چند شرکت پتروشیمی در راه بورس

Sanat Newspaper - - خبر -

مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: در پاییز س//ال جاری چند شرکت پتروشیمی در بورس عرضه اولیه میش//وند. اس//ماعیل درگاهی در پاسخ به اینکه عرضه اولیه ش//رکتهای آم//اده از جمله تعدادی از پتروش//یمیها چه زمانی اس//ت، به ایلنا گفت: زمان دقیق عرضه این ش//رکتها هنوز مش//خص نشده است چراکه برخی از ش//رکتها مش//کالت زیادی در زمینه گزارش//گری دارند ام//ا میتوانیم بگویی//م در پاییز این شرکتها عرضه خواهند شد. به گفته وی، از جمله این شرکتها پتروشیمی نوری، بندر امام (ره) و آریاساسول هستند. حضور این پتروشیمیها در بورس قطعی است چراکه خود شرکتها دنبال بورسی شدن هستند. مدیر پذیرش ش//رکت بورس اوراق بهادار تهران درباره اینکه چقدر به تاخیر افتادن عرضههای اولیه در شرکت بورس بس//تگی به خواسته س//هامدار عمده دارد و آیا شرایط خاص اقتصادی در ۷ ماه اخیر باعث ش//ده س//هامداران عمده ب//رای تامین مالی از طریق بورس مردد ش//وند؟ اظهار کرد: تمایل س//هامداران عمده کمتر نشده است. عل//ت بیش//تر تاخیرها مربوط به مش//کالتی اس//ت که شرکتها در گزارشدهی دارند. وی افزود: البته نه اینکه اگر چالش اقتصادی بیشتر شود مشکالت آنها هم برای عرضه اولیه بیشتر میشود ولی این موضوعها تاثیرگذار اس//ت. بورس همیش//ه س//عی کرده عرضهها را بهموقع انجام دهد اما مشکالتی هم وجود دارد؛ به عنوان نمونه، ش//رکت کشت و دام پارس که بهتازگی در بورس تهران عرضه اولیه ش//د، اردیبهشت سال گذشته برای پذیرش و عرضه به بورس آمده بود. مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پاس//خ به اینکه از س//ال گذشته که قرار شد ش//رکتها به جای پیشبینی سود گزارش تفسیری دهند، آیا ش//رایط گزارشدهی آنها بهتر شده اس//ت؟ گفت: س//ودمندی گزارش تفس//یری را باید از سرمایهگذارها بپرس//یم چراکه این گزارشها قرار است خوراکی برای تصمیمگیری آنها باشد اما باید بگویم این گزارشهای تفس//یری جزو گیرهای ش//رکتها نیست. بیش//تر بحثها روی گزارشهای عملکرد ش//رکتها از جمله گزارشهای ۳ ماه، ۶ ماه و ۹ ماه است. در ماههای گذش//ته چند ش//رکت در حوزه محصوالت شیمیایی و پتروش//یمی خواهان تامین مالی از طریق بازار س//هام شدهاند. بیشتر این شرکتها قرار است حدود ۰۱ درصد از سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه کنن//د. تعدادی از آنها مدارک خ//ود را به بورس تهران تحویل دادهاند و اگر مش//کلی در گزارشدهی و افشای بهموقع اطالعاتشان نباش//د آنها به زودی عرضه اولیه میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.