جزئیات گازسوز کردن ۰۲ هزار خودرو سنگین اعالم شد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

مدیر سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اش//اره به طرح گازس//وز ک//ردن ۰۲ هزار خودرو س//نگین اظهار کرد: کار تبدیل و گازس//وز کردن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و زمان دو س//اله ب//ه ما پیش//نهاد دادهاند. اولویت خودروهای درونش//هری در کالنش//هرها هستند که آلودگی بیش//تری تولید میکنن//د و اتوبوسها که بیشترین تردد را داخل شهر دارند. خودروهای مرزی هم برای کنترل قاچاق در اولویت هستند.

حمید قاس//می دهچش//مه ب//ا بی//ان اینکه برای گازس//وز ک//ردن خودروهای س//نگین ابت//دا همه اقداماتی که در دنیا انجام شده بود را مورد بررسی قرار دادهایم، به ایس//نا گفت: در کشورهایی مانند چین، آرژانتین، امریکا و کانادا خودروهای سنگین گازسوز هستند. این کش//ورها بیشتر اقتصادمحور هس//تند و ما هم باید به این س//مت حرکت کنیم. پیش//نهاد اولیه گازس//وز ش//دن خودروها از سوی بخش خصوصی مطرح ش//ده است. نمونههایی هم ساختند که در قزوین به صورت آزمایشی استفاده میشود و در تهران هم قرار است ۰۱ نمونه به کار گرفته شود.

وی از مذاک//ره ب//ا ش//رکتهای بزرگ دنیا برای گازس//وز ک//ردن موتورها خبر داد و افزود: ش//رکت فولکسواگن آلمان چندیپیش از گاز ایران نمونهبرداری کرد و نمون//ه موتوری که بر اس//اس گاز ایران ساخته را به ایران تحویل داده است. این موت//ور با یک بار س//وختگیری ،CNG ۰۰۰۱ کیلومتر مس//افت طی میکند. هدف ما این است که این فناوری را بومی کنیم. این شرکت ۲۱ هزار موتور آماده برای واردات به ایران دارد.

قاس//می در ادامه با بیان اینکه به طور کلی ۰۴۲ هزار خودرو سنگین در کشور تردد میکنند، گفت: در نخستین قدم ۰۲ هزار خودرو گازسوز میشوند و اگ//ر این ط//رح نتیجهبخ//ش بود آن را توس//عه خواهیم داد.

وی درب//اره اینکه گازس//وز ک//ردن خودروهای س//نگین وظیفه ش//رکت ملی پخش است یا خیر، توضیح داد: در یکی از بندهای اساس//نامه شرکت مل//ی پخ//ش فرآوردهه//ای نفتی آمده اس//ت که سیاس//تگذاری، اعم//ال مدیری//ت کارفرمای//ی، انج//ام فعالیتهای مهندس//ی، تامی//ن تجهیزات و س//امانههای م//ورد نی//از از خ//ارج و داخل کش//ور به منظور توس//عه، ساخت و راهان//دازی جایگاهه//ای تکمنظ//وره عرض//ه CNG و تبدیل س//وخت خودرو و موضوعه//ای مرتب//ط گازس//وز کردن خودرو برعهده ش//رکت ملی پخش است. بهینهس//ازی ب//رای کل کش//ور تصمیم میگی//رد و خطمش//ی تعیی//ن میکند و م//ا باید فعالیتهای اجرایی آن را با اجازه ش//ورای اقتصاد انجام دهیم.

مدیر سی.ان.جی ش//رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهه//ای نفت//ی با بی//ان اینک//ه کار تبدیل و گازس//وز کردن برعه//ده وزارت صنع//ت، معدن و تجارت است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پذیرفته اس//ت و زمان دو س//اله به ما پیشنهاد دادهاند. درحالحاضر ۰۰۴ شرکت تبدیل هم وجود دارد. قرار است این فرآیند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام ش//ود و به تایید سازمان ملی استاندارد برس//د. زمانی که خودرو گازسوز شد در س//امانه ثبت میش//ود و در جایگاه رکورد میشود که این فرآیند واقعا انجام شده است. بر این اساس، صرفهجویی که حق این خودرو اس//ت به آن تعلق پی//دا میکند. قاس//می با تاکید ب//ر اینکه تقاضای ش//رکت ملی پخ//ش فرآوردههای نفت//ی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو پایه گازس//وز اس//ت، اظهار ک//رد: طرحی پیش//نهاد دادیم که بر مبن//ای آن یک میلیون و ۰۰۵ هزار خودرو از ابتدا سی.ان.جی س//وز ش//ود زیرا درحالحاضر مشکل موتور گازس//وز برطرف ش//ده و دان//ش آن موجود اس//ت. تاکنون نگران بودی//م چنین موتوری وجود نداش//ته باش//د یا موتورها کارآیی الزم را نداش//ته باش//ند اما درحالحاضر شرکتهای بزرگ موتور را تولید کردهاند.

وی به این پرس//ش که س//رمایه مورد نیاز برای گازسوز کردن ۰۲ هزار خودرو از چه محلی تامین میش//ود، پاس//خ داد: س//رمایه آن از طری//ق ماده ۲۱ تامین میش//ود. به عب//ارت دیگر، صرفهجویی میش//ود، بع//د از اینک//ه صرفهجویی محقق ش//د س//رمایه تامین میش//ود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در جایگاهها دوربینهای پالکخوان نصب میکند که این دوربینها به شناس//ایی خودروهای گازسوز کمک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.