دولتی‹بودن‹صنعت‹خودرو‹عامل‹اصلی‹زیا ‹ندهی‹آن‹

Sanat Newspaper - - خودرو -

عض//و هیات علمی دانش//گاه عل//م و صنعت تنها راه نج//ات صنع//ت خ//ودرو را در گرو خصوصیس//ازی این صنع//ت میداند زیرا مدیران عامل س//رمایهگذار ب//رای ارتقای به//رهوری و بازده//ی اقتصادی مطلوب ای//ن بنگاهه//ا تمام ت//الش خ//ود را ب//ه کار خواهند گرفت.

ابوالفضل خلخالی درباره لزوم س//اماندهی مدیریت بنگاهه//ای صنعتی، گفت: مهمترین مش//کل صنعت خودرو کشور دولتی بودن این صنعت و متاثر بودن آن از تصمیمها، تغییرات و مداخلههایی اس//ت که دولت دارد بنابراین تنها راه برونرفت از وضعیتی که خودرو در آن قرار گرفته، خصوصیسازی است.

وی در ادام//ه تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال خصوصی ش//دن ش//رکتهای خودروس//از در آینده نزدیک کم است در نتیجه باید به سمتی حرکت کنیم ک//ه مجموعهه//ای اقماری خودرو خصوصی ش//وند و این مهمترین نکتهای اس//ت ک//ه باید در مدیریت این بنگاههای صنعتی به آن توجه شود. این استاد دانشگاه عل//م و صنعت اذعان کرد: در حالی که خودروس//ازی کش//ور دولت//ی اس//ت چه ضرورت//ی وج//ود دارد که خودروس//از، سیس//تم تعلیق یا تزئینات داخلی را نیز خودش تولید کند؟

بنابرای//ن با توجه به اینکه خودروس//ازی به س//مت خصوصیس//ازی در حرک//ت اس//ت بای//د نخس//ت مجموعهه//ای اقماری را به س//مت خصوصیس//ازی پیش ببرند.

وی خاطرنش//ان کرد: درحالحاضر خودروسازیها آزمایش//گاههای مرجع مورد تایید استاندارد در اختیار دارن//د و در واقع خودروس//از خ//ودش را ارزیابی و به خودش اس//تاندارد میدهد، ح//ال چه لزومی دارد که خودروساز چنین مجموعهای را در اختیار داشته باشد؟

ضروری اس//ت در کشور مجموعههای خصوصی که تمام آزمونهای استاندارد خودروها را انجام میدهند، تاسیس ش//وند تا عالوه بر ارتقای کیفیت محصوالت، احتمال تبانی نیز کاهش یابد.

خلخالی با تاکید بر لزوم قاعدهگذاری درس//ت دولت به خبر خودرو، گفت: در کشور خودروسازان خصوصی وج//ود دارن//د که در حال فعالیت و تولید هس//تند اما درباره اینکه آیا تمایل به تولید بیشتر است یا واردات، باید به این نکته توجه کردکه با توجه به موانعی که در داخل کش//ور بر س//ر راه تولید وجود دارد، آسودهترین راه واردات و فروش آن مجموعههاست، اما علت اصلی ب//روز این مش//کل در نح//وه قاعدهگذاریهای دولت است.

وی در ادام//ه تصریح کرد: دولته//ا باید بهگونهای قاعدهگذاری کنند که فرآیند تولید برای تولیدکنندگان فرآیندی اقتصادی و به صرفه باشد.

بهطور قطع، هیچ مقول//های اقتصادیتر از تولید در جهان وج//ود ندارد زیرا تولیدکنن//ده ارزشافزودهای میتوان//د به مواد اولیه خود بدهد که یک بازرگان قادر به چنین کاری نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: تولید در تمام جهان، یک فرآیند جذاب اس//ت به شرط آنکه اقتصادی باش//د اما در ایران بهدلیل قاعدهگذاریهای اشتباه دولت، فرآیند تولید در کشور پیشرفتی نداشته بنابراین بای//د قاعدهگذاریها را اصالح کنیم تا رغبت سرمایهگذاران به فرآیندهای تولیدی افزایش یابد.

وی نوآوری در خودروس//ازی را منوط به اقتصادی ب//ودن این صنعت عنوان کرد و گفت: نوآوری و ارتقای بهرهوری در صنعت خودرو در گرو اقتصادی بودن این فرآیندهاست.

چنانچه فرآیندهای تولید در کش//ور اقتصادی شود بهط//ور قطع ب//رای تولیدکنن//دگان جذابیت خواهد داش//ت که به س//مت نوآوری و حضور در بازار رقابتی حرکت کنند.

ای//ن کارش//ناس صنعت خودرو تصریح کرد: رش//د ن//وآوری و کیفی//ت در صنعت خودرو منوط به رش//د رقابتپذیری و این امر وابسته به رشد اقتصادی فرآیند تولید است؛ بنابراین باید تا حد امکان فرآیندهای تولید را در داخل کشور به فرآیندهای اقتصادی تبدیل کنیم، فرآیندهایی درآمدزا که برای س//رمایهگذاران جذابیت داشته باشند.

وی درب//اره چرای//ی زی//انده بودن صنع//ت بزرگ خودروسازی در کشور گفت: علت زیانده بودن صنعت خ//ودرو دولتی بودن آن اس//ت زیرا در این مجموعهها ثبات مدیریتی وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.