کارگروه بررسی مشکالت خودروسازان تشکیل شد

وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت:‹

Sanat Newspaper - - خودرو -

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت با اعالم آغاز بررس//ی موانع و مش//کالت صنعت خودرو در چند ماه گذش//ته ازس//وی ی//ک گروه کارشناس//ی اعالم ک//رد: تصمیم جدیدی برای قیمتگذاری خودروها نداریم.

رضا رحمانی در حاش//یه نشس//ت هی//ات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: خودروس//ازان نمیتوانند قیمتگ//ذاری کنند؛ این کار س//ازکار قانونی دارد که براس//اس آن تصمیمگیری میش//ود که درحالحاضر تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است.

رحمانی با بیان اینکه بسیاری از خودروهای مصرفی در کش//ور تولید داخل اس//ت، گفت: در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود.

وی ادامه داد: پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظ//ف کردی//م خودروهایی با تیراژ باال، باکیفیت و نرخ اصالح ش//ده تولید کنند و پیگیر این موضوع نیز هستیم.

وزی//ر صنعت، معدن و تج//ارت در عین حال گفت: بخش عمدهای اس//قاط خودروهای فرس//وده در ازای واردات خودروه//ای خارجی انجام میش//د و اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، بهدنبال طرحهای جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم.

رحمانی این گفته را که صنعت خودرو کشور زیانده اس//ت را رد کرد و افزود: ممکن اس//ت خودروس//ازان در تولی//د برخی محصوالت زیان ببینند اما میتوان با مدیریت بهتر مناب//ع، عرضه محصول و کنترل تولید، این مش//کل را رفع ک//رد و از ای//نرو، نمیتوان گفت صنعت خودرو زیانده است.

بهگزارش ایرنا، دو خودروس//از بزرگ کشور بهتازگی با انتشار صورتهای مالی خود از زیان انباشته ۵ هزار میلی//ارد تومانی خبر دادهاند ام//ا رحمانی در اینباره اظهارکرد: میتوان جلوی زیاندهی خودروس//ازان را گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: خودروسازی یک//ی از صنای//ع عمده کش//ور اس//ت و از اینرو، یک کارگروه تخصصی در این زمینه تش//کیل شده تا موانع و مش//کالت ماههای گذشته حوزه تولید و نوسانهای قیمت//ی در ای//ن بخ//ش را با همکاری خودروس//ازان بررسی و پیگیری کند تا حقی از مردم ضایع نشود.

‹تثبیت‹نرخ‹از‹اولوی ‹تهای‹دولت ‹

رحمان//ی در ادامه گفت: یک//ی از اولویتهای دولت تثبیت قیمتها و جلوگیری از نوس//ان اس//ت و برای ای//ن منظور کارگروه کارشناس//ی تعیی//ن کردهایم تا تمام فرآیند، از تولید گرفته تا عرضه کاال را بررس//ی و مشکالت را برطرف کند.

وی تاکی//د کرد: در بخش واردات کاالهای اساس//ی مش//کلی نداری//م. ارز مورد نی//از این بخ//ش تامین، ذخیرهس//ازی نیز به ح//د کافی انجام و تمهیدات الزم برای واردات کاالهای اساسی اندیشیده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نوس//انهای نرخ در کاالهای اساس//ی(گروه یک) ک//م بوده و در بخش کاالهای عمومی غیراساسی نوسان داشتیم.

وی افزود: رئیسجمهوری بر کاهش نوسان قیمتها تاکید دارند، از اینرو، س//ازکارهای الزم رابرای آن در نظر گرفتهایم که بخشی مربوط به تامین کاال و بخشی نیز مربوط به نظارت و بازرس//ی اس//ت البته ابزارهای الزم برای این اقدامها را نیز در اختیار داریم.

رحمانی درب//اره تامین ارز نیمایی ایرالینها، گفت: ای//ن موضوع در حیطه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و مربوط به بانک مرکزی است.

او تصری//ح ک//رد: ت//ا کن//ون مش//کلی در رون//د ثبتسفارشها نداشتهایم و ارز مورد نیاز براساس اولویتها و در حد مصرف تامین شده است.

‹اعتق/ادی‹ب/ه‹ارائه‹تس/هیالت‹ ‹ برای‹رفع‹مشکل‹تولید‹نداریم

رحمان//ی در ادامه درب//اره طرح رونق تولی//د و پرداخت تس//هیالت به صنایع کوچ//ک و ب//زرگ، گفت: دول//ت اعتقاد ندارد با تس//هیالتدهی مشکالت را حل میکند، تس//هیالت در ج//ای خود بوده و آنجای//ی که واحده//ای تولیدی امکان تولید داشتند، تسهیالت پرداخت شده است.

وی افزود: در حوزه اعطای تسهیالت تاکید شده که ارائه این تس//هیالت به ازای تولید و بازار باش//د و برای بنگاههای//ی که کارگر آموزش دیده، تجهیزات و حتی بازار داش//تند اما به لحاظ شرایط جدید همچون چک برگشتی و مشکالتی از این دست نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، تمهیداتی اندیشیده شده است.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دولت ادعا ندارد که تمام مش//کالت را حل میکند، ما نوس//ازی صنایع و بهبود فضای کسبوکار را در دستور کار داریم که باید در کنار هم انجام شوند.

او اضافه کرد: ارزیابی نهادهای نظارتی نشان داده که طرح رونق بهبود فضای کسبوکار خوب بوده است.

‹بخش/نامه‹ای‹ب/رای‹ترخیص‹خ/ودرو‹از‹ ‹ گمرک‹نداریم

وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت در پاس//خ ب//ه پرسش//ی درباره ترخی//ص خودرو از گم//رک، گفت: ما بخش//نامههای گوناگونی ب//رای ترخیص کاالهای اساسی از گمرک داشتیم اما ترخیص و واردات خودرو فعال ممنوع است.

رحمانی افزود: البته موارد خاص باید بررس//ی شود و ب//رای اینکه حقوق مردم ضایع نش//ود، پیگیریهای الزم را انجام میدهیم.

‹کاه/ش‹فاصل/ه‹نرخ‹ارز‹در‹س/امانه‹نیما‹و‹ ‹ بازار‹ثانویه

از جمله مشکالتی که تولید را با چالش روبهرو کرده قیم//ت ارز و تامین آن اس//ت. بس//یاری از صنعتگران در گفتوگو با «گسترشصنعت» عنوان کردن//د برای تامین ارز مورد نیاز و خرید م//واد اولی//ه در صف منتظر هس//تند اما آنچه در این بین مهم اس//ت، تثبیت نرخ دالر اس//ت زیرا نوس//ان قیمتها دست تولیدکننده را برای برنامهریزی میبندد و او نمیدان//د، میتواند ب//ا همان مقدار س//رمایه قبلی مواد اولیه خود را به همان میزان پیشین خریداری کند یا خیر.

گفتن//ی اس//ت تولیدکنن//دگان اظه//ار میکنند درحالحاض//ر بهدلیل قیمته//ای متف//اوت ارز، خری//د آنها نصف ش//ده و سرمایههای واحدهای صنعتی کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اینباره گفت: دولت و بانک مرکزی برای کاهش تاثیر نرخ آزاد ارز بر اقتصاد ملی در تالش هستند تا با اقدامهای مناسب فاصله نرخ در بازار ثانویه و ارز نیمایی را کاهش دهند.

رضا رحمانی در گفتوگو با ایرنا افزود: اگر ارز حاصل از ص//ادرات ب//ه اقتصاد ملی برگ//ردد عامل مهمی در کاه//ش فاصل//ه ن//رخ ارز در بازار ثانویه ب//ا ارز نیمایی خواهد بود.

وی تاکید کرد: اکنون دولت منابع ارزی مناسبی در اختی//ار دارد و ای//ن میتواند در کاهش فاصله نرخ این دو ارز در بازار تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: س//هم ارز ب//ازار ثانویه در اقتصاد ملی فقط ۳درصد برآورد میشود اما در جامعه بیشتر شاهد تاثیر روانی آن هس//تیم، از اینرو، انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با اجرای طرحهای مناس//ب اقتصادی فاصله این دو نرخ ارز را کاهش دهد.

‹سخن‹پایانی ‹

امید است با اقدامهای سکاندار جدید وزارت صنعت، مع//دن و تجارت تا حدودی ثب//ات به بازار قیمتها از جمل//ه ارز، خودرو و مواد اولیه مورد نیاز تولید برگردد زیرا بیش از افزایش بهای محصوالت این نوس//انهای قیمتی اس//ت که واحدهای صنعتی را با چالش روبهرو کرده و توان برنامهریزی را از آنها گرفته است.

حتی برخی قطعهس//ازان عنوان میکنند برای یک هفت//ه هم نمیتوان برنامهری//زی کرد به این دلیل که تغییرات روزانه و بلکه لحظهای اس//ت. از سوی دیگر، تغییرات قیمتی در بازار خودرو خریداران را سرگردان کرده و این امر س//بب ش//ده تا س//وداگران برای سود بیش//تر نقش زی//ادی در خریدوف//روش خودروها ایفا کنند.

در ش//رایط فعلی ثبات اقتصادی بهنوعی آب حیات برای واحدهای صنعتی کش//ور است و تاکید میشود دول//ت و از جمل//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تحریمهای داخلی را از بین ببرند زیرا مشکالت داخلی بیش از عوامل خارجی تاثیر مخرب روی تولید گذاشته است.

خودروسازان نمیتوانند قیمتگذاری کنند؛ این کار سازکار قانونی دارد که براساس آن تصمیمگیری میشود درحالحاضر تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.