتگران ش//نیده شود و با همفکری آنها برنامهها تدوین و تصمیمگیری شود؛ بنابراین باید گروههای فکری وجود داش//ته باشد که پیشنهادها را بهشکل تخصصی دنبال کنند و از 01پیش//نهاد، ۳ پیشنهاد عملی و مفید باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.