ارتقای بهرهوری منابع انسانی برای ارتقای خدماتدهی به مشتریان

Sanat Newspaper - - خودرو -

مدیرعامل سایپایدک گفت: مهمترین برنامهها و اولویتهای کاری در س//ایپایدک، براس//اس ۵محور اعالم ش//ده ازس//وی مدیرعام//ل گروه س//ایپا و با توجه به اص//ول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی تنظیم شده است.

ب//ه گزارش س//ایپانیوز، بهزاد پناهی اظهار ک//رد: مهمترین برنامهها و اولویتهای کاری در س//ایپایدک، براساس ۵محور اعالم ش//ده ازس//وی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی تنظیم شده است. این برنامهها با تکیه بر تجربههای کاری حضور در حوزه خدم//ات پس از فروش و در راس//تای ب//رآورده کردن الزامات و خواس//تههای تمامی ذینفعان س//هامدار، شریکان تجاری، بهویژه نمایندگان شبکه و رضایت مشتریان تدوین شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به چارچوبهای اعالم شده از سوی مدیرعامل گروه س//ایپا درباره تقویت رویکرد اقتصادی بنگاه، هدف شرکت س//ایپایدک در حوزه س//هامدار تبدیل خدمات پس از فروش به مزیت رقابتی گروه و افزایش سودآوری است که در اینباره افزایش س//هم بازار قطعات یدکی و مدیریت بر هزینهها مورد نظر است.

مدیرعام//ل س//ایپایدک گفت: نگاه به ش//بکه خدمات پس از ف//روش گروه، بهعنوان ش//ریک تجاری و پیش//گام در صف ارائه خدمت به مش//تریان گروه بوده و خدمترسانی شایسته مش//تریان از طریق شبکهای توانمند، آموزش دیده امکانپذیر است.

او ادامه داد: حفظ و نگهداش//ت ش//بکه و بهبود فضای کار و ایج//اد خطوط درآم//دی جدید و ارتقای رضایت ش//بکه از برنامههای دارای اولویت بهشمار میرود.

پناهی تصریح کرد: س//ایپایدک تالش خواهد کرد با ارتقای اس//تانداردهای ش//بکه خدمات پس از ف//روش در زمینههای آم//وزش منابع انس//انی، فضاهای فیزیکی و اب//زار و تجهیزات تعمیرگاه//ی ظرفی//ت ش//بکه را در جهت خل//ق ارزش برای مشتریان خود و افزایش رضایت آنها ارتقا بخشد.

وی افزود: باتوجه به تاکید مدیرعامل گروه س//ایپا مبنی بر اصالح ذهنیت جامعه نس//بت به خدم//ات و محصوالت گروه س//ایپا، اعتقاد بر این اس//ت که گام نخس//ت در این راه، ارائه خدمات مطلوب به مش//تریان اس//ت. بنابراین ضمن توس//عه فعالیتهای تخصصی در شبکه خدمات پس از فروش و بهبود توانمندی فنی و رفتاری کارکنان شبکه، اعتمادسازی و ارتقای جایگاه نام و نشان گروه سایپا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سایپایدک گفت: در حوزه خدمت به مشتری نیز پاس//خگویی و رعایت حرمت انسانی و تکریم اربابرجوع مورد توجه بوده و تالش خواهیم کرد با پردازش اطالعات دریافتی از مشتریان، خدمات را براساس نیاز آنها طراحی کنیم و با جلب رضایت حداکثری مشتریان انجام دهیم.

وی اظهار کرد: در راس//تای چابکس//ازی س//ازمان، تدوین س//اختار فرآیندی حذف و بازنگری در شرح وظایف مورد نظر اس//ت. ایجاد فرآیندهای مالی شفاف با ذینفعان شامل شبکه و ش//رکتهای گروه و انضباط مالی با رعایت انصاف و توجه به اصول اخالقی از برنامههای دیگر است.

پناهی تاکید کرد: در س//ازمانهای تولیدی، منابع انس//انی یکی از چندین منبع سازمان است اما در سازمانهای خدماتی تنها منبع سازمان بهش//مار میرود.؛ بنابراین شایستهساالری و بازس//ازی اعتماد کارکن//ان و ارتقای به//رهوری همکاران از اولویتهای ما در حوزه منابع انسانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.