آثار تحریمها در ۳ بازه زمانی

Sanat Newspaper - - خبر -

امری//کا پ//س از روی کار آم//دن ترام//پ دور جدیدی از دشمنیها با ایران را آغاز کرده و طبیعی است که دشمنیهای امری//کا آث//ار مخرب//ی برجای گ//ذارد. آنچ//ه اهمی//ت دارد ش//یوههای کنترل آثار مخرب تحریم اس//ت. در ای//ن زمینه ابتدا باید تحریمها تقسیمبندی زمانی داش//ته باشند تا آثار آن را راحتتر بتوان تحلیل کرد.

ب//ه طور مش//خص تحریمها در آغ//از آثاری برجای میگذارند که بخش عمده آن تاکنون گذاشته ش//ده و بخش//ی از آن نیز حتی برطرف شده است. تحریمه//ای نفتی امریکا علیه ایران در بازه زمانی کوتاهمدت آثار سویی خواهد داشت که البته بخشی از آن گذاشته شده و برخی نیز برطرف ش//ده اس//ت. زمانی که ترامپ اعالم کرد ایران را تحریم میکند قیمتها در ایران رشد مخرب داشت و ن//رخ ارز نیز به ط//ور ناگهانی افزایش یاف//ت. این موضوع در حال//ت عادی ممکن ب//ود ماه آینده آغاز ش//ود اما برخی سیاستها و رفتارهای مردم و دولت باعث شد زودتر رخ دهد و امروز نیز با کاهش نرخ ارز روبهرو هستیم. به عبارتی بخشی از آثار کوتاهمدت جبران شده است.

در گام بعدی آثار میانمدت تحریمها مطرح میش//ود که به بودجه س//ال آینده و روابط بانکی مربوط میش//ود. بخش عمدهای از درآمدهای دولت وابس//ته به نفت اس//ت و امریکا نیز روی این موضوع دس//ت گذاش//ته اس//ت ت//ا دولت را در هزینهه//ای جاری با مش//کل روبهرو کن//د. همچنین تحریم شبکه بانکی باعث میشود نرخ تمام شده بسیاری از خدمات و محص//والت در کش//ور افزایش یابد. بر این اس//اس تقویت روابط بانکی و اصالح س//اختار بودجه میتواند آثار میانمدت تحریمها را جبران کند. درصورتی که شرایط اقتصادی کشور بر این مبنا حرکت کن//د، تحریمهای امریکایی در بلندمدت آثاری نخواهد داشت. با این حال این موضوع نیازمند کاهش وابس//تگی اقتصاد ایران به نفت اس//ت. تا زمان//ی که اقتصاد ایران وابس//تگی شدیدی به نفت داش//ته باشد طبیعی است که هر کش//وری بخواهد به ما فش//ار اقتصادی بیاورد، دست روی نف//ت میگذارد. عالوه بر ای//ن از دیگر موضوعهایی که در این زمینه مطرح میش//ود، گس//ترش روابط بانکی است. در ش//رایطی که اروپا با ایران همراه اس//ت ایران باید هرچه سریعتر روابط بانکی را گسترش دهد. در این صورت حداقل هزینههای تحمیل ش//ده به روابط اقتصادی به دلیل متصل نبودن شبکه بانکی ایران به اقتصاد بینالملل از بین میرود. از دیگر سیاستهایی که دولت باید درپیش بگیرد این است که درآمدهای نفتی صرف هزینههای جاری کشور نشود. در سالهای گذشته بیش//تر درآمدهای نفتی هزینه امور جاری کشور ش//ده و این در حالی است که درآمدهای نفتی بیشتر باید در بخش فعالیتهای عمرانی و پروژههای ساختی هزینه ش//ود. بیش//ترین آثار تحری//م در کوتاهمدت خود را نش//ان میدهد که بخشی از آن به اقتصاد ایران تحمیل شده و حتی بخش//ی از آثار مخرب تحمیل شده، جبران هم شده است. بر این اساس آثار چندانی باقی نمانده که بر اقتصاد ایران نقش داشته باشد. این موضوع نشان میدهد ایران اکنون میتواند برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت برنامهریزی کند که اگر ای//ن امر با موفقیت اتفاق بیفتد میتوان در س//الهای آینده اقتصاد کشور را بیشتر تقویت کرد و مشکلی در این زمینهها وجود نخواهد داشت.

محمدعلی دهقان دهنوی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.