اشتهای‌چین‌و‌هند‌برای‌نفت‌ایران‌بیشتر‌م‌یشود

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

چین و هند نشانه چندانی از ضعیف شدن تقاضا برای نفت ترش سنگین ارزان ایران بروز نمیدهند. به گزارش ایس//نا، گریدهای نفت ایرانی در این دو بازار از نظر نرخ همچن//ان به ح//دی رقابتی ماندهاند که در برابر فش//ار تحریمها مقاوم ظاهر شدهاند. با این حال، صادرات نفت ایران به س//ایر خریداران بزرگ مانند کره جنوبی، ژاپن و اروپا در ۳ ماه گذش//ته ب//ه دلیل واهمه این خریداران از مج//ازات امریکا، کاهش پیدا کرده اس//ت. بر اس//اس آمار رهگیری کش//تی که از س//وی «اساند پی گلوبال پالتس» رصد شده اس//ت، صادرات نفت ایران به چین در ۳ هفته نخس//ت اکتبر(مهر-آب//ان) به طور میانگین ۰۰۸ ه//زار بش//که در روز در مقایس//ه با ح//دود ۰۰۶ هزار بش//که در روز در سپتامبر(ش//هریور-مهر) بود. بنا بر ب//رآورد پالتس، میانگین صادرات نفت ایران به چین در سال گذشته میالدی حدود ۲۰۶ هزار و ۹۰۵ بشکه در روز ب//ود. حدود نیمی از ای//ن حجم به مقصد دالیان در ش//مال ش//رقی چین بوده که قطب مخازن نفت در این منطقه اس//ت. منابع آگاه اظهار کردهاند که شرکت ملی نفت چین حدود ۰۲ تا ۰۴ میلیون بش//که ظرفیت ذخیرهس//ازی در دالیان را اجاره کرده اس//ت. بر اساس آمار کش//تیرانی و منابع آگاه، از آغاز سپتامبر(شهریورمهر)حدود ۰۲ میلیون بشکه یا معادل ۰۰۴ هزار بشکه در روز نف//ت و میعان//ات ایران به مقصد دالیان ارس//ال ش//ده و نفتکشهای ایرانی در مس//یر دالیان هستند یا به آن رس//یدهاند. سارا وخشوری، رئیس شرکت مشاوره ‪SVB Energy‬ در ای//ن ب//اره گفت: ای//ران نیز مانند س//ایر صادرکنندگان بزرگ نف//ت از مخازن نفت خارج از کشور برای نگهداری نفت در مناطق مختلف استفاده میکند. ش//رکت ملی نفت ایران مخازن نفت خود را از بندر روتردام به چین منتقل کرده و این امر دسترس//ی نزدیکتر و س//ریعتر به مشتریان در آسیا را امکانپذیر کرده اس//ت. یک مدیر سینوپک که بزرگترین خریدار چینی نفت ایران اس//ت هفته جاری گفت: این شرکت س//رگرم مذاکره ب//ا مقامات دولتی ب//رای فراهم کردن تمهیدات ویژه برای ادامه واردات نفت ایران است.

‌جریان‌صادرات‌نفت‌ایران ‹

حجم صادرات نفت ایران در آستانه اجرای تحریمهای امری//کا برخ//الف انتظار برخی از تحلیلگ//ران غربی باال مانده است. نفتکشهای متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران در ماههای گذش//ته س//امانههای ردگیری خود را غیرفعال کردهاند که رصد دقیق صادرات ایران را دشوار کرده اس//ت. بر اساس سرویس رهگیری کشتی پالتس، ص//ادرات نف//ت و میعانات ای//ران در ۳ هفته نخس//ت اکتبر(مهر-آبان) حدود ۰۹.۱ تا ۵۹.۱ میلیون بشکه در روز ب//ود. اما منابع آگاه میگوین//د حجم صادرات نفت ایران ممکن اس//ت باالتر باشد زیرا تحویل پنهانی نفت از س//وی ایران ادامه دارد. این ش//یوه بازار نفت جهانی را س//ردرگم کرده و رهگیری حج//م و مقصد صادرات ایران را کار دش//واری کرده است. صادرات نفت ایران در سپتامبر و اوت(مرداد-شهریور) به ترتیب ۵۹.۱ و ۸۹.۱ میلیون بش//که در روز بود. ایران در ماه مه(اردیبهشتخ//رداد) که در طول آن امریکا خ//روج خود از برجام را اعالم کرد، حدود ۵.۲ میلیون بش//که در روز نفت صادر کرده بود.

‌درخواست‌باالی‌هند ‌یها ‹

ص//ادرات نفت ایران به هند نیز در دو ماه گذش//ته با وجود اینکه برخی از پاالیشگاههای هندی اعالم کردند واردات نفت ایران را محدود میکنند، صعود کرده است.

بیش از ۰۰۶ هزار بشکه در روز نفت ایران در سپتامبر به مقصد هند ارسال شد و حجم ارسالی در ماه گذشته حدود ۰۰۵ هزار بش//که در روز برآورد میشود. صادرات نفت ایران در ماه اوت ۵۳۴ هزار و ۳۱۶ بشکه در روز و در سال ۷۱۰۲ به طور متوسط ۱۶۴ هزار و ۷۷۹ بشکه در روز ب//ود. دو پاالیش//گاه هندی قص//د دارند با وجود تحریمهای امریکا، در نوامبر از ایران نفت وارد کنند.

هند از س//وی دولت امریکا برای قطع واردات نفت از ایران زیر فش//ار قرار گرفت و مذاکرات رده باالیی میان دو کش//ور در این باره شد. نش//ریه اکونومیکتایمز هند ب//ه نقل از منابع آگاه خبر داد با اقدام هند برای کاهش واردات نف//ت به ایران به میزان حدود یکس//وم، امریکا با اعطای معافی//ت از تحریمهای نفتی ایران به دهلینو موافقت کرده اس//ت. وزارت خارجه امریکا هفته جاری اعالم کرد س//رگرم بررس//ی معافیته//ای احتمالی از تحریمهای نفتی ایران برای برخی از کش//ورها است که وارداتش//ان را به میزان قابل توجه//ی کاهش دادهاند. ی//ک س//خنگوی وزارت خارج//ه امریکا که نخواس//ت نامش فاش ش//ود، اظهار کرد که امریکا سرگرم بررسی درخواس//تهای معافیت برای برخی از کشورهاست. با این حال، هدفش همچنان به صفر رساندن واردات نفت از ایران به سرعت ممکن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.